நம்பிக்ைகயற்றவர்களுக்கு நம்பிக்ைக - இந்தியா

உங்களுக்கு எய்ட்ஸ் இருக்கிறேதா இல்ைலேயா ‐ எச்.ஐ.வி ேநாய்த்ெதாற்றுேநாயால் தினமும் 5000 நபர்கள் புதியதாக பாதிக்கப்படுவதாக ெதrவிக்கப்படுகின்றன - நாம் அைனவரும் பரேலாகம் ெசல்ல கடவுள் ஒரு வழிையச் ெசய்துள்ளார். நம்முைடய ‘கர்த்தராகியஇேயசு கிறிஸ்து சிந்தின விைலேயறப்ெபற்ற இரத்தத்தால் சாத்தானின் அடிைமத் தனத்திலிருந்து நாம் எவ்வாறு விடுபட முடியும் என்பைத இரட்ச…அதிகமாக வாசிக்க

நம்பிக்கையற்றவர்களுக்கு நம்பிக்கை - இலங்கை

மின்னஞ்சலில் உள்நுழை

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

TWR360 இலிருந்து புதுப்பிப்புகளைப் பெற கையெழுத்திட்டதற்கு நன்றி.

தேவையான விபரம் காணப்படவில்லை