موضوع برنامه : نگهداری از منابع و نعمتها

یک آشفتگی در اینجا اتفاق می افتد که کسی را به بازی در برنامه تشویق می کند.

موضوع برنامه : استراحت

موضوع برنامه : زیبایی

موضوع برنامه : قدرت کلام خدا در افرینش

موضوع برنامه : استرس و راههای مقابله ان

موضوع برنامه : بیماریی مالاریا وتسلیم قلبمان به عیسی

موضوع برنامه : وضعیت خانمها در این دنیا و ازادی ازگناه

موضوع برنامه : ترس و راههای تبدیل ترس به ایمان

موضوع برنامه :دلایل مهاجرت به خصوص خانمها و چالشها

موضوع برنامه : راه سالم ماندن و کمک به بدنتان

ثبت نام توسط ایمیل

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

اطلاعات ضروری وارد نشده است