លូកា 19:1-48

លូកា 18:1-43

លូកា 17:1-37

លូកា 16:1-31

លូកា 15:3-32

លូកា 14:7-15:1-2

លូកា 13:1-14:1-6

លូកា 12:1-56

លូកា 11:1-54

លូកា 10:1-42

លូកា 9:1-62

ចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់អ៊ីម៉ែល

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

អរគុណដែលបានចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ដើម្បីទទួលបានការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពីTWR៣៦០

បាត់ព័ត៌មានដែលត្រូវការ