ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 22:6-21

ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 21:24-22:5

ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 21:15-23

ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 21:9-14

ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 21:3-8

ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 21:1-2

ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 20:11-15

ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 20:4-10

ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 20:1-3

ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 19:13-21

ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 19:7-12