ਸਮੂਏਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ 20-22

ਸਮੂਏਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ 19

ਸਮੂਏਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ 17-18

ਸਮੂਏਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ 15-16

ਸਮੂਏਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ 13-14

ਸਮੂਏਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ 12

ਸਮੂਏਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ 11

ਸਮੂਏਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ 8-10

ਸਮੂਏਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ 7

ਸਮੂਏਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ 6

ਸਮੂਏਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ 4-5