Sebaayabεεtigi

Ka an saniya

Jurumu

Anw mago bε kumakan min na bi, ka o kε an ka waajulu kun ye, o bε wele ko Jurumu. Gεlεya belebele min bε sɔrɔ Hadamaden kelen kelen bεε ka ɲεnamaya la, o ye jurumu ko ye. Ayiwa, sisan, ne dalen b’a la ko aw bεε b’a dɔn kosεbε fεn min ye Ala kanbilali ye. Wa tuma min ni i y’a daminε ka miiri Ala ka tɔn ko la, wala Ala ka sariya ko la; Ala ye fεn minnu fɔ ko an ka olu kε, ni i y’a daminε ka miiri olu la, yala i bε mun kε ? Tiɲε la, Hadamaden kelen kelen min bε dugukolo kan, an bεε kεra jurumutɔ ye. Anw ye jurumutɔw de ye, minnu bangera Hadamadenw cεma. Mɔgɔ si tε yen min dafalen don, min bε se ka denw sɔrɔ minnu dafalan don. K’a fɔ ko Hadamadenw bεε ye jurumutɔw ye, mɔgɔ si tε se ka o kuma sɔsɔ. O tiɲε bε kεnε kan. I ye jurumutɔ ye.

Sεgεnbaatɔ

Makɔnɔli

Tuma dɔ, fεn kelen bε yen min ka gεlεn dannabaa ma, o ye Matigi makɔnɔli ye. Verise kunkurun dɔ bε Dawuda ka Zaburu la, ne b’a fε i ka o lajε nin waati la. O ye Zaburu sura mugan ni naani ye, a verise duurunan. A sεbεnna yen ko: « Ne bε i makɔnɔ don o don. » Ayiwa, i m’a dɔn ko nin ye kuma ba ye sa! “Ne bε i makɔnɔ don o don.”A ye layidu min ta a ka siya ye, a ma o layidu tiɲε don kelen. O la, i ka ɲagali, ka nisɔndiya k’a masɔrɔ Ala bε i fε. Wa a bεna i kunmabɔ. I dan ye dɔrɔn ka makɔnɔli kε. Hali ni a ka gεlε, o bεε la i ka muɲu. Hali ni kumada tε i fε tun, sεgεn bolo, o bεε la, i ka makɔnɔli kε. I ka a bolo minε. I ka a bolo minε kosεbε, a kana tila i la ani i k’a ɲini a fε ko a ka i dεmε. I k’a ɲini a fε ko a ka i barika bonya. Ka i dusu saalo ani ka a ka kanuya di i ma, ani jigiya. I ka Matigi makɔnɔ, wa o mana kε, don dɔ i n’a fɔ ko: « Ne bε i makɔnɔ don o don. » i ko a sεbεnna o cogo min na Zaburuw 25: 5 la.

Sεgεnbaatɔ 2

Dumuni

Ani sani Matigi Yesu ka sa a ye o dumuni kɛ ni a ta kalandenw ye. O dumuni ni dumuni tɔw ma kɛ kelen ye sabu a ye fɛn kura don a la, o de kosɔn Yahutuw y’a wele ko Matigi ka dumuni. Sisan i hakili to a la ko sagaden joli tun seriserila bonda minw na ni mɛlɛkɛ tɛmɛnna o sow kunna : o ye Yahutuw ta paki ye. Wa, san o san Yahutuw tun bɛ o dumuni kɛ, Yesu ye o domuni kɛ ni a ka kalandenw ye sani a ka sa, ni kɔfɛ a nana ni fɛn kura ye, min ni fɔlɔ tɛ kelen ye.

Ka yεlεmani don

Kanuya

Ayiwa Yesu y’a fɔ Piyɛri ye ko – kuma wɛrɛ filɛ ni ye tun « ne ka sagaw kɔlɔsi » walama « janto ne ka sagaw la ». Fɔ cogo wɛrɛ la janto ne ka sagaw la ka o mara. Da a la ko kungowara dɔw tɛ i laminiw la. (ka bagan dɔ ta fanga tɛ min na k’a kɛ taamashyɛn ye) da a la ko i bɛ se ka o mara kungowaraw ma. O de kosɔn sagagɛnnaaw tun bɛ tasumaba mana sufɛ walisa ka u ka sagaw mara kungowaraw ma. Ni o kungowaraw tun ye tasuma manalen ye o tun bɛ boli.

Nεεma

Na

Ne nisɔndiyalen don bi tun ka i lasɔrɔ nin waati in kɔnɔ, ka Ala ka kuma kalan ni i ye, ka faamuli kε o kuma la. Ayiwa, an ka kalan bεna taali kε kumakan min na bi, o ye ko: NA. Na i ko nali. i ka Matigi Yesu Krisita lajε. I ka i ɲεw jɔ ale de la. I k’a dɔn ko Ala sεbε don, Ala min ni a ye a ni di Kaliwεrε gengenjiri la ; Ala min ni a kununa ka bɔ suw cεma, n’a yεlεnna sankolo la ; Ala min ni a bε kɔsegi ka na.