Buong-ideya: Mga Hukom

Panoorin ang aming video tungkol sa buong-ideya ng Mga Hukom. Makikita dito ang disenyo at daloy ng kaisipan sa aklat. Sa aklat ng Mga Hukom, tinalikuan ng mga Israelita ang Diyos at dinanas nila ang mga resulta nito. Nagpadala ang Diyos ng mga hukom sa bawat sitwasyon ng kanilang pagrerebelde, pagsisisi, at pagbabalik-loob. #BibleProject #Bibli…Basahin ang iba pa

Buong-ideya: Josue

Panoorin ang aming video tungkol sa buong-ideya ng Josue. Makikita dito ang disenyo at daloy ng kaisipan sa aklat. Matapos mamatay si Moses, si Josue ang nanguna sa Israel hanggang sa manirahan sila sa lupang pinangako kung saan nakatira ngayon ang mga taga-Canaan. #BibleProject #Biblia #Buo #Josue

Buong-ideya: Deuteronomio

Panoorin ang aming video tungkol sa buong-ideya ng Deuteronomio. Makikita dito ang disenyo at daloy ng kaisipan sa aklat. Sa Deuteronomio, makikita ang huling mga salita at karunungan ni Moses, kasama ang mga babala bago pumasok ang mga Israelita sa lupang pangako, hinamon sila na maging tapat sa Diyos. #BibleProject #Biblia #Buo #Deuteronomio

Buong-ideya: Mga Bilang

Panoorin ang aming video tungkol sa buong-ideya ng aklat ng Mga Bilang. Makikita dito ang disenyo at daloy ng kaisipan sa aklat. Sa Mga Bilang, naglakbay ang Israel sa disyerto papunta sa lupang pinangako kay Abraham. Ang paulit-ulit nilang pagrerebelde ay sinuklian naman ng katarungan at awa ng Diyos. #BibleProject #Biblia #Buo #MgaBilang

Buong-ideya: Levitico

Panoorin ang aming video tungkol sa buong-ideya ng Levitico. Makikita dito ang disenyo at daloy ng kaisipan sa aklat. Sa Levitico, tinawag ng banal na Diyos ang Israel para mamuhay sa ilalim ng presensya Niya sa kabila ng kanilang kasalanan, dapat nilang sundin ang mga ritwal at mga banal na obligasyon. #BibleProject #Biblia #Buo #Levitico

Buong-ideya: Exodo 19-40

Panoorin ang aming video tungkol sa buong-ideya ng Exodo 19–40. Makikita dito ang disenyo at daloy ng kaisipan sa aklat. Sa Exodo tinawag ng Diyos ang mga Israelita para pumasok sa isang personal na kasunduan at mamuhay kasama nila sa Banal na Tolda, pero nagtaksil ang Israel at sinira ang kasunduan. #BibleProject #Biblia #Buo #Exodo

Buong-ideya: Exodo 1–18

Panoorin ang aming video tungkol sa buong-ideya ng Exodo 1–18. Makikita dito ang disenyo at daloy ng kaisipan sa aklat. Sa Exodo, niligtas ng Diyos ang mga Israelita mula sa pagiging alipin sa Ehipto at hinarap ang kasamaan at sa kawalan ng hustisya ni Faraon. #BibleProject #Biblia #Buo #Exodo

Buong-ideya: Genesis 12–50

Panoorin ang aming video tungkol sa buong-ideya ng Genesis 12–50. Makikita dito ang disenyo at daloy ng kaisipan sa aklat. Sa Genesis, nangako ang Diyos na pagpapalain ang lahat ng taong nagtaksil sa Kanya, gagamitin Niya ang pamilya ni Abraham kahit na paulit-ulit silang nabibigo at nagkakasala. #BibleProject #Biblia #Buo #Genesis

Buong-ideya: Genesis 1–11

Panoorin ang aming video tungkol sa buong-ideya ng Genesis 1–11, makikita dito ang disenyo at daloy ng kaisipan sa aklat. Sa Genesis, gumawa ang Diyos ng isang magandang mundo at inatasan ang mga tao na pangasiwaan ito, pero natalo sila ng kasamaan at sinira ang lahat. #BibleProject #Biblia #Buo #Genesis

Buong-ideya: Lumang Tipan / TaNaK

Alam mo ba na ang Biblia ng mga Cristiano ay hindi naka-ayon sa pinaka-unang pagkaka-ayos ng Lumang Tipan? Gaya ng mga sinaunang Judio, alam ni Jesus na ang mga kasulatan ay nahahati sa tatlong koleksyon ng mga scrolls na kilala bilang, ang Torah, mga Propeta, at Kasulatan, o TaNaK. Sa video na ito pag-aaralan natin bakit mahalaga ang mga ito, at anong mangyayari kapag binasa mo ang kasulatan ng mga Hebreo ayon sa tradisyon ng pagkakaayos ng mga Judio. #BibleProject #Biblia #Buo #LumangTipan

Agape - Pag-ibig

Ang "Pag-ibig" ay isa sa salitang mga malimit na ginagamit sa ating wika. Tumutukoy ito sa nararamdaman ng isang tao. Sa Bagong Tipan, "Pag-ibig" o "Agape" ay tumutukoy sa pakikitungo sa ibang tao na binigyang kahulugan ni Jesus mismo, kung paano inuuna ang ikabubuti ng iba kahit ano pa ang maging kapalit. #BibleProject #Biblia #Buo #Pag-ibig

Mag-sign up ng Email

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Salamat sa inyong pag-sign up upang makatanggap ng mga update mula sa TWR360.

Ang kailangang impormasyon ay nawawala