આશાવિહોણા લોકો માટે આશા

એક અહેલાર અનુસાય યોજ ૫૦૦૦ જેટરા નલા એચઆઈલીથી અસયગ્રસ્ત રોકો ઉભેયાતા જામ છે.- ઈશ્વયે ખયા અથથભાાં તો આ઩ણ સલથને ભાટે સ્લગથભાાં જલાનો ભાગથ તૈમાય કમો છે. આ ‘ તાયણસાધક/ એઇડ્સની ઩ત્રિકા તભાયે લાાંચલી જ જોઈએ’તે સભજાલે છે કે કેલી યીતે આ઩ણા પ્રભુ ઇસુ ખ્રિસ્તનુાં મૂલ્મલાન યક્ત આ઩ણને ળેતાનના ફાંધનભાાંથી છોડાલી ળકે છે.…વધુ વાંચો

ઇમેઇલ સાઇન અપ

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

ટીડબલ્યુઆર360માંથી અપડેટ્સ પ્રાપ્ત કરવા માટે સાઇન અપ કરવા બદલ આભાર.

જરૂરી જાણકારી ગુમ થયેલ છે