Сүр Жавхлангийн Хаан

1-р бүлэг: Хуучин Гэрээ: Хаан төлөвлөгөөгөө илчилсэн нь (1 цаг 47 минут) 1. Оршил (Үзэгдэл 1-3) 2. Бүтээгч бүтээл Хоёр (Үзэгдэл 4-9) 3. Ёрын муу ирсэн нь (Үзэгдэл 10-15) 4. Нүглийн хараал ба Бурханы амлалт (Үзэгдэл 16-19) 5. Өргөл золиос хүч (Үзэгдэл 20-24) 6. Тэрслүү хүмүүн ба Итгэмжит Бурхан (Үзэгдэл 25-27) 7. Бурханы төлөвлөгөө урагшилсаар (Үзэг…read more

Сүр Жавхлангийн Хаан - 2

2-р бүлэг: Шинэ Гэрээ: Хаан төлөвлөгөөгөө хэрэгжүүлсэн нь (1 цаг 55 минут ) 9. Хаан Өөрөө ирсэн (Үзэгдэл 37-42) 10. Хааны мөн чанар (Үзэгдэл 43-47) 11. Хааны засаглал, эрх мэдэл (Үзэгдэл 48-51) 12. Хааны зорилго (Үзэгдэл 52-56) 13. Хаан захирагдав (Үзэгдэл 57-61) 14. Хааны гаргасан золиос ба ялалт (Үзэгдэл 62-65) 15. Хааны Сайн Мэдээ ба Сүр Хүч (Үзэгдэл 66-70)