Ukunakekelwa kwabagulayo nabakhulile - Ujesu uyabakhathalela abagulayo

Ujesu ufuna uze kuye ngenxa yothando, uzwelo nokunakekela kwakhe.

Ukuhlanzeka - Unkulunkulu uyakukhathalela

Unkulunkulu uyakukhathalela wena ufuna okuhle ngempilo yakho.

Ukwelapha ukusha - ukuhlushwa nemiphumela yako

Unkulunkulu angasebenzisa ukuhlushwa ukucolisisa ubuwena futhi ukusondeza eduze kwakhe

Uphuzo olunamandla - Ukududuzwa okuvela kuNkulunkulu

Unkulunkulu uzosisiza ukusiduduza enhlungwini nasisizini lwethu.

Ukubhema - Ukudedela izinto ezisibophile

Ujesu wenza isibonelo ngokunganamatheli ekuphepheni kwasemhlabeni.

Ukucindezeleka - Ukuduzeka okuvela kuNkulunkulu

Unkulunkulu uyaduduza futhi uphakamisa abacindezekile.

Ukucindezeleka - Phumula kuNkulunkulu ezimweni eziyizingqinamba

Vumela uNkulunkulu angene empilweni yakho alawule izimo zakho eziyizinginamba.

Ukubaluleka kokuthintwa okunenjongo - Unkulunkulu ungumduduzi wethu

Unkulunkulu uyabuqonda ubuhlungu nosizi lwethu futhi uyasiduduza.

Uvitamin C - Umfanekiso wedili elikhulu

Akukaze kuphuze ukwamekela isimemo sika Nkulunkulu ukuza embusweni wakhe.

umndeni udla ndawonye

Ake ngibuze mlaleli, singakanani isikhathi osichitha nomndeni wakho uma senidla ukudla kwakusihlwa?

Izindlebe - Nokungezwa

Ingaphandle lendlebe esilibonayo liyingxenye yayo yonke indlebe kuhlangene nengaphakathi.