Mataduree Fedhii Ta'e Irratti Miidiyaa Kirstaanaa Brbaadi

Luqqisii guyyichaa

Maleeykichi ammoo, “Hin sodaatinaa! Kunoo ani Oduu Gammachuu dhaa guddoo, tan ummata hundumaaf taatuun isinitti hima. Arra magaalaa Daawwiditti naja-baasoon isiniif dhalatee ti jira; inni niis Kiristoos Goofticha.

— Luqaas 2:10-11