സാംഖ്യ 9,10

സാംഖ്യ 7,8

സാംഖ്യ 6

സാംഖ്യ 5

സാംഖ്യ 4

സാംഖ്യ 2,3

സാംഖ്യ 1

സാംഖ്യ അവതാരിക

ലൂക്കോസ് 24:25-53

ലൂക്കോസ് 24:13-24

ലൂക്കോസ് 23:44-24:12