దేవుని స్వభావం: దయ Grace

Copyright by BibleProject Telugu Localization by Diversified Media Pvt Ltd. #BIbleProject #TeluguBibleVideos #బైబులువీడియోలు

దేవుని స్వభావం: కనికరము Compassion

Copyright by BibleProject Telugu Localization by Diversified Media Pvt Ltd. #BIbleProject #TeluguBibleVideos #బైబులువీడియోలు

బైబిలును ఎలా చదవాలి: యేసు ఉపమానాలు The Parables of Jesus

Copyright by BibleProject Telugu Localization by Diversified Media Pvt Ltd. #BIbleProject #TeluguBibleVideos #బైబులువీడియోలు

దేవుని స్వభావం: నిర్గమ 34:6-7 Character of God

Copyright by BibleProject Telugu Localization by Diversified Media Pvt Ltd. #BIbleProject #TeluguBibleVideos #బైబులువీడియోలు

కొత్త నిబంధన పత్రికలు చారిత్రిక నేపథ్యం NT Letters Historical Context

Copyright by BibleProject Telugu Localization by Diversified Media Pvt Ltd. #BIbleProject #TeluguBibleVideos #బైబులువీడియోలు

జ్ఞాన ధ్యానం: ప్రసంగి Ecclesiastes

ఈ గ్రంథంలో ఒక బోధకుని సందేహాస్పదమైన స్వరం మనకు వినిపిస్తుంది. అతని పరిశీలన ప్రకారం సామెతలు గ్రంథాన్ని అనుసరించి జీవించడం అన్ని వేళలా సానుకూల ఫలితాల నివ్వడం లేదు. ఒక్కొక్కసారి జీవితం కఠినతరంగా ఉండి సరైన వివరణలకు అందదు. అలాంటి సంఘర్షణ లో ఉండి కూడా జ్ఞానాన్ని ఎలా వెంటాడగలవు? బైబిల్లోని జ్ఞానసాహిత్యంలో 'ప్రసంగి' రెండవ గ్రంథం. In this book we hear the skeptical voice of “the teacher.” He observes that living by the book of Proverbs doesn’t always bring positive results. Sometimes life is hard and defies neat explanations. How do you live with that tension, and still strive for wisdom? Ecclesiastes is the second of the three biblical wisdom books. Copyright by BibleProject Telugu Localization by Diversified Media Pvt Ltd. #BIbleProject #TeluguBibleVideos #బైబులువీడియోలు

బైబిలు అంశాలు: జీవ జలం Water of Life

Copyright by BibleProject Telugu Localization by Diversified Media Pvt Ltd. #BIbleProject #TeluguBibleVideos #బైబులువీడియోలు

బైబిలు అంశాలు: జీవవ్రుక్షం Tree of Life

జీవవ్రుక్షం అనే ఈ వీడియో ... In the opening pages of the Bible, God gives humanity a gift that they quickly forfeit—eternal life that comes by eating from the tree of life. In this video, we explore the meaning of this powerful image and how sacred trees play a key role throughout the story of the Bible. It all leads up to Jesus himself, who died upon a tree so that he could become a new tree of life for all humanity. Copyright by BibleProject Telugu Localization by Diversified Media Pvt Ltd. #BIbleProject #TeluguBibleVideos #బైబులువీడియోలు

బైబిలు అంశాలు: దేవాలయం Temple

ఈ వీడియోలో బైబిల్లోని ఇశ్రాయేలీయుల దేవాలయం దేవుడూ, మానవాళీ ఒక్కటిగా కలిసి ఉండే స్థలంగా ఎలా వర్ణించబడిందో చూస్తాం. వాస్తవానికి బైబిల్ వృత్తాంతం మొత్తం దేవుని మందిరం గురించిన గాథ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఆదికాండం మొదటి పేజీల్లో దేవుడు ఒక విశ్వవ్యాప్తమైన మందిరాన్ని నిర్మించాడు. యేసు క్రీస్తు అనే వ్యక్తిరూపంలో ఆయన ఈ లోకమనే తన దేవాలయంలో నివసించాడు. బైబిలు గాథ పూర్తయ్యేసరికి ఈ సృష్టి అంతా దేవుని పరిశుద్ధ మందిరంగా మారిపోతుంది. In this video, we explore how Israel’s temple in the Bible is described as the place where God’s space and humanity’s space are one. In fact, the whole biblical drama can be told as a story about God’s temple. In the opening pages of Genesis, God creates a cosmic temple, and in the person of Jesus, God takes up personal residence in his temple-world. By the end of the biblical story, all of creation has become God’s sacred temple. Copyright by BibleProject Telugu Localization by Diversified Media Pvt Ltd. #BIbleProject #TeluguBibleVideos #బైబులువీడియోలు

బైబిలు అంశాలు: సబ్బాతు Sabbath

ఈ సబ్బాతు వీడియోలో ఏడవరోజున విశ్రాంతి తీసుకోవడం అనే అంశం గురించీ, సబ్బాతు గురించి బైబిలు ఏం చెబుతుందీ నేర్చుకుంటాం. అలాగే యేసు దేవుని రాజ్యాన్ని భూమిపైకి తేవడం అనే తన పరిచర్యలో సబ్బాతును ఒక ప్రముఖమైన భాగంగా ఎందుకు అన్వయించుకున్నాడు అనే విషయాన్ని కూడా చర్చిస్తాము. In our Sabbath video, we explore the theme of seventh day rest and the biblical concept of Sabbath. We also look at why Jesus adopted the Sabbath as a major part of his own mission to bring God's Kingdom to earth. Copyright by BibleProject Telugu Localization by Diversified Media Pvt Ltd. #BIbleProject #TeluguBibleVideos #బైబులువీడియోలు

బైబిలు అంశాలు: పరీక్ష The Test

Copyright by BibleProject Telugu Localization by Diversified Media Pvt Ltd. #BIbleProject #TeluguBibleVideos #బైబులువీడియోలు

ఇ-మెయిల్ లోనికి వెళ్లుట

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

టి. డబల్యు. ఆర్ 360 తాజా సమాచారం కొరకు సైన్ చేసినందుకు కృతజ్ఞతలు

అవసరమైన సమాచారం కనిపించుట లేదు