មហាក្សត្រដ៏មានសិរីល្អ | ផ្នែកទី 1

ផ្នែកទី 1. សញ្ញាចាស់៖ មហាក្សត្រប្រាប់ទុកជាមុនពីផែនការរបស់ទ្រង់ {វគ្គទី 1-8} មហាក្សត្រដ៏មានសិរីល្អ៖ សាច់រឿង 1 បែងចែកជា15 វគ្គ ផ្នែកទី១: សញ្ញាចាស់៖ មហាក្សត្រប្រាប់ទុកជាមុនពីផែនការរបស់ទ្រង់ [១ ម៉ោង ៤៧ នាទី] 1. សេចក្តីផ្តើម - ភាគទី 1-3 10:40 2. ព្រះអាទិករ និង ការបង្កើតរបស់ទ្រង់ - ភាគទី 4-9 19:04 3. ការចូលមកនៃសេចក្តីអាក្រក់ - ភាគទី 10-15 15:10 4. បណ្ត…អាន​បន្ថែម

មហាក្សត្រដ៏មានសិរីល្អ | ផ្នែកទី 2

ខ្សែភាពយន្តទាំងមូលមានរយៈពេល 222 នាទី ដែលរៀបចំជា 15 វគ្គ ហើយចែកចេញជាពីរផ្នែកធំៗ៖ ផ្នែកទី 2. សញ្ញាថ្មី៖ មហាក្សត្របំពេញផែនការរបស់ទ្រង់ {វគ្គទី 9-15} មហាក្សត្រដ៏មានសិរីល្អ៖ សាច់រឿង 1 បែងចែកជា15 វគ្គ ផ្នែកទី១: សញ្ញាចាស់៖ មហាក្សត្រប្រាប់ទុកជាមុនពីផែនការរបស់ទ្រង់ [១ ម៉ោង ៤៧ នាទី] ផ្នែកទី 2: សញ្ញាថ្មី៖ មហាក្សត្របំពេញផែនការរបស់ទ្រង់ [1 ម៉ោង 55 នាទី] 9. ការយាងមករបស់មហាក្សត្រ ភាគទី 37-42 20:16 10. លក្ខណៈរបស់មហាក្សត្រ ភាគទី 43-47 15:32 11. អំណាចរបស់មហាក្សត្រ ភាគទី 48-51 14:02 12. បេសកកម្មរបស់មហាក្សត្រ ភាគទី 52-56 15:24 13. ការចុះចូលរបស់មហាក្សត្រ ភាគទី 57-61 14:50 14. ការសុគត និង ជ័យជំនះរបស់មហាក្សត្រ ភាគទី 62-65 13:53 15. ដំណឹងល្អ និង សិរីល្អរបស់មហាក្សត្រ ភាគទី 66-70 18:26 ព្រះយើងធំមហិមា (ជាភាសាអារ៉ាប់) ឈ្មោះអ្នកចូលរួម 2:45

ចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់អ៊ីម៉ែល

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

អរគុណដែលបានចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ដើម្បីទទួលបានការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពីTWR៣៦០

បាត់ព័ត៌មានដែលត្រូវការ