ന്യായാധിപന്‍മാര്‍ 1,2

യോശുവ 24:16-33

യോശുവ 24:1-15

യോശുവ 23

യോശുവ 22

യോശുവ 20,21

യോശുവ 15,16,17,18,19

യോശുവ 11,12,13,14

യോശുവ 9,10

യോശുവ 7,8

യോശുവ 5,6