ਰਸੂਲਾ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 7

ਰਸੂਲਾ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 6

ਰਸੂਲਾ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 5

ਰਸੂਲਾ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 4

ਰਸੂਲਾ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 2:44-3:26

ਰਸੂਲਾ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 2:6-44

ਰਸੂਲਾ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 1:15-2:5

ਰਸੂਲਾ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 1:1-14

ਰਸੂਲਾ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਰੂਥ 4:2-22

ਰੂਥ 3:4-4:1