കൈകൾ

ആയിരിക്കുന്നു

നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് പ്രത്യേകമാണ്

എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് വിശ്രമിക്കൂ

ദൈവം നമ്മെ സുന്ദരികളാക്കി

നമ്മുടെ വാക്കുകൾ ദൈവവചനങ്ങളാണ്

ഉത്കണ്ഠ

ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കുടുംബം

കുറ്റബോധം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു

ഭയത്തെ വിശ്വാസമാക്കി മാറ്റുന്നു

ലോകത്തിലെ തീർത്ഥാടകർ