27 ઓક્ટોબર 2020

બીજા માટે પ્રાર્થના કરવાનું યાદ રાખો.

26 ઓક્ટોબર 2020

બીજા માટે પ્રાર્થના કરવાનું યાદ રાખો.

25 ઓક્ટોબર 2020

બીજા માટે પ્રાર્થના કરવાનું યાદ રાખો.

24 ઓક્ટોબર 2020

બીજા માટે પ્રાર્થના કરવાનું યાદ રાખો.

23 ઓક્ટોબર 2020

બીજા માટે પ્રાર્થના કરવાનું યાદ રાખો.

22 ઓક્ટોબર 2020

બીજા માટે પ્રાર્થના કરવાનું યાદ રાખો.

21 ઓક્ટોબર 2020

બીજા માટે પ્રાર્થના કરવાનું યાદ રાખો.

20 ઓક્ટોબર 2020

બીજા માટે પ્રાર્થના કરવાનું યાદ રાખો.

19 ઓક્ટોબર 2020

બીજા માટે પ્રાર્થના કરવાનું યાદ રાખો.

18 ઓક્ટોબર 2020

બીજા માટે પ્રાર્થના કરવાનું યાદ રાખો.

17 ઓક્ટોબર 2020

બીજા માટે પ્રાર્થના કરવાનું યાદ રાખો.