ഗലാത്യര്‍ 3:15-22

ഗലാത്യര്‍ 3:10-14

ഗലാത്യര്‍ 3:6-9

ഗലാത്യര്‍ 3:1-5

ഗലാത്യര്‍ 2:15-21

ഗലാത്യര്‍ 2:1-14

ഗലാത്യര്‍ 1:10-24

ഗലാത്യര്‍ 1:2-9

ഗലാത്യര്‍ 1:1

ഇയ്യോബ് 42

ഇയ്യോബ് 39,40,41