അപ്പോസ്തോല പ്രവര്‍ത്തികള്‍ 27:15- 44

അപ്പോസ്തോല പ്രവര്‍ത്തികള്‍ 27:1-14

അപ്പോസ്തോല പ്രവര്‍ത്തികള്‍ 26:2-32

അപ്പോസ്തോല പ്രവര്‍ത്തികള്‍ 26:1

അപ്പോസ്തോല പ്രവര്‍ത്തികള്‍ 25

അപ്പോസ്തോല പ്രവര്‍ത്തികള്‍ 24

അപ്പോസ്തോല പ്രവര്‍ത്തികള്‍ 23

അപ്പോസ്തോല പ്രവര്‍ത്തികള്‍ 21:27-22

അപ്പോസ്തോല പ്രവര്‍ത്തികള്‍ 21:1-26

അപ്പോസ്തോല പ്രവര്‍ത്തികള്‍ 20

അപ്പോസ്തോല പ്രവര്‍ത്തികള്‍ 19:8-41