Kurun

Nεεma

Miiriliw

Ala ka baara jumεn mεnna i ko bi ka kuma ka baarada ani nin baara daminε tuma na, bi ka kuma ka baarakεlaw tun bε baara kε ni jijali min ye hali bi u bε baara kε ni o jijali kelen ye ?

Betilehem

Ne nisɔn ka di k’a dɔn ko i bε ni an ye bi tun, walisa an ka se ka jεn ka Matigi ka kuma faamu, o kuma min ni dan si tε sɔrɔ a nafa la. Wa o kuma bε sɔrɔ Kitabu Senuma kɔnɔ. Bi an ka kɔlɔsi ni an ka miirili bεna ɲεsin kumakan min ma, o bε wele ko: BETILEHEM. Nin Nowεli in waati la, ne bε miiri ko i na Yesu Krisita tanu k’a dɔn ko i kisibaa ni i Matigi don. I ka da a la. A nana walisa ka ɲεnamaya banbali di i ma. I ka o kibaru duman tila ni mɔgɔ tɔw ye. O ye i Matigi Yesu Krisita bangeli ko ye, wa an bε a bangeli san kunbεn ɲεnajε kε k’a masɔrɔ ale de ye diɲε bεε ka Matigi ni a kisibaa ye.

Bɔgɔdaga

Bana

Ne lamεnba ne bε barika da Ala ye sabu a sɔnna i ka an lamεn bi tun walisa fεn ɲumanba min bε Ala ka kuma kɔnɔ wala Biblu senuma kɔnɔ n'o ɲɔgɔn tε an ka o kalan ɲɔgɔn fε. Bi ka kuma bεna ɲεsin fεn min ma o ye «bana ye. » N’i tora n’an . . .

Kurayali

Muso jurumukεla

Ne lamεnba ne bε barika da Ala ye sabu a sɔnna i ka an lamεn bi tun walisa fεn ɲumanba min bε Ala ka kuma kɔnɔ wala Biblu senuma kɔnɔ n'o ɲɔgɔn tε an ka o kalan ɲɔgɔn fε. Bi ka kuma bεna ɲεsin fεn min ma o ye « jurumukεla ye. » Muso dɔ bε injil la min bε wele ko muso jurumukεla. Yala i b’a fε ka o muso ka misali dɔn wa ?

Furu

Ka teliya

Ala dubara kosεbε bi ka kuma ka baarada ye ani a bε duba an ye tuma bεε. An ye wari dɔ bila kεrεfε ka to ka baara kε n'a ye a bε wele ko « fo ni Yesu nana don min na. » Ani an ka laɲini ye ka Yesu Krisita ka Kibaro Duman fɔ radio la fo don min na ni Yesu Krisita nana. TWR ka baara ye mun ye ?

Vase