យ៉ាកុប 5:6-20

យ៉ាកុប 5:1-5

យ៉ាកុប 4:2-17

យ៉ាកុប 3:17-4:1-2

យ៉ាកុប 3:4-16

យ៉ាកុប 3:1-3

យ៉ាកុប 2:15-26

យ៉ាកុប 2:13-14

យ៉ាកុប 2:1-12

យ៉ាកុប 1:25-2:1

យ៉ាកុប 1:22-24

ចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់អ៊ីម៉ែល

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

អរគុណដែលបានចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ដើម្បីទទួលបានការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពីTWR៣៦០

បាត់ព័ត៌មានដែលត្រូវការ