ਪਾਓ ਆਪਣੀ ਰੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਮਹਾਨ ਮਸੀਹੀ ਮੀਡੀਆ!

Verse of The Day

ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, “ਪੁਨਰ ਉਥਾਂਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਏ ਉਹ ਜਿਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।

— ਯੂਹੰਨਾ 11:25