kiri

waajuli kèra kun min kan o ye kiri ani diminya ko ye Mɔgɔ dɔw bε yen minnu ka baara bεε bεnna koniyali ani ta juru sara ma. Ka mɔnε bɔ, o ma kε Ala sago ye. A ka di Ala ye fana ka jurumuw yafa. Hali n’a sɔrɔ i ye kojugu ba dɔw de kε i ka ɲεnamaya la, yεlεmani tuma sera. I ka kan ka nimisa i ka jurumuw la. N’a fɔra ka nimisa i ka jurumuw la, o kɔrɔ …Ka caman kalan a la

Sira cètigè kogo

Sira cεtigε kogow bε yen k’a masɔrɔ an bε nin diɲε min kɔnɔ, faratikow ka ca, kasaraw ka ca ani ɲɔgɔn juguyaw ka ca. Wa Hadamadenw bε ɲɔgɔn jogin, u bε ɲɔgɔn tɔɲɔ don o don. O de kosɔn cεtigε kogow sigira, ni olu kεra sariyaw de ye minnu bε dan sigi i ka kεwalew la. Tuma caman i bε jɔɔrɔ ni i yεrε ye, cogo min b’a to i bε se ka lakanda, ka kisi ka bɔ binkanikεlaw tɔɔrɔ ma, ka tanga ka bɔ gεlεya wala bana ma nka i tε janto i yεrε la ni ta fan fε, fo farikolo dama. Tiɲε la, o ye hakilitanya de ye, Hadamaden bε o min kε k’a masɔrɔ a ye jurumutɔ, k’a masɔrɔ Hadamaden binna. I bε i barika bεε don i yεrε farikolo tangali kosɔn, ka i fari lakisi ka bɔ tɔɔrɔko bεε ma, nka i tε o ɲɔgɔn kε ka i ni lakanda, ka i ni lasabati.

Dannaba

Maloya

An ka dannaya bε bɔ Matigi Yesu de yɔrɔ, Krisita ka Kibaru Duman de la, nka a tε bɔ i yεrε de la. Waati dɔw la i bεna tɔɔrɔ sɔrɔ. Ne b’a dɔn ko mɔgɔw bε yen minnu banna Yesu la ani u bε siranna k’a masɔrɔ u bε u yεrε ɲininka ni yafa bεna kε u ma. Ayiwa, Piεrε kɔni y’i dalacε Yesu la ani yafa kεra a ma. Nka i ka kan ka jija i ka dannaya la Krisita ta fan fε. O mana kε, Ni Senu bεna i barika bonya ani a bεna se di i ma.

Dɔnniya

kunnatinyèli

A bε fɔ fεn min ma ko tɔɲɔli, o de ye ni mɔgɔ dɔ ye kuma dɔ fɔ i ma, wala ka ko dɔ kε i la, min digira i la, hali n’a kεra ko i ye o minε i yεrε la walisa mɔgɔ kana o dɔn i kεcogo la. Tuma dɔ, o tigiw t’a dɔn yεrε ko u ye ko kε, u t’a dabɔ a kama. O t’a ɲini cogo si la walisa ka i jogin wala ka i hakε ta. Nka o bεε n’a ta, u ye kuma min fɔ wala o ye wale min kε, o bε digi i la. O ye jurumu ye. O ye tɔɲɔli ko ye hali n’a sɔrɔ o tigi m’a dabɔ a kama. Wa o bε se ka kε jurumu ye. Ni i y’a dabɔ a kama ka i mɔgɔɲɔgɔn tɔɲɔ, k’a kunnatiɲε, i ye jurumu kε. Ayiwa ni i diminna mɔgɔ dɔ kɔrɔ fana k’a sɔrɔ a tigi ma a dabɔ a kama ka i hakε ta, o ye jurumu ye. Ni i diminna, i tε tiɲε kan. I ka kan ka miirili ɲuman ta ka ɲεsin i yεrε ma, i kana dimin o tigi kɔrɔ.

K’a fɔ ko i dara Yesu la mɔgɔw ɲε na

Yiriwali wala nafolo ko

Nkalon tigεlaw la, dɔw bε yen, olu bε wele ko ‘evangile de la prospérité”. O mɔgɔw ka kalan sirilen bε ko dannabaa ka kan ka kε waritigi ye. Olu ka kibaru duman sinsinlen don sɔrɔ ko de kan. Ka tiɲε fɔ, ni ne bε ‘jabaranin’ wala televisiyɔn lajεra, wala ni ne bε arajo lamεnna, ni ne ye o mɔgɔw ye u b’a la k’a fɔ ko « Ala b’a fε i ka kε nafolotigi’ ye I ka kan min faamu nin yɔrɔ la, o de ye nin ye ko Ala b’a fε ko i ka kε nafotigi ye ka kεɲε ni a ka layidu kuma ye.

A tε yεlεma

Jurumu

Anw mago bε kumakan min na bi, ka o kε an ka waajulu kun ye, o bε wele ko Jurumu. Gεlεya belebele min bε sɔrɔ Hadamaden kelen kelen bεε ka ɲεnamaya la, o ye jurumu ko ye. Ayiwa, sisan, ne dalen b’a la ko aw bεε b’a dɔn kosεbε fεn min ye Ala kanbilali ye. Wa tuma min ni i y’a daminε ka miiri Ala ka tɔn ko la, wala Ala ka sariya ko la; Ala ye fεn minnu fɔ ko an ka olu kε, ni i y’a daminε ka miiri olu la, yala i bε mun kε ? Tiɲε la, Hadamaden kelen kelen min bε dugukolo kan, an bεε kεra jurumutɔ ye. Anw ye jurumutɔw de ye, minnu bangera Hadamadenw cεma. Mɔgɔ si tε yen min dafalen don, min bε se ka denw sɔrɔ minnu dafalan don. K’a fɔ ko Hadamadenw bεε ye jurumutɔw ye, mɔgɔ si tε se ka o kuma sɔsɔ. O tiɲε bε kεnε kan. I ye jurumutɔ ye.

Ka an saniya