ਮੀਕਾਹ 6:1-5

ਮੀਕਾਹ 5:2-15

ਮੀਕਾਹ 4:9-5:2

ਮੀਕਾਹ 4:2-8

ਮੀਕਾਹ 3:7-4:1

ਮੀਕਾਹ 3:1-6

ਮੀਕਾਹ 2:2-13

ਮੀਕਾਹ 1:9-2:2

ਮੀਕਾਹ 1:3-8

ਮੀਕਾਹ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ, 1:1-2

ਪਹਿਲਾ ਯੂਹੰਨਾ 5:10-21