Buong-ideya: Filemon

Panoorin ang aming video tungkol sa buong-ideya ng Filemon. Makikita dito ang disenyo at daloy ng kaisipan sa aklat. Sa sulat na ito ni Pablo, tinutulungan niya ang kanyang kaibigan, si Filemon, na makipagkasundo kay Onesimo na dati niyang alipin na tumakas. Pinakita ni Pablo na dahil kay Jesus sila ay pantay-pantay. #BibleProject #Biblia #Buo #…Basahin ang iba pa

Buong-ideya: Tito

Panoorin ang aming video tungkol sa buong-ideya ng Tito. Makikita dito ang disenyo at daloy ng kaisipan sa aklat. Sa sulat na ito, inutusan ni Pablo si Tito na ipakita kung paano binabago ng kapangyarihan ng magandang balita at ng Espiritu ang kultura ng Creta. #BibleProject #Biblia #Buo #Tito

Buong-ideya: 2 Timoteo

Panoorin ang aming video tungkol sa buong-ideya ng 2 Timoteo. Makikita dito ang disenyo at daloy ng kaisipan sa aklat. Sa ikalawang sulat ni Pablo kay Timoteo, malapit nang bitayin si Pablo, binigyan niya ng personal na hamon si Timoteo na huwag tumigil sa pagsunond kay Jesus kahit ano pa ang maging kapalit at sobrang delikado. #BibleProject #Biblia #Buo #Timoteo

Buong-ideya: 1 Timoteo

Panoorin ang aming video tungkol sa buong-ideya ng 1 Timoteo. Makikita dito ang disenyo at daloy ng kaisipan sa aklat. Sa unang sulat ni Pablo kay Timoteo, pinakita ni Pablo kay Timoteo kung paano ibabalik ang kaayusan at layunin ng samahan ng mga Cristiano sa Efeso na gustong sirain ng mga nagpapanggap na guro. #BibleProject #Biblia #Buo #Timoteo

Buong-ideya: 2 Tesalonica

Panoorin ang aming video tungkol sa buong-ideya ng 2 Tesalonica. Makikita dito ang disenyo at daloy ng kaisipan sa aklat. Sa ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonica, nilinaw niya ang mga nauna niyang itinuro tungkol sa nalalapit na pagbabalik ni Jesus, at sinaway niya ang mga Cristianong nanggugulo sa komunidad. #BibleProject #Biblia #Buo #Tesalonica

Buong-ideya: 1 Mga Taga-Tesalonica

Panoorin ang aming video tungkol sa buong-ideya ng 1 Tesalonica. Makikita dito ang disenyo at daloy ng kaisipan sa aklat. Sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonica, tinuruan niya ang mga pinapahirapan na Cristiano sa Tesalonica kung paano umasa sa darating na hari na si Jesus, siya ang mag-aayos sa lahat ng bagay. #BibleProject #Biblia #Buo #Tesalonica

Buong-ideya: Mga Taga-Colosas

Panoorin ang aming video tungkol sa buong-ideya ng Colosas. Makikita dito ang disenyo at daloy ng kaisipan sa aklat. Sa sulat ni Pablo sa mga Cristiano sa Colosas, hinamon niya sila na tingnan si Jesus bilang ang sentro ng lahat ng katotohanan, para hindi sila sumuko sa panggigipit ng ibang mga relihiyon. #BibleProject #Biblia #Buo #Colosas

Buong-ideya: Mga Taga-Filipos

Panoorin ang aming video tungkol sa buong-ideya ng Filipos. Makikita dito ang disenyo at daloy ng kaisipan sa aklat. Sa sulat ni Pablo sa mga Cristiano na taga-Filipos, nagpasalamat siya sa kanilang kagandahang-loob at ibinahagi niya kung paano sila tinawag para gayahin ang pagmamahal ni Jesus na handang mag-alay ng sarili para sa iba. #BibleProject #Biblia #Buo #Taga-Filipos

Buong-ideya: Mga Taga-Efeso

Panoorin ang aming video tungkol sa buong-ideya ng Efeso. Makikita dito ang disenyo at daloy ng kaisipan sa aklat. Sa sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso pinakita ni Pablo kung paano nakakabuo ng isang pamayanan mula sa iba't ibang lahi at kultura na nagkakaisa at laging tapat kay Jesus at sa isa't isa. #Bible #Biblia #Buo #Efeso

Buong-ideya: Mga Taga-Galacia

Panoorin ang aming video tungkol sa buong-ideya ng Galacia. Makikita dito ang disenyo at daloy ng kaisipan sa aklat. Sa sulat sa mga taga-Galacia hinamon ni Pablo ang mga Cristiano sa Galacia na huwag hayaan ang kotrobersyal na istriktong pagsunod sa Torah na sumira sa relasyon ng mga Cristianong samahan. #Bible #Biblia #Buo #Galacia

Buong-ideya: 2 Mga Taga-Corinto

Panoorin ang aming video tungkol sa buong-ideya ng 2 Corinto. Makikita dito ang disenyo at daloy ng kaisipan sa aklat. Sa pangalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Corinto, sinasagot ni Pablo ang mga gulo at pagtatalo ng mga taga-Corinto. Pinakita niya kung paano binabago ng iskandalo ng krus ang ating mga paniniwala. #Biblia #Buo #2MgaTaga-Corinto

Mag-sign up ng Email

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Salamat sa inyong pag-sign up upang makatanggap ng mga update mula sa TWR360.

Ang kailangang impormasyon ay nawawala