ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ

ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ

ਤੁਲਣਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ

ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ

ਯਿਸ਼ੂ ਦਾ ਮਨੁੱਖਪਣਾ

ਤੁਹਾਡੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ

ਯਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਸਚਮੁਚ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਯਿਸ਼ੂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਵੇਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈਂ