Umndeni oxubene

Njengoba sonke sazi, sonke sinayo imindeni. Abaningi bakhule emakhaya umzali eyedwa, kanti kwesinye isikhathi, abazali basuke bengasekho.

Izinto ezingezinhle ezenziwa abantwana besakhula.

Mlaleli, kunezinto ezenziwa abantwana bethu esingathandi ukuthi bazenze. Njengokufaka umuno ekhaleni.

Ukusiza abantwana abahlukunyeziwe

Ngangihlale ngizwa abanye omama bethi kuba nokuxhumana phakathi kukamama nomntwana, uma kuthe ngemva kokuteta umntwana bakunika yena.

Imiphumela yokudlwengulwa ilunga lomndeni

Njalo sihlala sicabanga ukuthi uma udlwengulwa ilunga lomndeni kuyihlazo futhi kufanele kube imfihlo.

Ukuthandana nokudlwengulwa isihlobo

Abanye abantu abadala bayakhumbula ubuhle bezikhathi bakhule ngazo, kodwa akuzona zonke izikhathi ezaba zinhle kubo.

Ukuphila ngemumva kokudlwengulwa

Mlaleli kufanele uyobika emaphoyiseni konke okwenzekile.

Ukudlwengulwa

Lokhu okwenzeka kimi kubizwa ngokuthi ukudlwengulwa okuhlosiwe.

Iphasika

Abantwana babejabule belindele lezizipho zephasika. Onogwaja namaqanda kwaqala ke ukuba ingxenye yephasika.

Umkhuhlane

Akujwayelekileke ukuthi umuntu aphathwe umkhuhlane kabili ngonyaka noma okungaphezulu kokubili.

Umkhuhlane

Womela amanzi kakhulu, kwesinye isikhathi uchama njalo, umchamo wakho ube phuzi.

Uma iPornography isingene ekhaya lakho

Kubuhlungu ukuphila nomuntu ohuhwe ipornography.