റോമര്‍ 2:1-16

റോമര്‍ 1:5-32

റോമര്‍ 1:1-4

2 രാജാക്കന്‍മാര്‍ 23

2 രാജാക്കന്‍മാര്‍ 22

2 രാജാക്കന്‍മാര്‍ 21

2 രാജാക്കന്‍മാര്‍ 20

2 രാജാക്കന്‍മാര്‍ 19

2 രാജാക്കന്‍മാര്‍ 18

2 രാജാക്കന്‍മാര്‍ 17,18:1-6

2 രാജാക്കന്‍മാര്‍ 13,14,15,16