ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਪਰੇਡ

ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਗੁਫਾ ਮੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨੀਏਲ

ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਗੁਫਾ ਮੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨੀਏਲ

ਦਬਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ

ਦਬਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ

ਤੋਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚਾਹੁਣਾ

ਤੋਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚਾਹੁਣਾ

ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਾਈ

ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਾਈ

ਇੱਕ ਘਮੰਡੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ

ਇੱਕ ਘਮੰਡੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ