مبانی زندگی مسیحی

مبانی رهبری روحانی شامل دروسی مرتبط با رهبری از نگاه مسیحیت می پردازد. این دروس همچنین نگاهی به بخش هایی از زندگی می اندازد که افراد رهبری روحانی را عملا به کار می گیرند. مخاطبین دروس مبانی رهبری روحانی مسیحیانی هستند که درک اساسی از زندگی و ایمان مسیحی دارند و شروع به هدایت دیگر مسیحیان در ایمانشان کرده اند. رهبری مسیحی نه تنها در مکان هایی از جمله خانه،‌ محل کار،‌ گروه های کوچک و شاگردسازی به کار گرفته می شود، بلکه در جاهایی رسمی از جمله کلیسا نیز توسط کشیشان، شماسان و مشایخ کلیسا به کار گرفته می شود.

مبانی رهبری روحانی

مبانی رهبری روحانی شامل دروسی مرتبط با رهبری از نگاه مسیحیت می پردازد. این دروس همچنین نگاهی به بخش هایی از زندگی می اندازد که افراد رهبری روحانی را عملا به کار می گیرند. مخاطبین دروس مبانی رهبری روحانی مسیحیانی هستند که درک اساسی از زندگی و ایمان مسیحی دارند و شروع به هدایت دیگر مسیحیان در ایمانشان کرده اند. رهبری مسیحی نه تنها در مکان هایی از جمله خانه،‌ محل کار،‌ گروه های کوچک و شاگردسازی به کار گرفته می شود، بلکه در جاهایی رسمی از جمله کلیسا نیز توسط کشیشان، شماسان و مشایخ کلیسا به کار گرفته می شود.