Ɲininkali minnu bɛ an kɔnɔ ɲɛnamaya ko la

Yala Ala bɛ yen wa ? Ala joli de bɛ yen ? Cogo di i y’a dɔn ko Ala bɛ yen ? I bɛ se k’a ye wa ? Jɔn ye Ala da ? Ala ye cɛ ye wa walama muso ?

ɲininkali minnu bɛ an kɔnɔ Ala ko la

Yesu ye jɔn ye ? Yesu ye Ala ye wa ? Ne tun bɛ miiri ko Yesu ye mɔgɔ ye. Cogo di a bɛ se ka kɛ Ala ye. A ye mun de ye ? Ala walama mɔgɔ wa ? Ala ye Yesu da wa ? Ne hakili ɲaminen don. Ni Yesu ye Ala ye, Ala joli de bɛ yen ?

ɲininkali minnu bɛ an kɔnɔ Yesu ko la

Ala bɛ a ɲɛ majigin ka dugukolo kan mɔgɔw bɛɛ filɛ ka ɲini ka o minɛ ni u ye ko jugu kɛ wa ? Ne bɛ ko minnu kɛ dibi la Ala bɛ o dɔn wa ? Mɔgɔ dɔ bɛ se ka i dogo Ala la wa ? Ala bɛ min ? Ni an bɛ se k’a ye, cogo jumɛn na an bɛ se k’a dɔn a bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na ?

ɲininkali minnu ɲɛ sinnen bɛ Yesu ko ma

ɲininkali minnu bɛ an kɔnɔ delili ko la

Delili ye mun ye ? Waati jumɛn de ye waati ɲuman ye ka Ala deli ? Munna ne ka kan ka delili kɛ siɲɛ caman tile kɔnɔ ? Ne ka kan ka delili janw kɛ wa wala delili surunmaw ? Mun na delili kɔ mɔgɔw b’a fɔ amiina ?

ɲininkali minnu bɛ an kɔnɔ delili ko la

Delili ye mun ye ? Waati jumɛn de ye waati ɲuman ye ka Ala deli ? Munna ne ka kan ka delili kɛ siɲɛ caman tile kɔnɔ ? Ne ka kan ka delili janw kɛ wa, walama delili surunmaws ? Mun na mɔgɔw bɛ "Amiina" fɔ delili laban na?

Delili bɛ se ka i ka ɲɛnamaya yɛlɛma

Delili ye mun ye ? Ne ma da a la ko delili bɛ se ka fɛn dɔ yɛlɛma. I bɛ se k’a fɔ ne ye cogo min na delili bɛ se ka ne ka ɲɛnamaya yɛlɛma wa ? Ala bɛ mɔgɔ bɛɛ kelen-kelen ka delili lamɛn wa ? Mɔgɔ dɔ y’a fɔ ne ye ko Ala bɛ dɔw ka delili de lamɛn.

Delili kɛcogo

Waati jumɛn de ka fisa ka delili kɛ ? Yala ne ka kan ka waati latigɛlen dɔ sɔrɔ ka delili kɛ wa ? Ne m’a dɔn ne bɛ kuma Ala fɛ cogo min na. Ne ka kan ka mun de fɔ ? Ne bɛ se k’a kɛ cogo jumɛn na ?

Sira min bɛ taa alijɛnɛ na

I y’a fɔ ko jɛmukan in tun bɛ sankolo sira de kan. Ne nisɔndiyalen don kosɛbɛ ne ka ɲɛnamaya la i n’a fɔ a bɛ cogo min na dugukolo kan yan. Ne mago t'a la ka miiri sankolo la. Mun na sankolola sira nafa ka bon?

Jurumu ni a furakɛcogo

Jurumu ye mun ye? Ne hakili ɲaaminen don. Jurumu minnu bɛ kɛ ka ban, olu ye mun ye tigitigi? Mun na a man ɲi ka fɛn dɔ kɛ? Jurumu joli de bɛ yen? Yala mɔgɔ bɛɛ ye jurumutɔ ye wa? Ne t’a faamu cogo min na i bɛ se ka fɔ ko hali denmisnw ni mɔgɔ ɲumanw ye jurumutɔw ye. O bɛ se ka kɛ cogo di?

Yesu ye jɔn ye?

Yala Yesu y’a fɔ ko ale de ye Ala ye wa? Yala Yesu delila ka jurumu kɛ wa? Yala tiɲɛ don ko Yesu sara an ka jurumuw kosɔn wa? O bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye cogo di? Ne hakilila ko kisili bilalen tun bɛ Yahutuw de kama. Ne tun bɛ miiri ko Yesu nana Yahutuw de kosɔn ani a sara u kosɔn. Yala tiɲɛ don wa ?