Тит

Тит номын тойм видеоноос уг номын утга зохиолын бүтэц болон үйл явдлыг хэрхэн задалж тайлбарласныг үзээрэй. Есүсийн Сайнмэдээ, Ариун Сүнсний хүч чадал хоёр бол Кретчүүдийн соёлыг дотор гадаргүй өөрчлөх хүчтэйг очиж харуул хэмээн Паул Титийг томилон явуулсан тухай энд гарна. #BibleProject #Библи #Тит…read more

2 Тимот

2 Тимот номын тойм видеоноос уг номын утга зохиолын бүтэц болон үйл явдлыг хэрхэн задалж тайлбарласныг үзээрэй. Ямар ч золиос, эрсдэл учирсан үргэлж Есүсийг дагасаар байгаарай хэмээн Паул цаазлуулахынхаа өмнө Тимотод захисан тухай энд гарна. #BibleProject #Библи #Тимот

1 Тимот

1 Тимот номын тойм видеоноос уг номын утга зохиолын бүтэц болон үйл явдлыг хэрхэн задалж тайлбарласныг үзээрэй. Хуурамч багш нарын бусниулсан Ефесийн чуулганд хэрхэн эмх цэгцийг тогтоож, зорилготой болгохыг Тимотод Паул заасан тухай энд гарна. #BibleProject #Библи #Тимот

2 Тесалоник

2 Тесалоник номын тойм видеоноос уг номын утга зохиолын бүтэц болон үйл явдлыг хэрхэн задалж тайлбарласныг үзээрэй. Паул Есүсийн дахин ирэлтийн тухай өмнөх сургаалаа улам тодорхой болгохын зэрэгцээ чуулганд асуудал тарьж байсан итгэгчдийг зэмлэсэн тухай энд гарна. #BibleProject #Библи #Тесалоник

1 Тесалоник

1 Тесалоник номын тойм видеоноос уг номын утга зохиолын бүтэц болон үйл явдлыг хэрхэн задалж тайлбарласныг үзээрэй. Паул Хавчлага дарамт дор байсан Тесалоникийн итгэгчдэд хандан бүх зүйлийг засаж залруулах Есүс Хааны дахин ирэлтэд итгэж найдахыг уриалсан тухай энд гарна. #BibleProject #Библи #Тесалоник

Колоссай

Колоссай номын тойм видеоноос уг номын утга зохиолын бүтэц болон үйл явдлыг хэрхэн задалж тайлбарласныг үзээрэй. Паул Колоссайн итгэгчдэд хандан Есүс бол бүх бодит зүйлийн гол цөм нь учраас бусад шашин шүтлэгээс ирэх дарамт шахалтад орохгүй байхыг ятган бичсэн тухай энд гарна. #BibleProject #Библи #Колоссай

Филиппой

Филиппой номын тойм видеоноос уг номын утга зохиолын бүтэц болон үйл явдлыг хэрхэн задалж тайлбарласныг үзээрэй. Паул Филиппойн итгэгчдийн өгөөмөр сэтгэлд талархаад, тэд Есүсийн Өөрийгөө өгөгч тэрхүү хайрыг дуурайгчид байхаар дуудагдсан тухай бичжээ. #BibleProject #Библи #Филиппой

Ефес

Ефес номын тойм видеоноос уг номын утга зохиолын бүтэц болон үйл явдлыг хэрхэн задалж тайлбарласныг үзээрэй. Олон үндэстэн ястнаас бүрдсэн, Есүст итгэх итгэл, бие биеэ гэх сэтгэлээр нэгдсэн энэхүү хамт олныг Сайнмэдээгээр хэрхэн байгуулах учиртайг Паул заасан тухай энд гарна. #BibleProject #Библи #Ефес

Галат

Галат номын тойм видеоноос уг номын утга зохиолын бүтэц болон үйл явдлыг хэрхэн задалж тайлбарласныг үзээрэй. Тора хуулийг сахих эсэх маргаанаас болж чуулган дотор хагарал бүү гарга гэж Паул Галатын чуулганд уриалсан тухай энд гарна. #BibleProject #Библи #Галат

Тойм: 2 Коринт

2 Коринт номын тойм видеоноос уг номын утга зохиолын бүтэц болон үйл явдлыг хэрхэн задалж тайлбарласныг үзээрэй. Паул болон Коринт хотын итгэгчдийн дунд зөрчилдөөн бий болсон байв. Загалмайн дуулиан бидний үнэлэмжийн тогтолцоог хэрхэн орвонгоор эргүүлдгийг Паул тэдэнд харуулснаар уг зөрчилдөөнийг шийдвэрлэжээ. #BibleProject #Библи #Коринт

Тойм: 1 Коринт

1 Коринт номын тойм видеоноос уг номын утга зохиолын бүтэц болон үйл явдлыг хэрхэн задалж тайлбарласныг үзээрэй. Амьдралын ямар ч ярвигтай асуудлыг Сайнмэдээний линзээр харах боломжтойг Коринт хотын шинэ итгэгчдэд Паул зааж өгсөн тухай энд гарна. #BibleProject #Библи #Коринт