Εξερευνήστε τη μεγάλη συλλογή χριστιανικών προγραμμάτων μας σε περισσότερες από 100

 Εδάφιο της ημέρας

ἐν τούτῳ ἐφανερώθη ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ ἐν ἡμῖν, ὅτι τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἀπέσταλκεν ὁ θεὸς εἰς τὸν κόσμον ἵνα ζήσωμεν δι’ αὐτοῦ.

— ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 4:9