2 തിമോത്തിയോസ് 4:1-5

2 തിമോത്തിയോസ് 3:10-17

2 തിമോത്തിയോസ് 3:1-9

2 തിമോത്തിയോസ് 2:14-26

2 തിമോത്തിയോസ് 2:1-13

2 തിമോത്തിയോസ് 1:3-18

2 തിമോത്തിയോസ് 1:1,2

1 തിമോത്തിയോസ് 5:17-6:21

1 തിമോത്തിയോസ് 5:1-16

1 തിമോത്തിയോസ് 4:6-15

1 തിമോത്തിയോസ് 4:1-5