ស្វែងរកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់គ្រីស្ទាននៅលើប្រធានបទដែលអ្នកចាប់ងារម្មណ៏

ខព្រះគម្ពីរថ្ងៃនេះ

ព្រះ​គ្រីស្ទ​ក៏​ថ្វាយ​អង្គទ្រង់​តែម្ដងគត់ ដើម្បី​ផ្ទុក​បាប​របស់​មនុស្ស​ជាច្រើន​យ៉ាងនោះដែរ ហើយ​ព្រះអង្គ​នឹង​លេចមក​ជាលើកទីពីរ មិនមែន​ដើម្បី​ផ្ទុក​បាប​ទេ គឺ​ដើម្បី​សង្គ្រោះ​អ្នក​ដែល​ទន្ទឹងរង់ចាំ​ព្រះអង្គ​វិញ​៕

— ហេព្រើរ 9:28

ចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់អ៊ីម៉ែល

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

អរគុណដែលបានចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ដើម្បីទទួលបានការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពីTWR៣៦០

បាត់ព័ត៌មានដែលត្រូវការ