कहिले मौकालाई व्यर्थै फालिन्छ ?

आजको दिन सोमबार, तपाईहरुलाई आशाको किरण कार्यक्रममा स्वागत छ

यूहन्ना कस्तो व्यक्ति थिए ?

आजको दिन शुक्रबार, तपाईहरुलाई आशाको किरण कार्यक्रममा स्वागत छ

हामी उहालाई कसरि जान्न सक्छौ ?

आजको दिन बुधबार, तपाईहरुलाई आशाको किरण कार्यक्रममा स्वागत छ

सत्यले के गर्नेछ ?

आजको दिन सोमबार, तपाईहरुलाई आशाको किरण कार्यक्रममा स्वागत छ

झगडामा साहस

आजको दिन शुक्रबार, तपाईहरुलाई आशाको किरण कार्यक्रममा स्वागत छ

सफल हुँदा

आजको दिन बुधबार, तपाईहरुलाई आशाको किरण कार्यक्रममा स्वागत छ

के गर्न पर्ने हो सो जान्नु होस् ?

आजको दिन सोमबार, तपाईहरुलाई आशाको किरण कार्यक्रममा स्वागत छ

को जानेछ ?

आजको दिन शुक्रबार, तपाईहरुलाई आशाको किरण कार्यक्रममा स्वागत छ

येशूबाट सहायता

आजको दिन बुधबार, तपाईहरुलाई आशाको किरण कार्यक्रममा स्वागत छ

तपाईको लागि बिस्वासको काम हुन् दिनुहोस

आजको दिन सोमबार, तपाईहरुलाई आशाको किरण कार्यक्रममा स्वागत छ

पापीहरुसंग भोजन

आजको दिन शुक्रबार, तपाईहरुलाई आशाको किरण कार्यक्रममा स्वागत छ