జ్ఞాన ధ్యానం: ప్రసంగి Ecclesiastes

ఈ గ్రంథంలో ఒక బోధకుని సందేహాస్పదమైన స్వరం మనకు వినిపిస్తుంది. అతని పరిశీలన ప్రకారం సామెతలు గ్రంథాన్ని అనుసరించి జీవించడం అన్ని వేళలా సానుకూల ఫలితాల నివ్వడం లేదు. ఒక్కొక్కసారి జీవితం కఠినతరంగా ఉండి సరైన వివరణలకు అందదు. అలాంటి సంఘర్షణ లో ఉండి కూడా జ్ఞానాన్ని ఎలా వెంటాడగలవు? బైబిల్లోని జ్ఞానసాహిత్యంలో 'ప్రసంగి' రెండవ గ్రంథం. In this book we hear the …ఎక్కువగా చదువు

బైబిలు అంశాలు: జీవ జలం Water of Life

Copyright by BibleProject Telugu Localization by Diversified Media Pvt Ltd. #BIbleProject #TeluguBibleVideos #బైబులువీడియోలు

బైబిలు అంశాలు: జీవవ్రుక్షం Tree of Life

జీవవ్రుక్షం అనే ఈ వీడియో ... In the opening pages of the Bible, God gives humanity a gift that they quickly forfeit—eternal life that comes by eating from the tree of life. In this video, we explore the meaning of this powerful image and how sacred trees play a key role throughout the story of the Bible. It all leads up to Jesus himself, who died upon a tree so that he could become a new tree of life for all humanity. Copyright by BibleProject Telugu Localization by Diversified Media Pvt Ltd. #BIbleProject #TeluguBibleVideos #బైబులువీడియోలు

పద ధ్యానం: ఎవాన్-దోషం Avon-Iniquity

బైబిల్లో కనిపించే దోషం అనే పదం ఇప్పుడు ఎక్కువమంది ప్రజలు ఉపయోగించడం లేదు, చాలా మందికి దాని అర్ధం కూడా తెలియదు. ప్రాచీన హీబ్రూ భాషలో ఈ పదం యొక్క ప్రాధాన్యతను మనం పరిశోధిస్తాం. మన స్వార్ధపూరిత నిర్ణయాలు, వాటి ఫలితాలు గురించి ఒక కొత్త ఆలోచనా విధానాన్ని పెంపొందించుకుంటాం. Iniquity is a biblical word that very few people use anymore, and even fewer people know what it means! In this video, we’ll explore the significance of this word in ancient Hebrew, and discover a whole new way to think about our selfish decisions and their consequences. Copyright by BibleProject Telugu Localization by Diversified Media Pvt Ltd. #BIbleProject #TeluguBibleVideos #బైబులువీడియోలు

పద ధ్యానం: పెషా-అతిక్రమం Pesha-Transgression

బైబిల్లో బాగా తెలుసు అనిపించి, దానిని ఎవరికైనా వివరించ వలసి వచ్చినప్పుడు అయోమయానికి గురి చేసే పదాల్లో “అతిక్రమం” ఒకటి. బైబిల్లోని ఈ అద్భుతమైన “వ్యతిరేకార్థ” పదం గురించి ఈ వీడియోలో తెలుసుకుంటాం. వ్యతిరేకార్థ పదాల శ్రేణిలో ఈ రెండవ వీడియో మానవ స్వభావం గురించిన విదారకమైన పరిస్థితిని గుర్తించడానికి సిద్ధపడండి. "Transgression" is one of those Bible words that seems clear until you have to explain it to somebody. In this video, we'll explore the fascinating and sophisticated meaning of this biblical "bad word." Get ready for a sobering reflection on human nature. Copyright by BibleProject Telugu Localization by Diversified Media Pvt Ltd. #BIbleProject #TeluguBibleVideos #బైబులువీడియోలు

జ్ఞాన ధ్యానం: యోబు గ్రంథము Job

జీవితం సాఫీ గా లేకుండా, కారణం తెలియని బాధలు అనుభవిస్తూ దేవునిపై నమ్మకం ఉంచడం ఎలా? దేవుడు ఈ లోకాన్ని తన జ్ఞానం తో ఏవిధంగా నడిపిస్తున్నాడో, ఈ సత్యం మన జీవితాల్లో చీకటి సమయాల్లో ఏవిధంగా నెమ్మది ఇస్తుందో యోబు గ్రంథం మనకి నేర్పిస్తుంది. జ్ఞాన గ్రంథాల శ్రేణిలో యోబు మూడవ, చివరి గ్రంథం. How do you trust God even when life isn’t fair and you suffer for no good reason? Job’s story invites us to consider what it means that God runs the world by wisdom, and how this truth can bring peace in dark times. Job is the last of the three books that explore these themes of biblical wisdom. Copyright by BibleProject Telugu Localization by Diversified Media Pvt Ltd. #BIbleProject #TeluguBibleVideos #బైబులువీడియోలు

పద ధ్యానం: మెయోద్-బలం Me'od-Strength

నీ “బలమంతటితో” దేవుణ్ణి ప్రేమించడం అంటే ఏమిటి? షెమా గురించిన వీడియోల్లో ఇది చివరిది. ఈ పదాల వెనక ఉన్న హీబ్రూ పదాన్ని మనం ధ్యానిస్తాం. “బలం” అనేది ఈ పదానికి ఉన్న అనేక భావాల్లో ఒక్కటి మాత్రమే. What does it mean to love God "with all of your strength"? In this final installment of our videos on the Shema, we explore the Hebrew word underneath this phrase. And spoiler alert: "strength" is only one of many ways this rich word could be translated. Copyright by BibleProject Telugu Localization by Diversified Media Pvt Ltd. #BIbleProject #TeluguBibleVideos #బైబులువీడియోలు

పద ధ్యానం: నెఫేష్–ఆత్మ Nephesh-Soul

తరచుగా “ఆత్మ” అని అనువదించబడిన “నెఫేష్” అనే హీబ్రూ పదం గురించి పరిశీలిస్తాం. దీని ఇంగ్లీష్ పదం సాధారణంగా మరణం తరవాత కూడా ఉనికి కలిగి ఉండే ఒక వస్తు సంబంధం కాని ఒక పదార్ధం గురించి చెబుతుంది. అయితే నెఫేష్ అనేది దీనికి విభిన్నమైనది. అది మానవులను జీవించే, ఊపిరి కలిగి ఉండే, భౌతిక జీవులు లేక జీవం అని గుర్తిస్తుంది. ఈ అద్భుతమైన పదానికి ఉన్న బైబిలు భావాన్ని నేర్చుకొంటున్నప్పుడు మీరు ఆశ్చర్య చకితులు అవుతారు! We explore the Hebrew word "nephesh" that often gets translated as "soul." The English word usually refers to a non-material essence of a human that survives after death, but nephesh means something different. It is referring to humans as living, breathing, physical beings, or just to life itself. Prepare to be surprised at the biblical meaning of this fascinating word. Copyright by BibleProject Telugu Localization by Diversified Media Pvt Ltd. #BIbleProject #TeluguBibleVideos #బైబులువీడియోలు

పద ధ్యానం: లెవ్–హృదయం Lev-Heart

మానవ హృదయం గురించి, అంటే, అది ఏమిటి, ఏమి చేస్తుంది అనే విషయాల గురించి వేరు వేరు సంస్కృతుల్లో వేరు వేరు అవగాహనలు ఉన్నాయి. బైబిలు రచయితలు దానికి అతీతులేమీ కాదు. ఈ వీడియోలో “హృదయం” గురించి ప్రాచీన హీబ్రూ భాషలో ఏయే పదాలు వాడారు, అవి మన హృదయాల గురించి ఎలాంటి భావనలను వ్యక్త పరుస్తుంటాయి అని నేర్చుకుంటాం. మానవ ఆలోచనలను, భావోద్రేకాలను, కోరికలను ఈ సుసంపన్నమైన, అద్భుతమైన పదం వ్యక్తీకరించినంతగా మరే బైబిలు పదమూ చేయలేదు. Different cultures have different conceptions of the human heart, what it is and what it does, and the biblical authors are no exception. In this video, we'll explore the ancient Hebrew words for "heart" as well as the different ideas of what our hearts represent. There is no biblical word that captures better the essence of human thought, feeling, and desire than this rich and wonderful word. Copyright by BibleProject Telugu Localization by Diversified Media Pvt Ltd. #BIbleProject #TeluguBibleVideos #బైబులువీడియోలు

పద ధ్యానం: ఆహావా-ప్రేమ Ahavah-Love

పాత నిబంధన విధానంలో ప్రేమ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఈ వీడియోలో హీబ్రూ రచయితలు “ప్రేమ” అనే పదాన్ని ఎన్ని విధాలుగా ఉపయోగించారో, అంతిమంగా అవన్నీ సమస్త మానవ ప్రేమ యొక్క మూలం, ధ్యేయం దేవుడే అని ఎలా చిత్రీకరించాయో మనం నేర్చుకుంటాం. The word “sin” is one of the most common bad words in the Bible, but what does it really mean? In this video, we’ll explore the concept of “moral failure” that underlies this important biblical word. Get ready to discover a profound and realistic portrait of the human condition. Copyright by BibleProject Telugu Localization by Diversified Media Pvt Ltd. #BIbleProject #TeluguBibleVideos #బైబులువీడియోలు

పద ధ్యానం: యావే – ప్రభువు Yahweh-LORD

యావే, అదొనాయ్, ప్రభువు, యెహోవా... దేవునికి చాలా పేర్లు ఉన్నట్టున్నాయి. మరి నేను ఆయన్ని ఏమని పిలవాలి? శతాబ్దాలుగా యూదులు, క్రైస్తవులు తమ సృష్టికర్తను ఏవిధంగా వివిధ పేర్లతో పిలిచారో, మరి ముఖ్యంగా ఎందుకు పిలిచారో గ్రహింప జేసే ఒక అద్భుతమైన ప్రయాణానికి మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఆరు భాగాలుగా ఉన్న “షెమా” అనే ఈ ప్రాచీన బైబిలు ప్రార్థన గురించి ఈ రెండో వీడియోలో మనం నేర్చుకోబోతున్నాం. Yahweh, Adonai, LORD, Jehovah... God seems to have a lot of names, what exactly am I supposed to call Him? We invite you into the fascinating journey behind all the different names Jews and Christians have referred to their creator throughout the centuries, and more importantly, why! Check out our third installment in a six-part exploration of the ancient biblical prayer called “The Shema.” Copyright by BibleProject Telugu Localization by Diversified Media Pvt Ltd. #BIbleProject #TeluguBibleVideos #బైబులువీడియోలు

ఇ-మెయిల్ లోనికి వెళ్లుట

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

టి. డబల్యు. ఆర్ 360 తాజా సమాచారం కొరకు సైన్ చేసినందుకు కృతజ్ఞతలు

అవసరమైన సమాచారం కనిపించుట లేదు