Ukukhusela abantwana kwimpatho embi-Uhendo

Ibhayibhile isifundisa ngendlela yokuphatha imali

Uhlaselo ngokwesini-Isigwebo sikaThixo

Ukufunda-UYesu ,umbalisi

Ukuconjululwa kwembambano-Ukuncama

Umtshato-Icebo likaThixo

Ubuhle-Ubuhle obungaphakathi

Isicinezelo-Ulwamkelo

Ibali leKrismesi-Intsikelelo yeKrismesi

Ubugqwirha-Igqwirha lase Endor

Ubugqwirha-Igqwirha lase Endor