Ukunakekelwa kwezingane

Uma uphilile ukuncelisa kuyindlela elula, ephephile yokunakekela ingane yakho.

Ukukhulelwa

Yebo ke manje ukuthi unomuntu omncane ngaphakathi kwakho, udinga ukwenza ingxenye yakho ukuze uhlale uphilile futhi uqine.

Ukuzifihla ngenxa yokulahlwa

Indlela esiziphatha ngayo isivimbela ekwazaneni nabanye abantu.

Ukulahlwa

Igama elithi ukulahlwa lisho ukuxoshelwa ngaphandle ukunganakwa noma ukubhekwa njengongamukelekile.

Obaba namadodakazi

Kukhona ubudlelwane obukhethekile phakathi kobaba namadodakazi kungakhathaliseki ukuthi buhle noma bubi.

Abafowethu nodadewethu

Amantombazane amancane ngokuvamile ngokuvamile aqala ukukhuluma esemancane.

Ukubanga emndenini

Ngithanda mlaleli ukhumbule ukuthi wena kufanele ube isibonelo kubantwana bakho.

Ukubanga emndenini

Kwesinye isikhathi mlaleli, ukuxabana kwabantwana kwenzeka uma omunye ekhathele engafuni ukukhuluma.

Ukwelamana emndenini

Mlaleli, uke uqaphele ukuthi indlela zokwelamana kwesinye isikhathi ziyawulimaza umndeni?

Umndeni oxubene

Njengoba sonke sazi, sonke sinayo imindeni. Abaningi bakhule emakhaya umzali eyedwa, kanti kwesinye isikhathi, abazali basuke bengasekho.

Izinto ezingezinhle ezenziwa abantwana besakhula.

Mlaleli, kunezinto ezenziwa abantwana bethu esingathandi ukuthi bazenze. Njengokufaka umuno ekhaleni.