NAMNA YA KUTOA UAMZI WA MAANA

Sisi Wakristo, ni muhimu tujue namna ya kutoa uamzi wa maana, katika Maisha yetu. Kutoka kwa 1 Wakorintho 10: 23-33, twapata mambo kadhaa ya busara kutusaidia kuamua kwa busara.

MEZA YA BWANA

Tunaposhiriki katika Meza ya Bwana, sharti lazima tukumbuke ya kwamba si jambo la majuzi, lakini lilianzishwa na Mungu mwenyewe likaitwa Pasaka katika kitabu cha Kutoka 12:1-14. Waisraeli walikumbuka kukombolewa kwao kutoka nchi ya Misri.

JITWALIE USHINDI

Changamoto maishani zimetuzingira. Fedha hamna. Nafasi za kazi/ajira hazipo. Shughuli za kifamilia zatubana sana. Usingizi hamna. Raha na wako wa karibu hamna. Lakini kati ya mambo hayo yote twawezaje kupata ushindi; na ni lini tutaupata?

USHINDI NI WETU

Tunapookolewa kwa kumwamini Yesu ni tarajio lake Yesu maana katika Injili ya Marko 16:15, Asema; “Enendeni ulimwengu mwote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe” kwa nini? Jibu lapatikana katika Injili ya Yohana 3:16 “kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanawe wa pekee, ila kila amwaminiye asipotee bali awe na uzima wa milele.”

USHINDI NI WETU

Tunapookolewa kwa kumwamini Yesu ni tarajio lake Yesu maana katika Injili ya Marko 16:15, Asema; “Enendeni ulimwengu mwote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe” kwa nini? Jibu lapatikana katika Injili ya Yohana 3:16 “kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanawe wa pekee, ila kila amwaminiye asipotee bali awe na uzima wa milele.”

LINDA MAISHA YAKO

Katika na wakati Paulo aliwaandikia wakorintho waraka huu kulikuwepo na watu waliowatolea kafara miungu yao, halafu nyama uliyobaki iliuzwa sokoni. Paulo hapa awaonyesha wakristo namna ya kujilinfda katika mambo hayo

MAELEKEZO YA NDOA

Maelekezo ya ndoa. Ndoa ni uhusiano wa kudumu, tena wa karibu. Bibilia husema, katika Mwanzo 2: 23-24 “ Adamu akasema sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu, basi ataitwa mwanamke. 24 Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake naye ataambatana na mkewe nao watakuwa mwili mmoja.” Bwana wetu Yesu kristo, aliueweka ukweli huo, mhuri

HUDUMU MAHALI ULIPO

Ni vyema na ni vizuri kuwa katika hali ya kutosheka ni kile Bwana Mungu amekufanikisha kupata. Pamoja na hayo kuwa na akili za kutojali, kufikiria mambo sawa kila mahali na kila saa ni hatari. Ni lazima tuwe na bidi kutumika po pote pale. Hebu tulitazame fungu hili la Neno, kwa undani tupate kumakinika vilivyo. Wajibika katika shughuli zako.

WOTE WAAJIBIKE (MUME NA MKE)

. Mungu aliiangamiza dunia wakati wa Nuhu kwa sababu wanadamu walishindwa kukabiliana na tamaa za kuonana kwa mume na mke. Ikawa wanayafanya mapenzi kiholela holela, ikawa afadhali Wanyama wa porini. Nasoma mwanzo 6:1-2. “Ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi na wana wa kike walizaliwa kwao. 2. Wana wa Mungu waliwaona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri, wakajitwalia wake wo wote waliowachagua. Bwana wetu Yesu Kristo pia, katika Injili ya Mathayo 24:36-37, alitoa unabii akasema, “36 Walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna aijuaye, hata malaika walio mbinguni, wala Mwana, ila Baba peke yake. 37 Kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu.” Nyakati hizi zetu, zimekuwa zaidi ya wakati wa Nuhu. Uzinzi na usherati umezidi. Talaka na ndoa kuvunjika ni hadithi za kila siku. Mipango ya kando ni tele, nao wengi wametuacha kwa sababu ya maradhi yasiyokuwa na tiba.

MAISHA YA NDOA

Paulo, ktikla fungu hili la Neno la Mungu, 1 Wakorintho 7:1-9, aeleza , namna tunavyoweza kuishi Maisha ya Ndoia

TABIA YA MKRISTO

tabia ya mkristo msikilizaji, bado twaishi katika ulimwengu wa dhambi, majaribu na masumbuko yatuzunguka. Twabanwa sana na tamaa za dunia, mwili na majaribu ya shetani. Hata hivyo, twahitaji kuishi juu ya hayo yote ndiposa Paulo, atuombea pamoja na wakristo wa Thessalonike 5:23 ‘ mungu wa Amani mwenyewe awatakase kabisa, nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu, mhifadhiwe muwe kamili, bila lawama wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo’

sajili ya -barua pepe

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Ahsante kwa kujisajili ili kupata ujumbe kutoka TWR360Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Habari inayohitajika haipo