Buong-ideya: Juan 13–21

Panoorin ang aming video tungkol sa buong-ideya ng Juan 13–21. Makikita dito ang disenyo at daloy ng kaisipan sa aklat. Sa aklat ni Juan pinakilala si Jesus bilang ang nagkatawang-tao na Diyos ng Israel at lumikha sa lahat, para ibahagi ang kanyang pag-ibig at kaloob na buhay na walang-hanggan para sa mundo. #Bible #Biblia #Buo #Juan

Buong-ideya: Juan 1–12

Panoorin ang aming video tungkol sa buong-ideya ng Juan 1–12. Makikita dito ang disenyo at daloy ng kaisipan sa aklat. Sa aklat ni Juan pinakilala si Jesus bilang ang nagkatawang-tao na Diyos ng Israel at lumikha sa lahat, para ibahagi ang kanyang pag-ibig at kaloob na buhay na walang-hanggan para sa mundo. #BibleProject #Bible #Juan

Buong-ideya: Bagong Tipan

Panoorin ang aming video tungkol sa buong-ideya ng Bagong Tipan. Makikita dito ang disenyo at daloy ng kaisipan ng buong koleksyon ng mga aklat at kung paano nito pinagpapatuloy ang kwento mula sa banal na kasulatan ng mga Hebreo. #Bible #Buo

Buong-ideya: Marcos

Panoorin ang aming video tungkol sa buong-ideya ng Marcos. Makikita dito ang disenyo at daloy ng kaisipan sa aklat. Pinapakita ni Marcos si Jesus bilang ang Mesias ng Israel na naglunsad ng kaharian ng Diyos sa Kanyang pagdurusa, kamatayan, at muling pagkabuhay. #Bible #Buo #Marcos

Buong-ideya: Mateo 14-28

Panoorin ang aming video tungkol sa buong-ideya ng Mateo 14–28. Makikita dito ang disenyo at daloy ng kaisipan sa aklat. Pinakita ni Mateo kung paano dinala ni Jesus ang makalangit na kaharian ng Diyos sa mundo at tinawag ang mga alagad niya sa isang bagong paraan ng pamumuhay ayon sa Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. #Bible #Buo #Mateo

Buong-ideya: Mateo 1-13

Panoorin ang aming video tungkol sa buong-ideya ng Mateo 1–13. Makikita dito ang disenyo at daloy ng kaisipan sa aklat. Pinakita ni Mateo kung paano dinala ni Jesus ang makalangit na kaharian ng Diyos sa mundo at tinawag ang mga alagad niya sa isang bagong paraan ng pamumuhay ayon sa Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. #Bible #Buo #Mateo

Papunta sa Roma: Mga Gawa 21–28

Sa huling video sa serye ng mga Gawa, babalikan natin ang huling paglalakbay ni Pablo papunta sa Jerusalem hanggang sa ipakulong siya sa Roma. Pero kakaiba ito, kasi ang paghihirap ni Pablo ang nagdadla sa kanya sa pinakasentro ng Imperyo ng Roma, at dito, pinahayag niya ang paghahari ng Diyos sa lahat ng mga bansa. #BibleProject #Biblia #MgaGawa

Ang Misyon at Paglalakbay ni Pablo: Mga Gawa 13–20

Ano kayang pakiramdam ni apostol Pablo habang naglalakbay siya sa mga lugar sa ilalim ng Imperyo ng Roma habang pinapangaral niya ang magandang balita na nabuhay ulit si Jesus? Anong nagtulak sa kanya para magtayo ng mga bagong komunidad ni Jesus sa bawat lungsod, at paano tinanggap ng mga tao ang mensahe niya? Sa ikatlong video tungkol sa aklat ng mga Gawa, tatalakayin natin ito, at marami pa. #BibleProject #Biblia #MgaGawa

Si Apostol Pablo: Mga Gawa 8–12

Tatalakayin sa video ng Acts 8–12 kung paano binago ng Espiritu ng Diyos ang mga tagasunod ni Jesus. Nagsimula sila sa isang maliit na grupo ng mga Judio sa Jerusalem na naniniwala sa Mesias hanggang sa maging isang kilusan na binubuo ng iba't ibang lahi, at lumaganap sa lahat ng mga bansa. #BibleProject #Biblia #MgaGawa

Pentecostes: Mga Gawa 1–7

Ang Aklat ng mga Gawa ang nagpapakita kung paano tinupad ng Diyos ang kanyang mga pangako na ibabalik ang pagpapala sa lahat ng bansa sa tulong ng anak ni Abraham: si Jesus na taga-Nazareth. Sa video na ito, pag-aaralan natin kung paano binago ni Jesus at ng kanyang Espiritu ang mga tao sa Israel para ihanda sila sa pangangaral ng magandang balita sa mga bansa. #BibleProject #Biblia #MgaGawa

Ang muling pagkabuhay ni Jesus: Lucas 24

Sa video na ito matatapos ang napakahusay na paglalarawan ni Lucas kay Jesus na taga-Nazareth. Natuklasan ng mga alagad ang libingan na walang laman. Iyon ang talagang bumago sa kanilang pananaw sa mundo, lalo na nang makita nila si Jesus na muling nabuhay. Pinakita ni Lucas ang pinaka-mahalagang tagpo sa misyon ni Jesus, ang kaharian ng Diyos. Hinahanda ni Lucas ang pagpapatuloy nito sa kanyang pangalawang aklat, ang mga Gawa. #BibleProject #Biblia #Lucas

Mag-sign up ng Email

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Salamat sa inyong pag-sign up upang makatanggap ng mga update mula sa TWR360.

Ang kailangang impormasyon ay nawawala