موضوع برنامه : نگهداری از منابع و نعمتها

یک آشفتگی در اینجا اتفاق می افتد که کسی را به بازی در برنامه تشویق می کند.

موضوع برنامه : استراحت

موضوع برنامه : زیبایی

موضوع برنامه : قدرت کلام خدا در افرینش

موضوع برنامه : استرس و راههای مقابله ان

موضوع برنامه : بیماریی مالاریا وتسلیم قلبمان به عیسی

موضوع برنامه : وضعیت خانمها در این دنیا و ازادی ازگناه

موضوع برنامه : ترس و راههای تبدیل ترس به ایمان

موضوع برنامه :دلایل مهاجرت به خصوص خانمها و چالشها

موضوع برنامه : راه سالم ماندن و کمک به بدنتان