Gjeni media të krishtera për temat që ju interesojnë më shumë

 Vargu i ditës

Por engjëlli u tha atyre: ''Mos druani, sepse unë po ju lajmëroj një gëzim të madh për të gjithë popullin; epse sot në qytetin e Davidit lindi për ju një Shpëtimtar, që është Krishti, Zoti.

— Luka 2:10-11