Betilehem

Ne nisɔn ka di k’a dɔn ko i bε ni an ye bi tun, walisa an ka se ka jεn ka Matigi ka kuma faamu, o kuma min ni dan si tε sɔrɔ a nafa la. Wa o kuma bε sɔrɔ Kitabu Senuma kɔnɔ. Bi an ka kɔlɔsi ni an ka miirili bεna ɲεsin kumakan min ma, o bε wele ko: BETILEHEM. Nin Nowεli in waati la, ne bε miiri ko i na Yesu Krisita tanu k’a dɔn ko i kisibaa ni i Mat…Ka caman kalan a la

Miiriliw

Ala ka baara jumεn mεnna i ko bi ka kuma ka baarada ani nin baara daminε tuma na, bi ka kuma ka baarakεlaw tun bε baara kε ni jijali min ye hali bi u bε baara kε ni o jijali kelen ye ?

Na

Ne nisɔndiyalen don bi tun ka i lasɔrɔ nin waati in kɔnɔ, ka Ala ka kuma kalan ni i ye, ka faamuli kε o kuma la. Ayiwa, an ka kalan bεna taali kε kumakan min na bi, o ye ko: NA. Na i ko nali. i ka Matigi Yesu Krisita lajε. I ka i ɲεw jɔ ale de la. I k’a dɔn ko Ala sεbε don, Ala min ni a ye a ni di Kaliwεrε gengenjiri la ; Ala min ni a kununa ka bɔ suw cεma, n’a yεlεnna sankolo la ; Ala min ni a bε kɔsegi ka na.

Nεεma

Bana

Ne lamεnba ne bε barika da Ala ye sabu a sɔnna i ka an lamεn bi tun walisa fεn ɲumanba min bε Ala ka kuma kɔnɔ wala Biblu senuma kɔnɔ n'o ɲɔgɔn tε an ka o kalan ɲɔgɔn fε. Bi ka kuma bεna ɲεsin fεn min ma o ye «bana ye. » N’i tora n’an . . .

Kurun

Muso jurumukεla

Ne lamεnba ne bε barika da Ala ye sabu a sɔnna i ka an lamεn bi tun walisa fεn ɲumanba min bε Ala ka kuma kɔnɔ wala Biblu senuma kɔnɔ n'o ɲɔgɔn tε an ka o kalan ɲɔgɔn fε. Bi ka kuma bεna ɲεsin fεn min ma o ye « jurumukεla ye. » Muso dɔ bε injil la min bε wele ko muso jurumukεla. Yala i b’a fε ka o muso ka misali dɔn wa ?

Bɔgɔdaga

Ka teliya

Ala dubara kosεbε bi ka kuma ka baarada ye ani a bε duba an ye tuma bεε. An ye wari dɔ bila kεrεfε ka to ka baara kε n'a ye a bε wele ko « fo ni Yesu nana don min na. » Ani an ka laɲini ye ka Yesu Krisita ka Kibaro Duman fɔ radio la fo don min na ni Yesu Krisita nana. TWR ka baara ye mun ye ?

Kurayali

Ka filεli kε

I ɲuman nana bi ka kuma ka jεmunkan wεrε lamεnni la. Bi ka kuma bεna ɲεsin fεn min ma o ye nin ye: « ka yeli kε. » Dɔgɔkun tεmεlen ka kalan na, ne tun y'a fɔ ko bi ka kuma ka baarada daminε na a san 35 ye ɲi nε ye ani ko ne bε Ala fo ka barika a . . .