ဘုန်းကြီးသောရှင်ဘုရင် | အပိုင်း ၁

ရုပ်ရှင်ကား အစမှ အဆုံးအထိ ၂၂၂မိနစ်ကြာ ပြီး ဇာတ်လမ်းတွဲပေါင်း ၁၅ တွဲ နှင့် အဓိကအပိုင်းကြီးနှစ်ပိုင်း ခွဲထားပါသည်။ အပိုင်း၁။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်း : အရှင်မင်းကြီးမှသူ၏ အကြံ အစည်များကိုကြိုတင် ဟောပြောပေးခြင်း (ဇာတ်လမ်းတွဲ ၁-၈) အပိုင်း၂။ ဓမ္မသစ်ကျမ်း : အရှင်မင်းကြီးမှသူ၏အကြံ အစည်များကိုပြည့်စုံစေခြင်း(ဇာတ်လမ်းတွဲ ၉-၁၅) ဘုန်းကြီးသောရှင်ဘုရင် : ဇာတ်လမ်းတွဲ ၁၅…read more

ဘုန်းကြီးသောရှင်ဘုရင် | အပိုင်း ၂

အပိုင်း ၂။ ဓမ္မသစ်ကျမ်း : အရှင်မင်းကြီးမှသူ၏ အကြံအစည်ကိုပြည့်စုံစေခြင်း(၁နာရီ ၅၅မိနစ်) ၉။ အရှင်မင်းကြီး ကြွလာခြင်း (အခန်း ၃၇-၄၂) ၁၀။ အရှင်မင်းကြီး၏ စရိုက်လက္ခဏာ (အခန်း ၄၃-၄၇) ၁၁။ အရှင်မင်းကြီး၏ အုပ်စိုးခြင်းအာဏာစက် (အခန်း ၄၈-၅၁) ၁၂။ အရှင်မင်းကြီး၏မှုတော်လုပ်ငန်း(အခန်း၅၂-၅၆) ၁၃။ အရှင်မင်းကြီး၏နာခံလိုက်လျှောက်ခြင်း(အခန်း၅၇-၆၁) ၁၄။ အရှင်မင်းကြီး၏ ပူဇော်ဆက်သခြင်းနှင့်အောင်ပွဲခံ ခြင်း(အခန်း၆၂-၆၅) ၁၅။ အရှင်မင်းကြီး၏ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းနှင့် ဘုန်းတော် (အခန်း၆၆-၇၀) ကျွန်ုပ်တို့၏ဘုရားသည်အဘယ်မျှကြီးမြတ်တော်မူသနည်း (အာရေဗျဘာသာဖြင့်သီဆိုထားသည်)ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းတင် ပါသည်။