ਜਬੂਰਾ ਦੀ ਪੋਥੀ 150

ਜਬੂਰਾ ਦੀ ਪੋਥੀ 145-149

ਜਬੂਰਾ ਦੀ ਪੋਥੀ 141-144

ਜਬੂਰਾ ਦੀ ਪੋਥੀ 138-140

ਜਬੂਰਾ ਦੀ ਪੋਥੀ 137

ਜਬੂਰਾ ਦੀ ਪੋਥੀ 134

ਜਬੂਰਾ ਦੀ ਪੋਥੀ 129-130

ਜਬੂਰਾ ਦੀ ਪੋਥੀ 122-128

ਜਬੂਰਾ ਦੀ ਪੋਥੀ 120-121

ਜਬੂਰਾ ਦੀ ਪੋਥੀ 118:22-119:176

ਜਬੂਰਾ ਦੀ ਪੋਥੀ 116:6-118:21