Yiriwali wala nafolo ko

Nkalon tigεlaw la, dɔw bε yen, olu bε wele ko ‘evangile de la prospérité”. O mɔgɔw ka kalan sirilen bε ko dannabaa ka kan ka kε waritigi ye. Olu ka kibaru duman sinsinlen don sɔrɔ ko de kan. Ka tiɲε fɔ, ni ne bε ‘jabaranin’ wala televisiyɔn lajεra, wala ni ne bε arajo lamεnna, ni ne ye o mɔgɔw ye u b’a la k’a fɔ ko « Ala b’a fε i ka kε nafolotigi’ …Ka caman kalan a la

Ka teliya

Ala dubara kosεbε bi ka kuma ka baarada ye ani a bε duba an ye tuma bεε. An ye wari dɔ bila kεrεfε ka to ka baara kε n'a ye a bε wele ko « fo ni Yesu nana don min na. » Ani an ka laɲini ye ka Yesu Krisita ka Kibaro Duman fɔ radio la fo don min na ni Yesu Krisita nana. TWR ka baara ye mun ye ?

Kurayali

Ka filεli kε

I ɲuman nana bi ka kuma ka jεmunkan wεrε lamεnni la. Bi ka kuma bεna ɲεsin fεn min ma o ye nin ye: « ka yeli kε. » Dɔgɔkun tεmεlen ka kalan na, ne tun y'a fɔ ko bi ka kuma ka baarada daminε na a san 35 ye ɲi nε ye ani ko ne bε Ala fo ka barika a . . .

Furu

Matigi ka tabali

Bi ka kuma bεna ɲεsin fεn min ma o ye « Matigi ka tabali ye. » Mun de ye Matigi ka tabali ye ? N’a sɔrɔla ko i fana bε i yεrε ɲininka la o la ko mun de ye Matigi ka tabali ye ?

Vase

Keleya

Ne teri, ne balema kε ni ne balema muso ne b’i fo an Matigi Yesu Krisita tɔgɔ la. A diyara ne ye i ka an lamεn bi tun walisa fεn ɲumanba min bε Ala ka kuma kɔnɔ wala Biblu senuma kɔnɔ n'o ɲɔgɔn tε an ka o kalan ɲɔgɔn fε. Bi ka kuma bεna . . .

Tentation

Sira cètigè kogo

Sira cεtigε kogow bε yen k’a masɔrɔ an bε nin diɲε min kɔnɔ, faratikow ka ca, kasaraw ka ca ani ɲɔgɔn juguyaw ka ca. Wa Hadamadenw bε ɲɔgɔn jogin, u bε ɲɔgɔn tɔɲɔ don o don. O de kosɔn cεtigε kogow sigira, ni olu kεra sariyaw de ye minnu bε dan sigi i ka kεwalew la. Tuma caman i bε jɔɔrɔ ni i yεrε ye, cogo min b’a to i bε se ka lakanda, ka kisi ka bɔ binkanikεlaw tɔɔrɔ ma, ka tanga ka bɔ gεlεya wala bana ma nka i tε janto i yεrε la ni ta fan fε, fo farikolo dama. Tiɲε la, o ye hakilitanya de ye, Hadamaden bε o min kε k’a masɔrɔ a ye jurumutɔ, k’a masɔrɔ Hadamaden binna. I bε i barika bεε don i yεrε farikolo tangali kosɔn, ka i fari lakisi ka bɔ tɔɔrɔko bεε ma, nka i tε o ɲɔgɔn kε ka i ni lakanda, ka i ni lasabati.

Dannaba