ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋ ਖਰਾਬ ਅਧਿਆਈ

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋ ਖਰਾਬ ਅਧਿਆਈ

ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਖਾਦਾ

ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਖਾਦਾ

ਯੂਸਫ ਦਾ ਪਿਤਾ

ਯੂਸਫ ਦਾ ਪਿਤਾ

ਯੂਸਫ ਦਾ ਪਿਤਾ

ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠਣਾ

ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠਣਾ

ਯੂਸਫ ਦਾ ਜੀਵਨ

ਯੂਸਫ ਦਾ ਜੀਵਨ