താങ്കള്‍ക്കു താത്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങള്‍ ക്രിസ്തീയ ശേഖരത്തില്‍ കണ്ടെത്തുക

Verse of The Day

ക്രിസ്തുവും അങ്ങനെ തന്നെ അനേകരുടെ പാപങ്ങളെ നീക്കുവാൻ ഒരിക്കൽ യാഗമായി അർപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ഇനിയും വരുന്നത് പാപത്തിന് പരിഹാരം വരുത്തുവാനല്ല, പ്രത്യുത തനിക്കായി ക്ഷമയോടെ കാത്തുനില്ക്കുന്നവരുടെ രക്ഷക്കായി രണ്ടാമത് പ്രത്യക്ഷനാകും.

— എബ്രാ. 9:28