HARI ng KALUWALHATIAN

Ang buong pelikula ay binubuo ng 222 minuto at may 15 Kabanata. Nahahati ito sa dalawang bahagi: Unang Bahagi: Lumang Tipan: Ipinahayag ng Hari ang Kanyang Plano (Kabanata 1-8) Ikalawang Bahagi: Bagong Tipan: Tinupad ng Hari ang Kanyang Plano (Kabanata 9-15)

Mag-sign up ng Email

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Salamat sa inyong pag-sign up upang makatanggap ng mga update mula sa TWR360.

Ang kailangang impormasyon ay nawawala