001 Si Hesus nagpanalangin sa mga bata

Si Hesus nahigugma sa mga bata

002 Ang Paghunong sa unos

Ang makusog nga unos

003 Ang Anak nga nawala

Pasaw sa baboy o pagkaon sa bangkete

004 Si Bartimeo nakakita na

Ang mga pag-ampo makahimo sa mga milagro

005 Si Hesus nahigugma sa tanang mga bata

Ang Ginoo nahigugma kanimo

006 Ang napulo ka mga sanlahon

Siyam ngadto sa Usa

007 Si David ug si Goliat

Ang madaugong kilid

008 Si Pablo ug Silas diha sa Filipos

Ang linog sa tungang gabii

009 Ang labing maanindot nga panahon – Ang Pag-anhi

Siya miabot ug Siya mobalik

010 Pasulit sa Pasko

Ang pasulit sa Pasko

011 Ang Adlawng Natawhan ni Ginoong Hesus

Si Hesus natawo