LUMO Project - नेपाली: कार्यक्रम अभिलेख

लुका 1:1–4

लुका 1:5–25

लुका 1:26–56

लुका 1:57–80

लुका 2:1–24

लुका 2:25–52

लुका 3:1–20

लुका 3:21–38

लुका 4:1–13

लुका 4:14–30

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5