ಸಾರಾಂಶ: ಕೊಲೊಸ್ಸೆಯವರಿಗೆ Colossians

ಕೊಲೊಸ್ಸೆಯವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಾರಾಂಶದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ನೋಡಿರಿ, ಇದು ಪುಸ್ತಕದ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಚಾರದ ಹರಿವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಯೇಸುವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ವಾಸ್ತವಿಕಗಳ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಅವರು ಇತರ ಧರ್ಮಗಳ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿಯಬಾರದು ಎಂದು ಪೌಲನು ಕೊಲೊಸ್ಸೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾನೆ. #BibleProject #ಸತ್ಯವ…ಹೆಚ್ಚು ಓದು

ಸಾರಾಂಶ: ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯವರಿಗೆ Philippians

ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಾರಾಂಶದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ನೋಡಿರಿ, ಇದು ಪುಸ್ತಕದ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಚಾರದ ಹರಿವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಅವರು ತೋರಿಸಿದ ಉದಾರತೆಗಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಯೇಸುವಿನ ತ್ಯಾಗಪೂರ್ವಕವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಅವರೆಲ್ಲರು ಹೇಗೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ. #BibleProject #ಸತ್ಯವೇದ #ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯವರಿಗೆ Copyright by BibleProject Portland, Oregon, USA Kannada Localization by Diversified Media Pvt Ltd. Hyderabad, India

ಸಾರಾಂಶ: ಎಫೆಸದವರಿಗೆ Ephesians

ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಾರಾಂಶದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ನೋಡಿರಿ, ಇದು ಪುಸ್ತಕದ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಚಾರದ ಹರಿವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಸುವಾರ್ತೆಯು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ಜನಾಂಗೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಯೇಸುವಿಗೂ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಮರ್ಪಣೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿರುವ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಏಕೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ. #BibleProject #ಸತ್ಯವೇದ #ಎಫೆಸದವರಿಗೆ Copyright by BibleProject Portland, Oregon, USA Kannada Localization by Diversified Media Pvt Ltd. Hyderabad, India

ಸಾರಾಂಶ: ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ Galatians

ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಾರಾಂಶದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ನೋಡಿರಿ, ಇದು ಪುಸ್ತಕದ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಚಾರದ ಹರಿವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಸಭೆಯ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವಂತಹ ವಿವಾದಾತ್ಮಕವಾದ ತೋರಾದ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಪೌಲನು ಗಲಾತ್ಯದ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಆದೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. #BibleProject #ಸತ್ಯವೇದ #ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ Copyright by BibleProject Portland, Oregon, USA Kannada Localization by Diversified Media Pvt Ltd. Hyderabad, India

ಸಾರಾಂಶ: 2 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 2 Corinthians

ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದ 2ನೇ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಾರಾಂಶದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ನೋಡಿರಿ, ಇದು ಪುಸ್ತಕದ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಚಾರದ ಹರಿವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದ 2ನೇ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸುವಿಕೆಯ ಕುರಿತಾದ ಸಂಗತಿಯು ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಪೌಲನು ಕೊರಿಂಥದವರೊಂದಿಗಿದ್ದ ತನ್ನ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. #BibleProject #ಸತ್ಯವೇದ #ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ Copyright by BibleProject Portland, Oregon, USA Kannada Localization by Diversified Media Pvt Ltd. Hyderabad, India

ಸಾರಾಂಶ: 1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 1 Corinthians

ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದ 1ನೇ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಾರಾಂಶದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ನೋಡಿರಿ, ಇದು ಪುಸ್ತಕದ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಚಾರದ ಹರಿವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದ 1ನೇ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಕೊರಿಂಥದಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಕಠಿಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸುವಾರ್ತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಮೂಲಕ ನೋಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ. #BibleProject #ಸತ್ಯವೇದ #ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ Copyright by BibleProject Portland, Oregon, USA Kannada Localization by Diversified Media Pvt Ltd. Hyderabad, India

ಸಾರಾಂಶ: ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ Romans 5-16

ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯ 5-16 ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಸಾರಾಂಶದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ನೋಡಿರಿ, ಇದು ಪುಸ್ತಕದ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಚಾರದ ಹರಿವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಯೇಸು ತನ್ನ ಮರಣ, ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಆತ್ಮನನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನೆಂದು ಪೌಲನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. #BibleProject #ಸತ್ಯವೇದ #ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ Copyright by BibleProject Portland, Oregon, USA Kannada Localization by Diversified Media Pvt Ltd. Hyderabad, India

ಸಾರಾಂಶ: ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ Romans 1-4

ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯ 1-4 ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಸಾರಾಂಶದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ನೋಡಿರಿ, ಇದು ಪುಸ್ತಕದ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಚಾರದ ಹರಿವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಯೇಸು ತನ್ನ ಮರಣ, ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಆತ್ಮನನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನೆಂದು ಪೌಲನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. #BibleProject #ಸತ್ಯವೇದ #ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ Copyright by BibleProject Portland, Oregon, USA Kannada Localization by Diversified Media Pvt Ltd. Hyderabad, India

ಸಾರಾಂಶ: ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳ Acts 13-28

ಅಪೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳ 13-28 ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಸಾರಾಂಶದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ನೋಡಿರಿ, ಇದು ಪುಸ್ತಕದ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಚಾರದ ಹರಿವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಪೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಲೋಕದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂತೆ ಅವರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾನೆ. #BibleProject #ಸತ್ಯವೇದ #ಕೃತ್ಯ. Copyright by BibleProject Portland, Oregon, USA Kannada Localization by Diversified Media Pvt Ltd. Hyderabad, India

ಸಾರಾಂಶ: ಯೋಹಾನ John 1 12

ಯೋಹಾನ 1-12 ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಸಾರಾಂಶದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ನೋಡಿರಿ, ಇದು ಪುಸ್ತಕದ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಚಾರದ ಹರಿವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಯೋಹಾನನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ಯೇಸು ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಜೀವದ ದಾನವನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹಂಚಲು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ದೇವರ ಅವತಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆ. Copyright by BibleProject Portland, Oregon, USA Kannada Localization by Diversified Media Pvt Ltd. Hyderabad, India #BibleProject #ಸತ್ಯವೇದ #ಯೋಹಾನನು

ಸಾರಾಂಶ: ಯೋಹಾನ John 13-21

ಯೋಹಾನ 13-21 ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಸಾರಾಂಶದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ನೋಡಿರಿ, ಇದು ಪುಸ್ತಕದ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಚಾರದ ಹರಿವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಯೋಹಾನನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ಯೇಸು ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಜೀವದ ದಾನವನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹಂಚಲು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ದೇವರ ಅವತಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆ. Copyright by BibleProject Portland, Oregon, USA Kannada Localization by Diversified Media Pvt Ltd. Hyderabad, India #BibleProject #ಸತ್ಯವೇದ #ಯೋಹಾನನು