Yiwusyo Yakwayana Mlungu

Ana kwana Mlungu? Ana kwana milungu jilingwa? Ana akusayimanyililaga uli kuti Mlungu apali? Ana akusamwonaga? Ana ŵani ŵapanganyisye Mlungu? Ana Mlungu jwamlume kapena jwamkongwe?

Yiwusyo Yine Yakwayana Mlungu

Ana Mlungu akusalolaga pasi kwa jwalijose kuti atukamule katema katukutenda yakusakala? Ana Mlungu akusamanyililaga yatukutenda mchipi? Ana mundu mpaka amjuŵe Mlungu? Ana Mlungu ali kwapi? Naga ngatukumwona jwalakwejo, mpaka tuyimanye uli kwali jwalakwejo?

Yiwusyo Yakwayana Yesu

Ana Yesu ni ŵani? Ana Yesujo Mlungu? Nganisisyeje kuti Yesu ŵaliji mundu. Mpaka aŵe soni Mlungu china uli? Jwalakwejo ni ŵani, Mlungu kapena mundu? Ana Mlungu ni juŵamgumbile Yesu?

Yiwusyo Yakwayana Yesu

Ana mpaka asalile une liloŵe lyangasawusya kuti ligongo chichi Yesu ŵamkomele pa nsalaba? Ana chaliji chakulinga cha Mlungu kuti Yesu awilile pa nsalaba? Ngangukulupilila kuti Yesu ŵajimwiche ku ŵawe. Nguganisya kuti yigambile kuŵa ngani jakala chabe jiŵapechile ŵakumkuya ŵakwe.

Yiwusyo Yakwa Mapopelo

Ana lipopelo nichichi? ana mlungu jwakwe nijwapi jwakuti nampepelelejo Mguganisya kuti lipopelo ligambile kuwa chikulupililo kapena ikulupililo yiyapali kutochela kalakala mundawi jiwakulupililaga m’milunngu, ngani sine sisawaga syaunami ni yausawi. Jwangakulupilila kuti kwana mlungu nikuti lipopelo kusigamba kuti mundu kapena wandu akuliwechete. Mpaka ikomboleche uli wandu walunda lwawo kukupilila kuti kwana mlungu jwakisapikanaga mapopelo.

Kuwechetana ni Mlungu

Ana lipopelo nichichi? Ana ndawi jambone mnope kupopela nijapi? Ligongo chichi mbopeleje kakupitilila kamo palisiku lililyosye? Ana mbopepeleje mapopelo gamalewu kapena gejipi? logongo chichi wandu akisawcheta malowe gakuti “Amen” pambesi pa lipopelo?

Lipopelo Likwete Ukombosi Wakuchenga Umi

Ana lipopelo nichichi? Ngangukulupilila kuti lipopelo lyakuchengaga kandu. Ampaka asalile mwampaka lipopelo lichengele umi wangu? Ana mlungu akisapikana lipopelo lya mundu jwalijose? Mundu jwine jwasalile kuti Mlungu akisapikanaga mapopelo gawandu wane.

Tupopele Uli

Ana ndawi jambone kupopela nijapi. Anaga ngusosogwa kola ndawi njakutamilichika jakuti mbopepelje? Ngingumanyilira kuwecheta ni mlungu. Ndendeje uli? Ana mlunguju namyamiche ligongo chichi?

Litala lya kwaulila Kumbepo

Ngukulupilila kuti pana matala gamajnji gakwaulira kwa mlungu. Ndipo ngukulupilira soni kuti kwana milungu jejinji ndipo jikisapeleka matala ngakumbepo. Ligongo chichi mkuti Yesu ali litala pelo lyakwaulila kumlungu.

Ilemwa ni Matala Gakwe Gakumachisya

Ana ulemwa nchichi? Ngingupikanichisya. Ilemwa yangaitendayi ni ichichi. Ligongo chichi chili chilemwa uli unganatende chinechakwe? Nikuti ilemwa ipali ilingwa? Ana jwalijose juli jwakulemwa?