Tổng quan: Tít

Đây là video giới thiệu tổng quát về thư Tít, phân tích bố cục văn học và dòng suy nghĩ của sách. Sứ đồ Phao lô giao nhiệm vụ cho Tít để chỉ ra rằng Tin Lành của Chúa Giê-xu và quyền năng của Đức Thánh Linh có thể biến cải văn hoá Cơ-rết từ bên trong. #BibleProject #KinhThánh #Tít…Hiển thị đầy đủ

Tổng quan: II Ti-mô-thê

Đây là video giới thiệu tổng quát về thư Ti-mô-thê thứ hai, phân tích bố cục văn học và dòng suy nghĩ của sách. Khi viết lá thư này, sứ đồ Phao lô sắp bị hành hình. Trong thư, ông kêu gọi Ti-mô-thê hãy trung tín trong việc bước theo Chúa Giê-xu bất kể cái giá phải trả là gì. #BibleProject #KinhThánh #Ti-mô-thê

Tổng quan: I Ti-mô-thê

Đây là video giới thiệu tổng quát về thư Ti-mô-thê thứ nhất, phân tích bố cục văn học và dòng suy nghĩ của sách. Trong thư này, sứ đồ Phao lô chỉ cho Ti-mô-thê cách khôi phục trật tự và mục đích trong hội thánh ở Ê-phê-sô, nơi mà các giáo sư giả gây ra nhiều sự hỗn loạn. #BibleProject #KinhThánh #Ti-mô-thê

Tổng quan: II Tê-sa-lô-ni-ca

Đây là video giới thiệu tổng quát về thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ hai, phân tích bố cục văn học và dòng suy nghĩ của sách. Trong thư này, sứ đồ Phao lô giải thích những lời dạy lúc trước của ông về sự tái lâm trong tương lai của Chúa Giê-xu và khiển trách những tín hữu gây ra sự hỗn loạn trong cộng đồng. #BibleProject #KinhThánh #Tê-sa-lô-ni-ca

Tổng quan: I Tê-sa-lô-ni-ca

Đây là video giới thiệu tổng quát về thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, phân tích bố cục văn học và dòng suy nghĩ của sách. Trong thư này, sứ đồ Phao lô hướng lòng các tín hữu đang bị bắt bớ tại Tê-sa-lô-ni-ca đến với hy vọng về sự tái lâm trong tương lai của Vua Giê-xu, người sẽ làm mới lại vạn vật. #BibleProject #KinhThánh #Tê-sa-lô-ni-ca

Tổng quan: Cô-lô-se

Đây là video giới thiệu tổng quát về thư Cô-lô-se, phân tích bố cục văn học và dòng suy nghĩ của sách. Trong thư này, sứ đồ Phao lô khích lệ các tín hữu ở thành Cô-lô-se nhìn nhận Chúa Giê-xu là trung tâm của mọi thực tế, để rồi họ không chiều theo áp lực của các tôn giáo khác. #BibleProject #KinhThánh #Cô-lô-se

Tổng quan: Phi-líp

Đây là video giới thiệu tổng quát về thư Phi-líp, phân tích bố cục văn học và dòng suy nghĩ của sách. Trong thư này, sứ đồ Phao lô cảm ơn các tín hữu ở thành phố Phi-líp về tấm lòng rời rộng của họ và chia sẻ cách họ được kêu gọi để bắt chước tình yêu thương quên mình của Chúa Giê-xu. #BibleProject #KinhThánh #Phi-líp

Tổng quan: Ê-phê-sô

Đây là video giới thiệu tổng quát về thư Ê-phê-sô, phân tích bố cục văn học và dòng suy nghĩ của sách. Trong thư này, sứ đồ Phao lô chỉ ra cách Tin Lành của Đức Chúa Trời tạo ra những cộng đồng đa sắc tộc hiệp một bởi lòng tận hiến với Chúa Giê-xu và tình yêu thương với nhau. #BibleProject #KinhThánh #Ê-phê-sô

Tổng quan: Ga-la-ti

Đây là video giới thiệu tổng quát về thư Ga-la-ti, phân tích bố cục văn học và dòng suy nghĩ của sách. Trong thư này, sứ đồ Phao lô kêu gọi những Cơ đốc nhân ở Ga-la-ti đừng để những lễ nghi gây tranh cãi của Kinh Luật trở thành nguyên nhân chia rẽ hội thánh. #BibleProject #KinhThánh #Ga-la-ti

Tổng quan: II Cô-rinh-tô

Đây là video giới thiệu tổng quát về thư Cô-rinh-tô thứ 2, phân tích bố cục văn học và dòng suy nghĩ của sách. Trong thư này, sứ đồ Phao-lô giải quyết mối xung đột giữa ông và các tín hữu trong thành Cô-rinh-tô qua việc chỉ ra rằng thập tự giá tai tiếng của Chúa Giê-xu làm đảo ngược hoàn toàn hệ giá trị của chúng ta. #BibleProject #KinhThánh #Cô-rinh-tô

Tổng quan: I Cô-rinh-tô

Đây là video giới thiệu tổng quát về thư Cô-rinh-tô thứ nhất, phân tích bố cục văn học và dòng suy nghĩ của sách. Trong thư này, sứ đồ Phao-lô chỉ cho các tín hữu mới ở thành Cô-rinh-tô thấy rằng tất cả những vấn đề phức tạp nhất của cuộc sống có thể được nhìn nhận qua lăng kính của Tin Lành. #BibleProject #KinhThánh #Cô-rinh-tô

Đăng ký thư điện tử

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Cám ơn vì đã truy cập để cập nhật thông tin từ TWR360.

Yêu cầu bổ sung thông tin thiếu