ម៉ាថាយ 24:36-25:1-30

ម៉ាថាយ 24:15-35

ម៉ាថាយ 24:4-14

ម៉ាថាយ 23:23-24:1-3

ម៉ាថាយ 22:15-23:1-22

ម៉ាថាយ 21:21-22:1-14

ម៉ាថាយ 20:24-21:1-20

ម៉ាថាយ 19:16-20:1-23

ម៉ាថាយ 19:1-15

ម៉ាថាយ 18:1-35

ម៉ាថាយ 16:28-17:1-27

ចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់អ៊ីម៉ែល

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

អរគុណដែលបានចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ដើម្បីទទួលបានការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពីTWR៣៦០

បាត់ព័ត៌មានដែលត្រូវការ