KANUNI ZA UTOAJI

Kanuni za utoaji sadaka na hata msaada kwa ndugu. Jambo la kwanza lapatikana katika maneno ya mstari wa kwanza Twatoa kwa neema yake Mungu. Kile tulicho nacho ni kwa neema yake Mungu. Ni Mungu hutuwezesha kutoa tena kwa ukarimu

FURAHA YAKE PAULO

Paulo aonyesha furaha kuu sana kwa sababu, Tito alimletea habari njema kuwahusu Wakorintho kama vile tumesoma kutoka mstari wa 5-7, maana tayari Paulo alikuwa amewapelekea Wakorintho barua kali, kwa sababu ya tabia mbaya katika Imani yao. Wakorintho walikuwa walichafua kanisa kwa kiburi na uzinzi nahata ilafu. Paulo akawakemea sana kwa barua, lakini ule waraka ukapotea ndiyo baadaye kaandika waraka huu tunaochambua sasa.

PAULO AWAHIMIZA WAKORINTHO

Paulo asema nao wazi, na Paulo na bundi lake, waliwaalika Wakorintho, na kuwapokea. Asema vinywa vyetu vimefumbuliwa kwenu, enyi Wakorintho mioyo yetu imekunjuliwa. Na katika mstari was 14, twapata somo ambalo wengi wa Wakristo hawalipendi lakini ni muhimu. “ Msifungwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawa sawa na kwa maana kuna urafiki gani kali ya haki na uasi?” Twauhusisha ukweli huu katika maisha ya ndoa, biashara, na uhusiano wetu na watu wengine. Tujihadhari tusingizwe katika mambo yaliyo kinyume na mapenzi ya Mungu. Tukijihusisha na mabo yaliyo kinyume na Imani yetu, tutakuja juta baadaye.

TABIA KATIKA HUDUMA

Paulo atuhimiza kumpokea mwokozi Yesu Kristo sasa. Wakati wa kumtumikia Mungu ndio sasa. Arudipo Kristo hatutakuwa na nafasi nyingine ya kuwaleta wengine kwa Kristo Lakini Yesu atakapotupeleka kwake mbinguni hatutakuwa na lengine la kumsifu pamoja na malaika. Kuanzia mstari wa 3-10 twaonyeshwa namna ya kuendeleza huduma ya kuhubiri injili, kwa kunmshuhudia yesu kumkiri kwa midomo na kwa vitendo vyetu. Tusihubiri asali na vitendo vyetu ni kinyume. Tusihubiri upendo na kwa vitendo ni kuwakashifu ndugu tuwe tayari kupewa majina yasiyo yetu. Kwa mfano Paulo hakuwa mdangantifu katika mstari wa nane, walimwita Paulo mwongo

UPENDO WA KRISTO

Upendo wa Kristo na upendo wa Kristo ndani yetu hutubidisha na kutuendesha ndio nguvvu zetu kwa sababu Kristo anipenda nami nampenda kwa kuwapenda watu wengine na kuwatendea mema, kwa utukufu wake yesu

MAKAO YETU MBINGUNI

Kwa maana sisi sote tutasimama mbele ya kiti cha hukumu. Kwa kuwa imeandikwa kama niishivyo, anena Bwana,kila goti litapigwa mbele zangu, na kila ulimi utamkiri Mungu. Basi ni hivyo, kila mtu miongoni mwetu atatoa habari zake mwenyewe mbeleza Mungu.

TABIA NA SHIDA KATIKA HUDUMA

Paulo atuonyesha ya kwamba, Injili ni nuru na mna rehema ndani ya Injili, na kwa hiyo katika mstari wa pili, Paulo kwa nguvu asema “…tumekataa mambo ya aibu yaliyositirika, wala hatuenendi kwa hila, wala kulichanganya Neno la Mungu na uongo…” Hayo yote, kama yalivyokuwa korintho, ndivyo yalivyo hapa kwetu, kwa sababu ya faida ya kibinafsi, uongo, ushirikina, wivu, mgawanyiko hata vita vya kimwili. Sharika zingine zimekuwa uwanja wa vita vya maneno na vitendo. Paulo atukumbusha ya kwamba , Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ni Kuleta nuru na mwanga, maishani, rohoni na moyoni. Naomba tuache kabisa hiyo tabia.

WATUMISHI WA AGANO

Torati ni mwalimu wa kutuonyesha vile hatuwezi kujiokoa kwa matendo yetu. Ukiweka tisa na ukosee moja una hatia ya zote na hukumu yake ni kifo katika moto uwakao kiberiti. Bwana wetu Yesu, hakuvunja sheria hata moja kwa hiyo, alikufa, alisulubiwa kwa niaba na kwa ajili yetu, ili tukimwamini tusamehewe dhambi na kuokolewa, na hatimaye tupate utukufu hata utukufu

Matumaini

Paulo, alikuwa hana pumziko la moyoni, kwa sababu Tito alikosa kumfikia apate kujua hali ya wakristo katika kanisa la Wakorintho. Licha ya huduma nzuri Troa ambapo watu walimwamini yesu – Paulo alikuwa na huzuni maana hakujua hali ya ndugu Tito, na kanisa la korintho. Paulo aliwajali na kuwafikiri watu wengine, katika zizi la Kristo. Kama Paulo, naomba tuwajali ndugu na dada katika shirika zetu.

PAULO ABADILI MPANGO WA SAFARI YAKE

ni muhimu kujua ya kwamba, baada ya kuandika Waraka wa kwanza, Paulo alilitembelea kanisa la Korintho na akakuta ya kwamba kanisa lilikuwa limejichafua na mambo mengi mabaya. Na kwa sababu Wakorintho kuyatekeleza mashauri yake akaandika waraka mwingine kwa ukali na machungu mengi. Waraka huo, haukuwafikia washiriki wa kanisa; ukapotea, sura ya 10 mpaka 13 na ya 2 Wakorintho, ni sehemu ya waraka huo uliopotea ulikuwa waraka wa huzuni. Huo ni utangulizi kwa kifupi sasa tuendelee, na somo letu la leo

UTANGULIZI

Baada ya kuandika Waraka wa kwanza kwa Wakorinntho, Paulo aliona muhimu kuwatembelea washiriki wa Kanisa la Korintho kwa sababu matatizo kanisani yalikuwa bado yapo. Pamoja na hayo, Paulo akaandika waraka mwingine wa pili lakini ukapotea kama anavyosema katika sura ya 2:4 “Maana katika dhiki nyingi na taabu ya moyo niliwaandikia na machozi mengi. Si kwamba mhuzunishwe, bali mpate kujua upendo wangu mlio nao kwenu jinsi ulivyo mwingi.”

sajili ya -barua pepe

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Ahsante kwa kujisajili ili kupata ujumbe kutoka TWR360Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Habari inayohitajika haipo