ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਸਤਰਾਂ ਦੀ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਸਤਰਾਂ ਦੀ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼

ਦਲੇਰ ਦਾਨਿਏਲਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ

ਦਲੇਰ ਦਾਨਿਏਲਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ

ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਾਭ

ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਾਭ

ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਮਾਰਤ ਖੜੀ ਕਰਨਾ

ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਮਾਰਤ ਖੜੀ ਕਰਨਾ

ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਮਾਰਤ ਖੜੀ ਕਰਨਾ

ਨਿਆਣੇ: ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਵਰਦਾਨ

ਨਿਆਣੇ: ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਵਰਦਾਨ