ലൂക്കോസ് 1:1–4

ലൂക്കോസ് 1:5–25

ലൂക്കോസ് 1:26–56r

ലൂക്കോസ് 1:57–80r

ലൂക്കോസ് 2:1–21r

ലൂക്കോസ് 2:22–52r

ലൂക്കോസ് 3:1–20

ലൂക്കോസ് 3:21–38

ലൂക്കോസ് 4:1–13

ലൂക്കോസ് 4:14–30

ലൂക്കോസ് 4:31–44