கண்ணோட்டம்: யோனா Jonah

#BibleProject #வேதாகமம் #யோனா யோனா புத்தகத்தின் இலக்கிய வடிவமைப்பையும் அதன் சிந்தனை ஓட்டத்தின் கண்ணோட்டத்தையும் இந்த காணொளியில் காணப்போகிறோம். யோனாவின் புத்தகம் ஒரு முரட்டாடமான தீர்க்கத்தரிசியைப் பற்றிய ஒரு மோசமான வரலாறாகும். அவர் தன் பகைஞர்களை நேசித்ததினால் தன் சொந்த தேவனை வெறுக்கிறார். வீடியோ கிரெடிட்ஸ் தமிழ் லோக்கலைசேஷன் தயாரிப்பு குழு Dive…அதிகமாக வாசிக்க

கண்ணோட்டம்: எரேமியா Jeremiah

எரேமியா புத்தகத்தின் இலக்கிய வடிவமைப்பையும் அதன் சிந்தனை ஓட்டத்தின் கண்ணோட்டத்தையும் இந்த காணொளியில் காணப்போகிறோம். எரேமியா இஸ்ரவேல் பாவத்தினால் அவர்கள் பாபிலோனுக்கு சிறைபிடிக்கப்பட்டு போவார்கள் என்ற தேவனின் நீதியை அறிவிக்கிறார். பின்னர் தான் கூறிய வார்த்தைகளின் திகிலிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். #BibleProject #வேதாகமம் #எரேமியா வீடியோ கிரெடிட்ஸ் தமிழ் லோக்கலைசேஷன் தயாரிப்பு குழு Diversified Media Private Limited Hyderabad, India ஒரிஜினல் ஆங்கிலப் பதிவு மற்றும் தயாரிப்பு BibleProject Portland, Oregon, USA

கண்ணோட்டம்: எரேமியா Jeremiah

எரேமியா புத்தகத்தின் இலக்கிய வடிவமைப்பையும் அதன் சிந்தனை ஓட்டத்தின் கண்ணோட்டத்தையும் இந்த காணொளியில் காணப்போகிறோம். எரேமியா இஸ்ரவேல் பாவத்தினால் அவர்கள் பாபிலோனுக்கு சிறைபிடிக்கப்பட்டு போவார்கள் என்ற தேவனின் நீதியை அறிவிக்கிறார். பின்னர் தான் கூறிய வார்த்தைகளின் திகிலிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். #BibleProject #வேதாகமம் #எரேமியா வீடியோ கிரெடிட்ஸ் தமிழ் லோக்கலைசேஷன் தயாரிப்பு குழு Diversified Media Private Limited Hyderabad, India ஒரிஜினல் ஆங்கிலப் பதிவு மற்றும் தயாரிப்பு BibleProject Portland, Oregon, USA

கண்ணோட்டம்: நாகூம் Nahum

நாகூம் புத்தகத்தின் இலக்கிய வடிவமைப்பையும் அதன் சிந்தனை ஓட்டத்தின் கண்ணோட்டத்தையும் இந்த காணொளியில் காணப்போகிறோம். தேவன் எவ்வாறு வன்முறை நிறைந்த மனித சாம்ராஜ்யங்களை எதிர்கொண்டு வீழ்த்துவார் என்பதை நினிவே மற்றும் அசீரியாவின் வீழ்ச்சியின் மூலமாக சித்தரிக்கிறார் நாகூம். #BibleProject #வேதாகமம் #நாகூம் வீடியோ கிரெடிட்ஸ் தமிழ் லோக்கலைசேஷன் தயாரிப்பு குழு Diversified Media Private Limited Hyderabad, India ஒரிஜினல் ஆங்கிலப் பதிவு மற்றும் தயாரிப்பு BibleProject Portland, Oregon, USA

கண்ணோட்டம்: மீகா Micah

மீகா புத்தகத்தின் இலக்கிய வடிவமைப்பையும் அதன் சிந்தனை ஓட்டத்தின் கண்ணோட்டத்தையும் இந்த காணொளியில் காணப்போகிறோம். இஸ்ரவேலரின் பாவம் மற்றும் சிறைப்பட்டுபோகுதலின் மறுபுறத்தில் அன்பு மற்றும் விசுவாசத்தின் புதிய எதிர்காலத்தை உருவாக்குவதற்காக தேவனின் நீதி வர போவதாக மீகா அறிவிக்கிறார். #BibleProject #வேதாகமம் #மீகா வீடியோ கிரெடிட்ஸ் தமிழ் லோக்கலைசேஷன் தயாரிப்பு குழு Diversified Media Private Limited Hyderabad, India ஒரிஜினல் ஆங்கிலப் பதிவு மற்றும் தயாரிப்பு BibleProject Portland, Oregon, USA

கண்ணோட்டம்: ஒபதியா Obadiah

ஒபதியா புத்தகத்தின் இலக்கிய வடிவமைப்பையும் அதன் சிந்தனை ஓட்டத்தின் கண்ணோட்டத்தையும் இந்த காணொளியில் காணப்போகிறோம். ஏதோமின் வீழ்ச்சியை பாபிலோனுக்கு ஒபதியா அறிவிக்கிறார். இது அகங்காரம் மற்றும் வன்முறை நிறைந்த அனைத்து தேசங்களையும் தேவன் எவ்வாறு வீழத்துவார் என்பதற்கான ஒரு உதாரணமாகும். #BibleProject #வேதாகமம் #ஒபதியா வீடியோ கிரெடிட்ஸ் தமிழ் லோக்கலைசேஷன் தயாரிப்பு குழு Diversified Media Private Limited Hyderabad, India ஒரிஜினல் ஆங்கிலப் பதிவு மற்றும் தயாரிப்பு BibleProject Portland, Oregon, USA

கண்ணோட்டம்: ஆமோஸ் Amos

ஆமோஸ் புத்தகத்தின் இலக்கிய வடிவமைப்பையும் அதன் சிந்தனை ஓட்டத்தின் கண்ணோட்டத்தையும் இந்த காணொளியில் காணப்போகிறோம். இஸ்ரவேலர் தேவனுடனான உடன்படிக்கையை மீறியதாக ஆமோஸ் குற்றம் சாட்டுகிறார், மேலும் அவர்களின் விக்கிரக ஆராதனையும், ஏழைகளை புறக்கணிக்கும் செயலும் எவ்வாறு அநீதிக்கு வழிவகுத்தது என்றும் எடுத்துக்காட்டுகிறது. #BibleProject #வேதாகமம் #ஆமோஸ் வீடியோ கிரெடிட்ஸ் தமிழ் லோக்கலைசேஷன் தயாரிப்பு குழு Diversified Media Private Limited Hyderabad, India ஒரிஜினல் ஆங்கிலப் பதிவு மற்றும் தயாரிப்பு BibleProject Portland, Oregon, USA

கண்ணோட்டம்: யோவேல் Joel

#BibleProject #வேதாகமம் #யோவேல் யோவேல் புத்தகத்தின் இலக்கிய வடிவமைப்பையும் அதன் சிந்தனை ஓட்டத்தின் கண்ணோட்டத்தையும் இந்த காணொளியில் காணப்போகிறோம். “கர்த்தருடைய நாள்” பற்றியும், மற்ற தீர்க்கதரிசன புத்தகங்களில் எதிர்பார்க்கப்பட்ட பெரிய மறுசீரமைப்பை உண்மையான மனந்திரும்புதல் எவ்வாறு கொண்டு வரும் என்பதையும் யோவேல் பிரதிபலிக்கிறது. வீடியோ கிரெடிட்ஸ் தமிழ் லோக்கலைசேஷன் தயாரிப்பு குழு Diversified Media Private Limited Hyderabad, India ஒரிஜினல் ஆங்கிலப் பதிவு மற்றும் தயாரிப்பு BibleProject Portland, Oregon, USA

கண்ணோட்டம்: ஓசியா Hosea

#BibleProject #வேதாகமம் #ஓசியா ஓசியா புத்தகத்தின் இலக்கிய வடிவமைப்பும் அதன் சிந்தனை ஓட்டத்தின் கண்ணோட்டத்தையும் இந்த காணொளியில் காணப்போகிறோம். இஸ்ரவேலர் தேவனுடனான தங்கள் உடன்படிக்கையை மீறியதாக ஓசியா குற்றம் சாட்டுகிறார். மேலும் அது உண்டாக்க போகும் துக்ககரமான விளைவுகளைப் பற்றி எச்சரிக்கிறார் வீடியோ கிரெடிட்ஸ் தமிழ் லோக்கலைசேஷன் தயாரிப்பு குழு Diversified Media Private Limited Hyderabad, India ஒரிஜினல் ஆங்கிலப் பதிவு மற்றும் தயாரிப்பு BibleProject Portland, Oregon, USA

கண்ணோட்டம்: எசேக்கியேல் Ezekiel 34-48

#BibleProject #வேதாகமம் #எசேக்கியேல் எசேக்கியேல் 34 - 48 வரை உள்ள அதிகாரங்களில் அப்பத்தகத்தின் இலக்கிய வடிவமைப்பும் அதன் சிந்தனை ஓட்டத்தின் கண்ணோட்டத்தையும் இந்த காணொளியில் காணப்போகிறோம். பாபிலோனில் உள்ள சிறைபிடிக்கப்பட்ட இஸ்ரவேலர்கள் இந்த தீர்ப்புக்கு தகுதியானவர்கள் என்றும் தேவனின் நீதி எதிர்காலத்திற்கான நம்பிக்கையை உருவாக்குகிறது என்று எசேக்கியேல் காட்டுகிறது வீடியோ கிரெடிட்ஸ் தமிழ் லோக்கலைசேஷன் தயாரிப்பு குழு Diversified Media Private Limited Hyderabad, India ஒரிஜினல் ஆங்கிலப் பதிவு மற்றும் தயாரிப்பு BibleProject Portland, Oregon, USA

கண்ணோட்டம்: 1-2 இராஜாக்கள் 1-2 Kings

1–2 இராஜாக்கள் புத்தகத்தின் இலக்கிய வடிவமைப்பையும் அதன் சிந்தனை ஓட்டத்தின் கண்ணோட்டத்தையும் இந்த காணொளியில் காணப்போகிறோம். 1-2 இராஜாக்களில் தாவீதின் குமாரனாகிய சாலொமோன் இஸ்ரவேல் மக்களை மகத்துவத்திற்கு நேராக அழைத்துச் செல்கிறான். ஆனால் அது தோல்வியடைந்து இஸ்ரவேலரை ஒரு உள்நாட்டுப் போருக்கு வழி நடத்தி செல்வதற்கும் இறுதியில் அழிவை நோக்கிய ஒரு பயணமாக மாறி இஸ்ரவேலர் நாடு கடத்தப்பட காரணமானது #BibleProject #வேதாகமம் #இராஜாக்கள் வீடியோ கிரெடிட்ஸ் தமிழ் லோக்கலைசேஷன் தயாரிப்பு குழு Diversified Media Private Limited Hyderabad, India ஒரிஜினல் ஆங்கிலப் பதிவு மற்றும் தயாரிப்பு BibleProject Portland, Oregon, USA

மின்னஞ்சலில் உள்நுழை

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

TWR360 இலிருந்து புதுப்பிப்புகளைப் பெற கையெழுத்திட்டதற்கு நன்றி.

தேவையான விபரம் காணப்படவில்லை