ಸಾರಾಂಶ: ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 19-40

ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 19-40 ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಪುಸ್ತಕದ ಸಾರಾಂಶದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ನೋಡಿರಿ, ಇದು ಪುಸ್ತಕದ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಚಾರದ ಹರಿವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಮೋಚನಕಾಂಡದಲ್ಲಿ, ದೇವರು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ, ಅವರ ನಡುವೆ ದೇವದರ್ಶನ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಇಳಿದುಬರುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಆತನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದು ಆ ಸಂಬಂಧ…ಹೆಚ್ಚು ಓದು

ಸಾರಾಂಶ: ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 1-18

ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 1-18 ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಪುಸ್ತಕದ ಸಾರಾಂಶದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ನೋಡಿರಿ, ಇದು ಪುಸ್ತಕದ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಚಾರದ ಹರಿವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಮೋಚನಕಾಂಡದಲ್ಲಿ, ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರನ್ನು ಐಗುಪ್ತದ ದಾಸ್ವತ್ವದಿಂದ ಬಿಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಫರೋಹನ ದುಷ್ಟತ್ವವನ್ನು ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಸೋಲಿಸುತ್ತಾನೆ. #BibleProject #ಸತ್ಯವೇದ #ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ

ಸಾರಾಂಶ: ಆದಿಕಾಂಡ 12-50

#BibleProject #ಸತ್ಯವೇದ #ಆದಿಕಾಂಡ ಆದಿಕಾಂಡ 12-50 ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಪುಸ್ತಕದ ಸಾರಾಂಶದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ನೋಡಿರಿ, ಇದು ಪುಸ್ತಕದ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಚಾರದ ಹರಿವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾನವಕುಲದ ಸತತವಾದ ವೈಫಲ್ಯ ಮತ್ತು ಮೂರ್ಖತನದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಮೊಂಡರಾದ ಅವರನ್ನು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲಕ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವುದಾಗಿ ದೇವರು ಆದಿಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ

ಸಾರಾಂಶ: ಆದಿಕಾಂಡ 1-11

ಆದಿಕಾಂಡ 1-11 ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಸಾರಾಂಶದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ನೋಡಿರಿ, ಇದು ಪುಸ್ತಕದ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಚಾರದ ಹರಿವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಿಕಾಂಡದಲ್ಲಿ, ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಲೋಕವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಆಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಅವರು ದುಷ್ಟನಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತಾರೆ. #BibleProject #ಸತ್ಯವೇದ #ಆದಿಕಾಂಡ

ಸಾರಾಂಶ: ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ TaNaK

ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಸಾರಾಂಶದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ನೋಡಿರಿ. ಈ ವೀಡಿಯೊ ಇಡೀ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಇದು ಹೀಬ್ರೂ ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥಗಳ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮುಂದೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. #ಸತ್ಯವೇದ

ಸಾರಾಂಶ: ಪ್ರಕಟನೆ Revelation 12-22

ಪ್ರಕಟನೆ 12-22 ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಸಾರಾಂಶದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ನೋಡಿರಿ, ಇದು ಪುಸ್ತಕದ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಚಾರದ ಹರಿವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ಯೇಸು ತನ್ನ ಮರಣ ಹಾಗೂ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ದುಷ್ಟನನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ದಿನ ಲೋಕದ ನಿಜವಾದ ರಾಜನಾಗಿ ಪುನರಾಗಮಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಯೋಹಾನನ ದರ್ಶನಗಳು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ. #BibleProject #ಸತ್ಯವೇದ #ಪ್ರಕಟನೆ

ಸಾರಾಂಶ: ಪ್ರಕಟನೆ Revelation 1-11

ಪ್ರಕಟನೆ 1-11 ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಸಾರಾಂಶದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ನೋಡಿರಿ, ಇದು ಪುಸ್ತಕದ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಚಾರದ ಹರಿವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ಯೇಸು ತನ್ನ ಮರಣ ಹಾಗೂ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ದುಷ್ಟನನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ದಿನ ಲೋಕದ ನಿಜವಾದ ರಾಜನಾಗಿ ಪುನರಾಗಮಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಯೋಹಾನನ ದರ್ಶನಗಳು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ. #BibleProject #ಸತ್ಯವೇದ #ಪ್ರಕಟನೆ

ಸಾರಾಂಶ: 1-3 ಯೊವಾನ್ನನು 1-3 John

ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ ಮೂರು ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಸಾರಾಂಶದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ನೋಡಿರಿ, ಇದು ಪುಸ್ತಕದ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಚಾರದ ಹರಿವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಜೀವದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗಿಯಾಗುವಂತೆ ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂಬಾಲಕರಿಗೆ ಯೋಹಾನನು ಕರೆಗೊಡುತ್ತಾನೆ. #BibleProject #ಸತ್ಯವೇದ #ಯೊವಾನ್ನನು Copyright by BibleProject Portland, Oregon, USA Kannada Localization by Diversified Media Pvt Ltd. Hyderabad, India

ಸಾರಾಂಶ: 2 ಪೇತ್ರನು 2 Peter

ಪೇತ್ರನು ಬರೆದ 2ನೇ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಾರಾಂಶದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ನೋಡಿರಿ, ಇದು ಪುಸ್ತಕದ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಚಾರದ ಹರಿವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿರಲು ಮತ್ತು ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಿರುಚುವಂತಹ ಹಾಗೂ ಇತರರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವಂತಹ ದುರ್ಬೋಧಕರನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಪೇತ್ರನು ಕರೆಗೊಡುತ್ತಾನೆ. #BibleProject #ಸತ್ಯವೇದ #ಪೇತ್ರನು Copyright by BibleProject Portland, Oregon, USA Kannada Localization by Diversified Media Pvt Ltd. Hyderabad, India

ಸಾರಾಂಶ: 2 ತಿಮೊಥೆಯನಿಗೆ 2 Timothy

ತಿಮೊಥೆಯನಿಗೆ ಬರೆದ 2ನೇ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಾರಾಂಶದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ನೋಡಿರಿ, ಇದು ಪುಸ್ತಕದ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಚಾರದ ಹರಿವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ತಿಮೊಥೆಯನಿಗೆ ಬರೆದ 2ನೇ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಮರಣದಂಡನೆಯ ಸನ್ನಿಹದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಎಂಥ ತ್ಯಾಗಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದರೂ ಎಂಥ ಅಪಾಯ ಬಂದರೂ ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಮೊಥೆಯನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆದೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. #BibleProject #ಸತ್ಯವೇದ #ತಿಮೊಥೆಯನಿಗೆ Copyright by BibleProject Portland, Oregon, USA Kannada Localization by Diversified Media Pvt Ltd. Hyderabad, India

ಸಾರಾಂಶ: ಯೂದನು

ಯೂದನು ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಾರಾಂಶದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ನೋಡಿರಿ, ಇದು ಪುಸ್ತಕದ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಚಾರದ ಹರಿವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಯೂದನು ತನ್ನ ಸಹೋದರನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಿರುಚುವಂತಹ ಹಾಗೂ ಇತರರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವಂತಹ ದುರ್ಬೋಧಕರನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾನೆ. #BibleProject #ಸತ್ಯವೇದ #ಯೂದನು