ಸಾರಾಂಶ: ಯೋಹಾನ John 1-12

ಯೋಹಾನ 1-12 ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಸಾರಾಂಶದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ನೋಡಿರಿ, ಇದು ಪುಸ್ತಕದ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಚಾರದ ಹರಿವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಯೋಹಾನನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ಯೇಸು ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಜೀವದ ದಾನವನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹಂಚಲು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ದೇವರ ಅವತಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆ. Copyright by BibleProject Portland, Oregon, USA Kann…ಹೆಚ್ಚು ಓದು

ಸಾರಾಂಶ: ಮಾರ್ಕ Mark

ಮಾರ್ಕನ ಪುಸ್ತಕದ ಸಾರಾಂಶದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ನೋಡಿರಿ, ಇದು ಪುಸ್ತಕದ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಚಾರದ ಹರಿವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಯೇಸು ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಮೆಸ್ಸೀಯನೆಂದು, ಆತನು ತನ್ನ ಶ್ರಮೆ, ಮರಣ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಮಾರ್ಕನು ನಿರೂಪಿಸಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ. Copyright by BibleProject Portland, Oregon, USA Kannada Localization by Diversified Media Pvt Ltd. Hyderabad, India #BibleProject #ಸತ್ಯವೇದ #ಮಾರ್ಕನು

ಸಾರಾಂಶ: ಮತ್ತಾಯ Matthew 1-13

ಮತ್ತಾಯ 1-13 ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಸಾರಾಂಶದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ನೋಡಿರಿ, ಇದು ಪುಸ್ತಕದ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಚಾರದ ಹರಿವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತಾಯನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ಯೇಸು ದೇವರ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ತರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಮರಣ ಹಾಗೂ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ಜೀವನದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲು ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾನೆ. Copyright by BibleProject Portland, Oregon, USA Kannada Localization by Diversified Media Pvt Ltd. Hyderabad, India #BibleProject #ಸತ್ಯವೇದ #ಮತ್ತಾಯನು

ಸಾರಾಂಶ: ಮತ್ತಾಯ Matthew 14-28

ಮತ್ತಾಯ 14-28 ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಸಾರಾಂಶದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ನೋಡಿರಿ, ಇದು ಪುಸ್ತಕದ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಚಾರದ ಹರಿವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತಾಯನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ಯೇಸು ದೇವರ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ತರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಮರಣ ಹಾಗೂ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ಜೀವನದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲು ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾನೆ. #BibleProject #ಸತ್ಯವೇದ #ಮತ್ತಾಯನು Copyright by BibleProject Portland, Oregon, USA Kannada Localization by Diversified Media Pvt Ltd. Hyderabad, India

ಸಾರಾಂಶ: ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ NT Overview

ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಸಾರಾಂಶದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ನೋಡಿರಿ. ಈ ವೀಡಿಯೊ ಇಡೀ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಇದು ಹೀಬ್ರೂ ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥಗಳ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮುಂದೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. Copyright by BibleProject Portland, Oregon, USA Kannada Localization by Diversified Media Pvt Ltd. Hyderabad, India #BibleProject #ಸತ್ಯವೇದ #ಹೊಸಒಡಂಬಡಿಕೆಯು

ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವುದು Public Reading of Scripture

ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಓದುವುದು ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ಆಚರಣೆಯಾಗಿತ್ತು, ಇದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಲು ಭಿನ್ನವಾದ ರೀತಿಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. Copyright by BibleProject Portland, OR USA Kannada Localization by Diversified Media Pvt Ltd. Hyderabad, India #BibleProject #ಸತ್ಯವೇದ #ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿದೇವರವಾಕ್ಯವನ್ನುಓದುವುದು

ಅಪೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 21-28 Acts 21-28

ಅಪೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ನಮ್ಮ ಸರಣಿಮಾಲೆಯ ಅಂತಿಮ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ತದನಂತರ ರೋಮನ್ ಸೆರೆಮನೆ ಹೋದ ಪೌಲನ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ವಿರೋಧಭಾಸವೋ ಎಂಬಂತೆ, ಪೌಲನ ಸಂಕಟವು ಅವನನ್ನು ರೋಮನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ದೇಶಗಳವರಿಗೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರುತ್ತಾನೆ. In the final video in our Acts series, we trace Paul’s final journey to Jerusalem and then into a Roman prison. But paradoxically, Paul’s suffering leads him into the heart of the Roman empire where he gets to announce God’s Kingdom over the nations. Copyright by BibleProject Portland, OR USA Kannada Localization by Diversified Media Pvt Ltd. #BIbleProject #KannadaBibleVideos

ಅಪೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 13-20 Acts 13-20

ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ರೋಮನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಸಂಚರಿಸಿ ಮರಣದಿಂದ ಎದ್ದುಬಂದ ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುವುದು ಎಂದರೆ ಹೇಗಿದ್ದಿರಬಹುದು? ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನೂತನ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನು ಏನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು, ಮತ್ತು ಜನರು ಅವನ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು? ಅಪೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳ ಪುಸ್ತಕದ ಕುರಿತಾದ ನಮ್ಮ ಮೂರನೆಯ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸೋಣ! What was it like for the apostle Paul to travel around the Roman Empire announcing the good news about the risen Jesus? What drove him to plant new Jesus communities in city after city, and how did people respond to his message? In our third video on the book of Acts, we’ll explore all of this and more. Copyright by BibleProject Portland, OR USA Kannada Localization by Diversified Media Pvt Ltd. #BIbleProject #KannadaBibleVideos

ಅಪೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 8-12 Acts 8-12

ಅಪೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳ ಪುಸ್ತಕದ 8-12 ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಕುರಿತಾದ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೊ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂಬಾಲಕರನ್ನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮೆಸ್ಸೀಯನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಚಿಕ್ಕ ಗುಂಪನಿಂದ ದೇಶಗಳಾದ್ಯಂತ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಹರಡಿಕೊಂಡ ಬಹು-ಜನಾಂಗೀಯ ಸಂಚಲನವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದನು ಎಂಬುದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. The video on Acts chapters 8-12 explores how God’s Spirit transformed Jesus’ followers from a small collective of messianic Jews in Jerusalem into a multi-ethnic movement that quickly spread throughout the nations. Copyright by BibleProject Portland, OR USA Kannada Localization by Diversified Media Pvt Ltd. Hyderabad, OR #BIbleProject #KannadaBibleVideos

ಅಪೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 1-7 Acts1-7

ಅಬ್ರಹಾಮನ ಸಂತತಿಯ ಅಂದರೆ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವೆನು ಎಂದು ತಾನು ಬಲು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ದೇವರು ಹೇಗೆ ನೆರವೇರಿಸಿದನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅಪೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳ ಪುಸ್ತಕವು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಯೇಸು ಮತ್ತು ಆತ್ಮನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರನ್ನು ಹೇಗೆ ನೂತನಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಲು ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸೋಣ. The book of Acts shows how God fulfilled His ancient promises to restore His blessing to all the nations through the offspring of Abraham: Jesus of Nazareth. Chapters 1-7 explore how Jesus and the Spirit renew the people of Israel and prepare them to announce good news to the nations. Copyright by BibleProject Portland, OR USA Kannada Localization by Diversified Media Pvt Ltd. Hyderabad, India #BIbleProject #KannadaBibleVideos

ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 24 ಅಧ್ಯಾಯ Luke 24

ಈ ವೀಡಿಯೊವು ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವನ್ನು ಕುರಿತು ಲೂಕನು ವರ್ಣಿಸಿರುವ ಅವನ ಕೃತಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಶಿಷ್ಯರು ಬರಿದಾದ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರು ಮರಣದಿಂದ ಎದ್ದುಬಂದ ಯೇಸುವನ್ನು ಸಂಧಿಸಿದಾಗ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ತಲೆಕೆಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಯೇಸುವಿನ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಅದರ ಪರಾಕಾಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿಯ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೂಕನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಲೂಕನು ಬರೆದ ಎರಡನೆಯ ಸಂಪುಟವಾದ ಅಪೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮುಂದುವರಿಕೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಸಾದರಪಡಿಸಲು ಅವನು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. This video concludes Luke's epic portrait of Jesus of Nazareth. The disciples discover the empty tomb and eventually have their entire view of the world turned upside-down as they meet the risen Jesus. Luke shows how Jesus' kingdom of God mission to its climactic moment, and he sets the stage for its continuation in Luke's second volume, Acts. Copyright by BibleProject Kannada Localization by Diversified Media Pvt Ltd. #BibleProject #KannadaBibleVideos