001 عیسی بچه ها را برکت می دهد

عیسی بچه ها را برکت می دهد

002 آرام کردن طوفان

آرام کردن طوفان

003 پسر خوشگذران

لجن خوک یا مهمانی شام

004 بارتیمائوس بینا

دعا می تواند باعث معجزه شود

005 خداوند تمام بچه ها را دوست دارد

خداوند شما را دوست دارد

006 ده جذامی

9 به 1

007 داوود و جلیات

طرف برنده

008 پولس و سیلاس در فیلیپیان

زلزله در نیمه شب

009 زیباترین زمان

او آمد و او خواهد آمد

010 آزمون کریسمس

آزمون کریسمس

011 تولد عیسی

تولد عیسی