താങ്കള്‍ക്കു താത്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങള്‍ ക്രിസ്തീയ ശേഖരത്തില്‍ കണ്ടെത്തുക

Verse of The Day

എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവൻ ഏവനും രക്ഷിയ്ക്കപ്പെടും’ എന്നു ദൈവം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു.

— പ്രവൃത്തികൾ 2:21