എസ്ഥേര്‍ 4:1-17

എസ്ഥേര്‍ 3:1-15

എസ്ഥേര്‍ 2:7-23

എസ്ഥേര്‍ 1:5-2:6

എസ്ഥേര്‍ 1:1-4

2 കൊരിന്ത്യര്‍ 13

2 കൊരിന്ത്യര്‍ 12:11-21

2 കൊരിന്ത്യര്‍ 12:1-10

2 കൊരിന്ത്യര്‍ 11

2 കൊരിന്ത്യര്‍ 10

2 കൊരിന്ത്യര്‍ 9