ജനനം മുതല്‍ അന്ധനായവന്‍

മഗ്ദലന മറിയം

പുരുഷാരത്തില്‍ ഒരുവന്‍

വ്യഭിചാരിണിയായ സ്ത്രീ

പെസഹാ - അവസാന അത്താഴം

ക്രൂശീകരണം - പുനരുത്ഥാനം

ഭൂത ബാധിതനായ മനുഷ്യന്‍

സക്കായി

ധനികനും യുവാവുമായ ഭരണാധികാരി

നിക്കോദേമോസ്

കിണറ്റിങ്കലെ സ്ത്രീ