विहंगावलोकन: मत्तय १-१३ Matthew 1-13

मत्तय 1-13 वर विहंगावलोकन करुन देणारा आमचा व्हिडिओ पहा, त्यात या पुस्तकाची साहित्यिक रचना आणि त्यातिल विचार प्रवाहाची फोड व मांडणी प्रदर्शित होते. मत्तयमध्ये, येशू देवाचे स्वर्गीय राज्य पृथ्वीवर आणतो आणि त्याच्या मृत्यू व पुनरुत्थानाद्वारे त्याच्या शिष्यांना जीवनाच्या नवीन मार्गावर आमंत्रित करतो. Watch our overview video on Matthew 1-13, which bre…अधीक वाचा

विहंगावलोकन: मत्तय १४-२८ Matthew 14-28

मत्तय 14-28, वर विहंगावलोकन करुन देणारा आमचा व्हिडिओ पहा, त्यात या पुस्तकाची साहित्यिक रचना आणि त्यातिल विचार प्रवाहाची फोड व मांडणी प्रदर्शित होते. मत्तयमध्ये, येशू देवाचे स्वर्गीय राज्य पृथ्वीवर आणतो आणि त्याच्या मृत्यू व पुनरुत्थानाद्वारे त्याच्या शिष्यांना जीवनाच्या नवीन मार्गावर आमंत्रित करतो. Watch our overview video on Matthew 14-28, which breaks down the literary design of the book and its flow of thought. In Matthew, Jesus brings God’s heavenly kingdom to earth and invites his disciples into a new way of life through his death and resurrection.

विहंगावलोकन: नवा करार New Testament

नवीन करारावरील आमचा विहंगावलोकन व्हिडिओ पहा. हा व्हिडिओ संपूर्ण नवीन कराराची साहित्यिक रचनेची फोड मांडतो आणि त्यातून इब्री शास्त्रामधील कथा कशी चालू आहे हे प्रदर्शित करतो. Watch our overview video on the New Testament. This video breaks down the literary design of the entire New Testament and how it continues the story of the Hebrew Scriptures. #BibleProject #नवाकरार

प्रेषितांची कृत्ये अ. 21-28 Acts 21-28

प्रेषितांची कृत्ये ह्या मालिकेच्या आमच्या अंतिम व्हिडिओमध्ये पौलच्या यरुशलेमेपर्यंत आणि त्यानंतर रोमन तुरुंगापर्यंत शेवटच्या प्रवासाची आपण पाहणी करणार आहोत. पण विरोधाभास म्हणजे, पौलाचे दुःख सोसणे त्याला रोमन साम्राज्याच्या हृदयात घेऊन जाते आणि तेथे त्याला अनेक राष्ट्रांना देवाचे राज्य घोषित करता येते. In the final video in our Acts series, we trace Paul’s final journey to Jerusalem and then into a Roman prison. But paradoxically, Paul’s suffering leads him into the heart of the Roman empire where he gets to announce God’s Kingdom over the nations. Copyright by BibleProject Marathi Localization by Diversified Media Pvt Ltd. #BIbleProject #MarathiBibleVideos #प्रेषितांचींकृत्यें​

प्रेषितांची कृत्ये अ. 13-20 Acts 13-20

रोमन साम्राज्यात फिरूण, मरणातुन उठलेल्या येशूविषयीची चांगली बातमी घोषित करण्याचा अनुभव प्रेषित पौलसाठी कसा राहेला असेल? एका शहरांतून दुस-या शहरामध्ये, येशुवर िवश्वास ठेवणा-यांचे नवे समुदाय उभारण्यासाठी त्याला कशाने प्रेरित केले आणि लोकांनी त्याच्या संदेशाला कसा प्रतिसाद दिला? प्रेषितांच्या पुस्तकावरील आमच्या तिसर्‍या व्हिडिओमध्ये आपण या सर्व प्रश्नांचा व इत्तर गोष्टींचा अभ्यास करु! What was it like for the apostle Paul to travel around the Roman Empire announcing the good news about the risen Jesus? What drove him to plant new Jesus communities in city after city, and how did people respond to his message? In our third video on the book of Acts, we’ll explore all of this and more. Copyright by BibleProject Marathi Localization by Diversified Media Pvt Ltd. #BIbleProject #MarathiBibleVideos #प्रेषितांचींकृत्यें​

प्रेषितांची कृत्ये अ. 8-12 Acts 8-12

प्रेषितांचे कृत्ये अ. ८-१२ वर आधारीत व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत की कशा प्रखारे देवाचा आत्मा यरूशलेममधील येशूच्या अनुयायांना, मशीही यहुदी लोकांच्या एका छोट्या समूहातून परिवर्तीत करूण बहु-वंशीय चळवळीत बदलतो जे वेगाने सर्व राष्ट्रांमध्ये पसरतात. Our video on Acts 8-12 explores how God’s Spirit transformed Jesus’ followers from a small collective of messianic Jews in Jerusalem, into a multi-ethnic movement that quickly spread throughout the nations. Copyright by BibleProject Marathi Localization by Diversified Media Pvt Ltd. #BIbleProject #MarathiBibleVideos #प्रेषितांचींकृत्यें​

प्रेषितांची कृत्ये अ. 1-7 Acts 1-7

प्रेषितांची कृत्ये ह्या पुस्तकात, देवाने अब्राहामची संतती: नासरेथकर येशूद्वारे सर्व राष्ट्रांस आशीर्वादित करूण, पुरातन काळी दिलेले अभिवचन, कसे पूर्ण केले, हे सांगितले आहे. या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत की येशू आणि पवित्र आत्म्याने कशा प्रकारे इस्राएल लोकांचे नुतनीकरण केले व राष्ट्रांमध्ये चांगल्या बातमीची घोषणा करण्यास तयार केले. The book of Acts shows how God fulfilled His ancient promises to restore His blessing to all the nations through the offspring of Abraham: Jesus of Nazareth. In this video, we'll explore how Jesus and the Spirit renew the people of Israel and prepare them to announce good news to the nations. Copyright by BibleProject Marathi Localization by Diversified Media Pvt Ltd. #BIbleProject #MarathiBibleVideos #प्रेषितांचींकृत्यें​

शास्त्राचे सार्वजनिक वाचन Public Reading of Scripture

पवित्र शास्त्र मोठ्याने वाचणे ही एक प्राचीन प्रथा आहे जी आपल्याला शास्त्रवचनांमध्ये व्यस्त राहण्याचे भिन्न उदाहरण देते. Reading the Bible out loud is an ancient practice that offers us an example for a different way of engaging the Scriptures. Copyright by BibleProject Marathi Localization by Diversified Media Pvt Ltd. #BIbleProject #MarathiBibleVideos

लूक 24 Luke 24

या व्हिडिओमध्ये लूकने चित्रित केलेल्या नासरेथच्या येशूच्या महाकाव्याचा अंत आहे. शिष्य रिकामे थडगे शोधतात आणि अखेरीस जगाविषयीच्या त्यांचा संपूर्ण दृष्टिकोन उलथापालथ होतो, कारण ते पुन्हा उठलेल्या येशूला भेटतात. येशूचे देवाचे राज्य त्याच्या कळसाच्या क्षणापर्यंत कसे कार्य करते हे लूकने दाखवले आणि लूकच्या दुसऱ्या खंडात, प्रेषितांमध्ये तो सुरू ठेवण्यासाठी तो एक महत्त्वाचा टप्पा ठरवतो. This video concludes Luke's epic portrait of Jesus of Nazareth. The disciples discover the empty tomb and eventually have their entire view of the world turned upside-down as they meet the risen Jesus. Luke shows how Jesus' kingdom of God mission to its climactic moment, and he sets the stage for its continuation in Luke's second volume, Acts. Copyright by BibleProject Marathi Localization by Diversified Media Pvt Ltd. #BIbleProject #MarathiBibleVideos

लूक 19-23 Luke 19-23

येशूच्या जीवनाचा शेवटचा आठवडा वल्हांडण सणाच्या दिवसात यरूशलेममधील एक वादग्रस्त आठवड्यात ठरला. या व्हिडिओमध्ये आम्ही लूकच्या शुभवर्तमानातील अ. १९-२३ पाहू, आणि निर्दोष येशूला रोमविरूद्ध बंडखोर म्हणून ठार मारण्यात आले हे घडले तरी कसे हे पाहू. हे देखील आपण पाहू की येशूला याचे आश्चर्य वाटले नाही, कारण त्याचा असा विश्वास होता की त्याच्या मृत्यूमुळे इस्राएल आणि संपूर्ण मानवतेचे नवीन भविष्याचे द्वार उघडेल. The final week of Jesus' life culminated in a controversial week in Jerusalem during Passover. In this video we'll explore the Gospel of Luke chs. 19-23, and how it came about that the innocent Jesus ended up being executed as a revolutionary rebel against Rome. We'll also see how Jesus was not at all surprised, because he believed that his death would open up a new future for Israel, and for all humanity. Copyright by BibleProject Marathi Localization by Diversified Media Pvt Ltd. #BIbleProject #MarathiBibleVideos

लूक 9-19 Luke 9-19

येशूच्या जीवनाचा शेवटचा आठवडा वल्हांडण सणाच्या दिवसात यरूशलेममधील एक वादग्रस्त आठवड्यात ठरला. या व्हिडिओमध्ये आम्ही लूकच्या शुभवर्तमानातील अ. १९-२३ पाहू, आणि निर्दोष येशूला रोमविरूद्ध बंडखोर म्हणून ठार मारण्यात आले हे घडले तरी कसे हे पाहू. हे देखील आपण पाहू की येशूला याचे आश्चर्य वाटले नाही, कारण त्याचा असा विश्वास होता की त्याच्या मृत्यूमुळे इस्राएल आणि संपूर्ण मानवतेचे नवीन भविष्याचे द्वार उघडेल. The final week of Jesus' life culminated in a controversial week in Jerusalem during Passover. In this video we'll explore the Gospel of Luke chapters 19-23, and how it came about that the innocent Jesus ended up being executed as a revolutionary rebel against Rome. We'll also see how Jesus was not at all surprised, because he believed that his death would open up a new future for Israel, and for all humanity. Copyright by BibleProject Marathi Localization by Diversified Media Pvt Ltd. #BIbleProject #MarathiBibleVideos