വെളിപ്പാട് 3:10-13

വെളിപ്പാട് 3:8,9

വെളിപ്പാട് 3:7

വെളിപ്പാട് 3:5,6

വെളിപ്പാട് 3:3,4

വെളിപ്പാട് 3:1,2

വെളിപ്പാട് 2:20-29

വെളിപ്പാട് 2:18,19

വെളിപ്പാട് 2:15-17

വെളിപ്പാട് 2:13,14

വെളിപ്പാട് 2:12