Ukubaluleka kokuthintwa okunenjongo - Unkulunkulu ungumduduzi wethu

Unkulunkulu uyabuqonda ubuhlungu nosizi lwethu futhi uyasiduduza.

Uvitamin C - Umfanekiso wedili elikhulu

Akukaze kuphuze ukwamekela isimemo sika Nkulunkulu ukuza embusweni wakhe.

umndeni udla ndawonye

Ake ngibuze mlaleli, singakanani isikhathi osichitha nomndeni wakho uma senidla ukudla kwakusihlwa?

Izindlebe - Nokungezwa

Ingaphandle lendlebe esilibonayo liyingxenye yayo yonke indlebe kuhlangene nengaphakathi.

Ukusebenzisa imali ngokuhlakanipha

Emindenini yethu imali siyithatha ngokuthi siyinikwe uNkulunkulu ngomusa wakhe, loko sikusho ngemiholo esihola emisebenzini esiyisebenzayo.

Isifo sofuba

lesisifo se TB singashesha ukubonakala futhi singaphuza ukubonakala

Isifo sesifuba

ITB ibangwa amagciwane amancane owaphefumulelwa ezimbanjweni.

Ukunakekelwa kwendlebe

Uma ungumama kufanele uqaphelisise ukuthi umntwana wakho uma eseneminyaka emibili useyezwa.

Ukuzwana kukamakoti nomamezala

Ngashada ngimncane kakhulu ngangingenalo ulwazi umamezala wami ayenalo.

Naomi umuntu wesifazane awayeswele

Mlaleli, kuke kwenzeke ukuthi uzizwele sengathi izinto azikuhambeli kahle empilweni? Ubona ikusasa lakho lingakhanyi?