Isikhathi/ Ukuthomba

Umama ohlakaniphile ufundisa indodakazi yakhe ngalesisimo singakaqali.

Ukukhuthaza kukamama

Kuyamangalisa indlela umntwana afunda ngayo ukwenza izinto kubantu ahlala nabo

Ukungakhuli ngendlela ejwayelekile

Uma abantu bebona umfana wami baye bangazi ukuthi kwenzekeni.

ukuluma nokutinyela - Inyoka yethusi

Ukufa kuka Jesu uma sibheka ukukholwa.

Ikhala: liyagxiza noma liyopha - ubunzima bungaba amathuba

singenza okungcono ezimweni, ngosizo lukaNkulunkulu.

Inkinga yamehlo - izwi likaNkulunkulu linika ukukhanya

izwi likaNkulunkulu lingukukhanya ezimpilweni zethu.

ukuphumelwa isisu nobunyumba - Unkulunkulu uyaqonda futhi unika ithemba

Unkulunkulu angakwenza ukuthi uthele noma unabantwana noma ungenabo.

Isandulela ngculazi-Ingculazi - uMariya wayecabanga ngoJesu

Icebo lika Nkulunkulu ngo Jesu lafezeka ngempilo yakhe nangokufa.

Udlame lwasemakhaya/Ukudinwa - ukulawula ulaka

Sidinga izwi lika Nkulunkulu nosizo luka Nkulunkulu ukulawula ulaka ezimpilweni zethu

Udlame lwasemakhaya - ithemba phezu kodlame

Unkulunkulun uletha ithemba ezimweni ezinzima.

Umdlavuza webele - Unkulunkulu uyakukhathalela njengomalusi

Ujesu ungumalusi omuhle osikhathalelayo.