Bɔgɔdaga

Bana

Ne lamεnba ne bε barika da Ala ye sabu a sɔnna i ka an lamεn bi tun walisa fεn ɲumanba min bε Ala ka kuma kɔnɔ wala Biblu senuma kɔnɔ n'o ɲɔgɔn tε an ka o kalan ɲɔgɔn fε. Bi ka kuma bεna ɲεsin fεn min ma o ye «bana ye. » N’i tora n’an . . .

Kurun

Muso jurumukεla

Ne lamεnba ne bε barika da Ala ye sabu a sɔnna i ka an lamεn bi tun walisa fεn ɲumanba min bε Ala ka kuma kɔnɔ wala Biblu senuma kɔnɔ n'o ɲɔgɔn tε an ka o kalan ɲɔgɔn fε. Bi ka kuma bεna ɲεsin fεn min ma o ye « jurumukεla ye. » Muso dɔ bε injil la min bε wele ko muso jurumukεla. Yala i b’a fε ka o muso ka misali dɔn wa ?

Kurayali

Ka teliya

Ala dubara kosεbε bi ka kuma ka baarada ye ani a bε duba an ye tuma bεε. An ye wari dɔ bila kεrεfε ka to ka baara kε n'a ye a bε wele ko « fo ni Yesu nana don min na. » Ani an ka laɲini ye ka Yesu Krisita ka Kibaro Duman fɔ radio la fo don min na ni Yesu Krisita nana. TWR ka baara ye mun ye ?

Furu

Ka filεli kε

I ɲuman nana bi ka kuma ka jεmunkan wεrε lamεnni la. Bi ka kuma bεna ɲεsin fεn min ma o ye nin ye: « ka yeli kε. » Dɔgɔkun tεmεlen ka kalan na, ne tun y'a fɔ ko bi ka kuma ka baarada daminε na a san 35 ye ɲi nε ye ani ko ne bε Ala fo ka barika a . . .

Vase

Matigi ka tabali

Bi ka kuma bεna ɲεsin fεn min ma o ye « Matigi ka tabali ye. » Mun de ye Matigi ka tabali ye ? N’a sɔrɔla ko i fana bε i yεrε ɲininka la o la ko mun de ye Matigi ka tabali ye ?

Tentation