Mga Sukaranon alang sa Kristohanong Panimuyo

Kini nga kurso naghatag mga pagtulun-an nga halapad ang lukop sa mahinungdanon nga Kristohanong mga hilisgutanan. Mahimo kining espesyal nga interes ngadto sa bag-ong mga magtutuo og mosangkap kanila aron motuman sa awtoridad ni Kristo Jesus sa tanang mga butang, motubo diha sa pagkasusama ni Kristo og magmasulundon, magadugang sa ilang kahibalo sa Dios og sa Iyang Pulong, moalagad sa uban diha sa gugma, og aron padaghanon ang Simbahan pinaagi sa pagsangyaw og pagkadisipolo.

Mga Sukaranon alang sa Espirituhanong Pagpangulo

Ang Mga Sukaranon alang sa Espirituhanong Pagpangulo naghatag mga pagtulun-an ilabi na may kalabutan ngadto sa pagpangulo gikan sa usa ka Kristohanong perspektibo, og sa mga natad sa kinabuhi diin ang usa makagamit sa espirituhanong pagpangulo. Ang gitumong nga mga manunud-ong alang sa Mga Sukaranon alang sa Pagpangulo mao ang mga Kristohanon kinsa adunay usa ka pundasyonal nga pagsabot sa Kristohanong pagtuo og pagbansay og kinsa nagsugod na mangulo sa uban diha sa pagtuo. Ang Espirituhanong pagpangulo mahitabo diha sa panimalay, sa trabahoan, diha sa gagmayng mga grupo og mga relasyon sa pagdisipolo sa uban og diha sa pormal nga mga posisyon sulod sa simbahan sama sa usa ka magtutulo, pastor, anciano o deyakano.