സദൃശവാക്യം 28-30:9

സദൃശവാക്യം 26,27

സദൃശവാക്യം 24:11-25

സദൃശവാക്യം 23:6-24:10

സദൃശവാക്യം 22:6-23:5

സദൃശവാക്യം 21:19-22:5

സദൃശവാക്യം 21:1-18

സദൃശവാക്യം 20

സദൃശവാക്യം 19

സദൃശവാക്യം 18

സദൃശവാക്യം 17:3-28