താങ്കള്‍ക്കു താത്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങള്‍ ക്രിസ്തീയ ശേഖരത്തില്‍ കണ്ടെത്തുക

Verse of The Day

നാം അവനാൽ ജീവിക്കേണ്ടതിന്, ദൈവം തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചു എന്നതിനാൽ ദൈവത്തിന് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹം വെളിപ്പെട്ടു.

— 1 യോഹ. 4:9