ਸ਼ੁਕਰਗੁਜਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸੋਚ

ਤਿੰਨ ਤਰਫਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜਾਰੀ

ਤਿੰਨ ਤਰਫਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜਾਰੀ

ਹਰ ਸਮੇਂ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ ਵਿੱਚ

ਹਰ ਸਮੇਂ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ ਵਿੱਚ

ਸਵਰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਖਤ ਸੋਚ

ਸਵਰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਖਤ ਸੋਚ

ਬਚਿੱਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ?

ਬਚਿੱਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ?

ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ

ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ