ജനനം മുതല്‍ അന്ധനായവന്‍

ക്രൂശീകരണം - പുനരുത്ഥാനം

ഭൂത ബാധിതനായ മനുഷ്യന്‍

സക്കായി

ധനികനും യുവാവുമായ ഭരണാധികാരി

നിക്കോദേമോസ്

കിണറ്റിങ്കലെ സ്ത്രീ

നല്ല ശമര്യക്കാരന്‍

ആയ്യായിരം പേര്‍ക് ആഹാരം കൊടുക്കുന്നു

മഗ്ദലന മറിയം

പുരുഷാരത്തില്‍ ഒരുവന്‍