ਰਸੂਲਾ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 23

ਰਸੂਲਾ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 21:27-22:30

ਰਸੂਲਾ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 21:1-26

ਰਸੂਲਾ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 20

ਰਸੂਲਾ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 19

ਰਸੂਲਾ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 18:9-28

ਰਸੂਲਾ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 17:27-18:8

ਰਸੂਲਾ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 17:10-26

ਰਸੂਲਾ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 16:13-17:9

ਰਸੂਲਾ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 16:1-12

ਰਸੂਲਾ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 15:14-41