MLILE

E ken ke’n: ‘’Se Nyanmien o di su’n, é yô nga, ye é yô nga’’, I bô o klé ke Nyanmien ye o man liké kun I wun atin nan wa ju-o. Nyanmien kungba’n, ye o kwla man wo fangan nan wa kwla jran sa kéklé mun bé njrun. Se Nyanmien ni wo bé wô nun’n, wan ce’n, anze, liké bé ni ce’n, ye o ni wo kwla kun-o?

E WLA SU WALE EKUN

"Aniaan si kpa ke I so sa mu’n, bé ju’n asonufue mun bé su vié. I so ble so nun, sranvié mun bé sé wo ke’n, a su nyanman liké fi Nyanmien sa nu, mon o kwla fovo wo. Kpekun, sran vié mun bé saci wo ti nu, bé sé wo ke’n, Nyanmien o kwla déman wo."

FO BULE

Ande, o ti mi akludjue éku ke, é ni amu, é ce Nyanmien i nde mon o ti akludjue nde i nu. Ye ande nde lie mon é jran su é kan nde yele : Fo bule i wun nde kanle. Nzu tie bé kwla bu sran kun fo nion ? Ye se bé bu wo fo’n, nzu sa ye o kwla ju i nguan nun-on ?

E SI - 2

"Ande, o ti mi akludjue éku ke, é ni amu, é ce Nyanmien i nde mon o ti akludjue nde i nu. Ye ande nde lie mon é jran su é kan nde yele E SI Nyanmien I WUN nde kanle. Nkunde ke, é wun wafa . . . "

E SI - 1

Ke é sé ke mon o siéle o bla, siéle so’n, aniaan a wun siéle so vle pka sakpa’n ?

AJA

"Ande, o ti mi akludjue éku ke, é ni amu, é ce Nyanmien i nde mon o ti akludjue nde i nu. Ye ande nde lie mon é jran su é kan nde yele: Aja I wun nde kanle. Aja o ti liké kpa afin Nyanmiien ye o yili-o. I tie nkunde ke . . ."

KACILE

"Jésus o su kan klé ke’n, sran nga mon’n, o kunde ke o wlu Nyanmien i famien diwle nun lo’n, mon’n, o kunnde ke’n, Nyanmien wawe o sié yi, nan o yan annanganman nguan, o ni fata ke sran so’n, bé wu i’n ufli."

Se

Nian, ke é nian Se kun sa, é kwla sé é wun ke ba vié i wu, nan é kwla fa yôli ké nun. Sannge ke é fa é sa é ken sa ce, kpekun blôlo wa kan wa wa. Ye é kwla se yé wun ke nsu tie o kwla yô so ?

Mméli

Aniaan, nian, wafa ke ngale sa ye sran vié mun bé bu ke’n, ke asonun o ti so’n. Bé sé bé wun ke o fata ke sran mun bé su bé asonun nun. Ye kosan nga mon bé fa bisa bé wun yele : Nzu ye akwla yô a man mion ?

Ande, o ti mi akludjue éku ke, é ni amu, é tye nyamien i nde bo ti akludjue nde i nu. Ye ande nde lie bo é jran su é kan nde yele: Yé yôle I wun nde kanle. Nkunde ke n kan yé yôle nga Nyanmien o yô klo sran I nde. Wafa se ye Nyanmien o yô klo sran yé mon é kaci Nyanmien i wa Jésus nu-on ?

Nyrennenfue - 2

Ande, o ti mi akludjue éku ke, é ni amu, é ce nyamien i nde bo ti akludjue nde i nu. Ye ande nde lie bo é jran su é kan nde, é jiji nu’n yele: Nyrennenfue. Nzu ye bé fle nyrennennion?