സങ്കിര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 90,91,92

സങ്കിര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 85,86,87,88,89

സങ്കിര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 82,83,84

സങ്കിര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 78,79,80,81

സങ്കിര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 74,75,76,77

സങ്കിര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 70,71,72,72

സങ്കിര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 68,69

സങ്കിര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 63,64,65,66,67

സങ്കിര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 62

സങ്കിര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 57,58,59,60,61

സങ്കിര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 54,55,56