1-р бүлэг: Хуучин Гэрээ: Хаан төлөвлөгөөгөө илчилсэн нь (1 цаг 47 минут) 1. Оршил (Үзэгдэл 1-3) 2. Бүтээгч бүтээл Хоёр (Үзэгдэл 4-9) 3. Ёрын муу ирсэн нь (Үзэгдэл 10-15) 4. Нүглийн хараал ба Бурханы амлалт (Үзэгдэл 16-19) 5. Өргөл золиос хүч (Үзэгдэл 20-24) 6. Тэрслүү хүмүүн ба Итгэмжит Бурхан (Үзэгдэл 25-27) 7. Бурханы төлөвлөгөө урагшилсаар (Үзэгдэл 28-32) 8. Хууль ба эш үзүүлэгчид (Үзэгдэл 33-36)