ลูกา 1:1-4

ลูกา 1:5-25

ลูกา 1:26-56

ลูกา 1:57-80

ลูกา 2:1-21

ลูกา 2:22-40

ลูกา 2:41-52

ลูกา 3:1-20

ลูกา 3:21-22

ลูกา 3:23-38

ลูกา 9:51-62

ลงชื่อเข้าใช้อีเมล

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

ขอบคุณมากที่สมัครเพื่อรับข้อมูลจาก TWR360

ข้อมูลไม่ครบ