ព្រះប្រទានសេចក្ដីសង្គ្រោះ

ព្រះជាសេចក្ដីស្រឡាញ់

ព្រះជាបរិសុទ្ធ

គ្រប់ទីកន្លែងវត្តមាននៃព្រះ

ទាំងអស់គ្នាស្គាល់ព្រះ

ព្រះជាអ្នកបង្កើត

ព្រះដ៏មានអំណាច

ព្រះជាវិញ្ញាណ

ចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់អ៊ីម៉ែល

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

អរគុណដែលបានចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ដើម្បីទទួលបានការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពីTWR៣៦០

បាត់ព័ត៌មានដែលត្រូវការ