શાસ્ત્રનું જાહેરમાં વાંચન Public Reading of Scripture

બાઈબલને મોટેથી વાંચવું એ એક પ્રાચીન પ્રથા છે કે જે આપણને શાસ્ત્રવચન શીખવાની પ્રક્રિયામાં સામેલ થવાનો ઉત્તમ નમુનો પૂરો પાડે છે. #BibleProject #બાઈબલ #શાસ્ત્રનું વિડીયો ક્રેડિટ્સ: ગુજરાતી સ્થાનિકીકરણ નિર્માણ જૂથ Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India મૂળ અંગ્રેજી સામગ્રી અને ઉત્પાદન BibleProject Portland, Oregon, USA…વધુ વાંચો

પ્રેરિતોનાં કૃત્યો અધ્યાય ૨૧-૨૮ Acts 21-28

પ્રેરિતોનાં કૃત્યોની શ્રેણીના અમારા છેલ્લા વિડીયોમાં આપણે પાઉલની યરૂશાલેમની અંતિમ મુસાફરી અને ત્યારબાદ રોમન કેદ વિષે જોઈશું. પરંતુ વિરોધાભાસી રીતે, પાઉલનું દુ:ખ તેને રોમન સામ્રાજ્યના કેન્દ્ર સુધી લઈ જાય છે જ્યાં તેને ઘણા દેશો પર ઈશ્વરના રાજ્યની ઘોષણા કરવાની તક મળે છે. #BibleProject #બાઈબલવિડીયો #કૃત્યો વિડીયો ક્રેડિટ્સ: ગુજરાતી સ્થાનિકીકરણ નિર્માણ જૂથ Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India મૂળ અંગ્રેજી સામગ્રી અને ઉત્પાદન BibleProject Portland, Oregon, USA

પ્રેરિતોનાં કૃત્યો અધ્યાય ૧૩-૨0 Acts 13-20

પ્રેરિત પાઉલ માટે રોમન સામ્રાજ્યની આસપાસ મુસાફરી કરીને પુનરૂત્થાન પામેલા ઈસુ વિશેની સુવાર્તા પ્રગટ કરવી તે કેવું હતું? કોણ તેને એક શહેરથી બીજા શહેરમાં ઇસુ સમુદાયો સ્થાપવા માટે લઇ ગયું, અને લોકોએ તેના સંદેશાનો કેવો પ્રત્યુત્તર આપ્યો? પ્રેરિતોના કૃત્યો વિશેના અમારા ત્રીજા વિડિયોમાં તેના વિષે આપણે વધારે તપાસ કરીશું. #BibleProject #બાઈબલવિડીયો #કૃત્યો વિડીયો ક્રેડિટ્સ: ગુજરાતી સ્થાનિકીકરણ નિર્માણ જૂથ Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India મૂળ અંગ્રેજી સામગ્રી અને ઉત્પાદન BibleProject Portland, Oregon, USA

પ્રેરિતોનાં કૃત્યો અધ્યાય ૮-૧૨ Acts 8-12

પ્રેરિતોનાં કૃત્યો ૮-૧૨ વિશેનો અમારો વિડીયો જણાવે છે કે કેવી રીતે ઈશ્વરના આત્માએ ઈસુના શિષ્યોને, યરૂશાલેમમાં મસીહને માનનારા નાના યહૂદી સમુદાયમાંથી બધા દેશમાં ઝડપથી ફેલાઈ જનાર બહુ-વંશીય ચળવળમા પરિવર્તિત કર્યા. #BibleProject #બાઈબલવિડીયો #કૃત્યો વિડીયો ક્રેડિટ્સ: ગુજરાતી સ્થાનિકીકરણ નિર્માણ જૂથ Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India મૂળ અંગ્રેજી સામગ્રી અને ઉત્પાદન BibleProject Portland, Oregon, USA

પ્રેરિતોનાં કૃત્યો અધ્યાય ૧-૭ Acts 1-7

પ્રેરિતોનાં કૃત્યો દર્શાવે છે કે ઈશ્વરે કેવી રીતે ઇબ્રાહિમના સંતાન એટલે નાસરેથના ઈસુ દ્વારા બધા જ દેશોમાં તેમના આશીર્વાદને પુનઃસ્થાપિત કરવાના તેમના પ્રાચીન વચનોને પૂર્ણ કર્યાં. આ વિડિયોમાં આપણે જોઈશું કે કેવી રીતે ઇસુ અને આત્મા ઇઝરાયલના લોકોનું નવીનીકરણ કરશે અને બધા દેશોમાં સુવાર્તા પ્રગટ કરવા માટે તેમને તૈયાર કરશે. #BibleProject #બાઈબલવિડીયો #કૃત્યો વિડીયો ક્રેડિટ્સ: ગુજરાતી સ્થાનિકીકરણ નિર્માણ જૂથ Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India મૂળ અંગ્રેજી સામગ્રી અને ઉત્પાદન BibleProject Portland, Oregon, USA

લૂક અધ્યાય ૨૪ Luke 24

આ વિડીયોમાં લૂક નાસરેથના ઈસુને મહાકાવ્યના નાયક તરીકે દર્શાવે છે તેનો નિષ્કર્ષ છે. શિષ્યો ખાલી કબરને જુએ છે, અને જયારે પુનરૂત્થાન પામેલા ઈસુને મળે છે ત્યારે જગત માટેનો તેમનો આખો દ્રષ્ટિકોણ બદલાય જાય છે. કેવી રીતે ઈશ્વરના રાજ્ય માટે ઈસુનું સેવાકાર્ય તેની ચરમસીમાની ક્ષણ સુધી પહોચ્યું, તેના વિષે લૂક આપણને જણાવે છે, અને તેના પુસ્તકના બીજા ભાગ- પ્રેરિતોના કૃત્યોમાં તેને ચાલુ રાખવા માટે પાયો નાખે છે. #BibleProject #બાઈબલવિડીયો #લૂક વિડીયો ક્રેડિટ્સ: ગુજરાતી સ્થાનિકીકરણ નિર્માણ જૂથ Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India મૂળ અંગ્રેજી સામગ્રી અને ઉત્પાદન BibleProject Portland, Oregon, USA

લૂકની સુવાર્તા અધ્યાય ૧૯-૨૩ Luke 19-23

પાસ્ખાપર્વ દરમ્યાન યરૂશાલેમમાં ઈસુના જીવનનું છેલ્લું અઠવાડિયું વિવાદાસ્પદ અઠવાડિયાની પરાકાષ્ઠા‍માં પરિણમ્યું હતું. આ વિડિયોમાં આપણે લૂકની સુવાર્તાના ૧૯ થી ૨૩ અધ્યાયોની તપાસ કરીને કેવી રીતે નિર્દોષ ઈસુને રોમ વિરુદ્ધ ક્રાંતિકારી બળવાખોર તરીકે મારી નાખવામાં આવ્યા તે જોઈશું. આપણે એ પણ જોઈશું કે ઈસુને આ વાતથી આશ્ચર્ય થયું નહોતું, કેમ કે તે માનતા હતા કે તેમનું મરણ ઇઝરાયલ અને આખી માણસજાત માટે નવા ભવિષ્યનો માર્ગ ખોલશે. #BibleProject #બાઈબલવિડીયો #લૂકનીસુવાર્તા વિડીયો ક્રેડિટ્સ: ગુજરાતી સ્થાનિકીકરણ નિર્માણ જૂથ Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India મૂળ અંગ્રેજી સામગ્રી અને ઉત્પાદન BibleProject Portland, Oregon, USA

લૂકની સુવાર્તા અધ્યાય ૯-૧૯ Luke 9-19

ત્રીજો ભાગ લૂકની સુવાર્તાના કેન્દ્રિય ભાગને તપાસે છે. ઇસુ યરૂશાલેમની પોતાની લાંબી યાત્રા દરમ્યાન ગરીબોને સુવાર્તાની વિવાદાસ્પદ જાહેરાત કરવાનું ચાલુ જ રાખે છે, તે ઇઝરાયલના ધાર્મિક આગેવાનો સાથે મતભેદોની વૃદ્ધિ કરે છે: આ તણાવ ઉડાઉ દીકરાના પ્રખ્યાત દ્રષ્ટાંતની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ કરે છે. #BibleProject #બાઈબલવિડીયો #લૂકનીસુવાર્તા વિડીયો ક્રેડિટ્સ: ગુજરાતી સ્થાનિકીકરણ નિર્માણ જૂથ Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India મૂળ અંગ્રેજી સામગ્રી અને ઉત્પાદન BibleProject Portland, Oregon, USA

લૂકની સુવાર્તા અધ્યાય ૩-૯ Luke 3-9

લુકની સુવાર્તાના પાંચ ભાગની શ્રેણીમાંની બીજી શ્રેણી. આપણે જોઈએ છીએ કે ઇસુ ગરીબ લોકોને સુવાર્તા આપવાની તેમની સેવાની શરૂઆત કરે છે અને કેવી રીતે વિવિધ પાશ્વાદભૂમિકાના લોકોને શાંતિમાં રહેવા માટે એકઠા કરે છે. #BibleProject #બાઈબલવિડીયો #લૂકનીસુવાર્તા વિડીયો ક્રેડિટ્સ: ગુજરાતી સ્થાનિકીકરણ નિર્માણ જૂથ Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India મૂળ અંગ્રેજી સામગ્રી અને ઉત્પાદન BibleProject Portland, Oregon, USA

ઈસુનો જન્મ - લૂકની સુવાર્તા અધ્યાય ૧-૨ Luke 1-2

લૂકની સુવાર્તાના પાંચ ભાગની શ્રેણીમાંની પ્રથમ શ્રેણી. આપણે ઈસુના જન્મ સમયે થનારી અદભૂત ઘટનાઓની તપાસ કરીએ છીએ. તેમના પરિવારની ગરીબ પરિસ્થિતી અને ઇઝરાયલી સમાજમાં તેમનો નીચો દરજ્જો ઈસુના રાજ્યની પ્રકૃતિથી ઉલટી બાબતોનું પૂર્વદર્શન કરાવે છે. #BibleProject #બાઈબલવિડીયો #લૂકનીસુવાર્તા વિડીયો ક્રેડિટ્સ: ગુજરાતી સ્થાનિકીકરણ નિર્માણ જૂથ Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India મૂળ અંગ્રેજી સામગ્રી અને ઉત્પાદન BibleProject Portland, Oregon, USA

ઇમેઇલ સાઇન અપ

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

ટીડબલ્યુઆર360માંથી અપડેટ્સ પ્રાપ્ત કરવા માટે સાઇન અપ કરવા બદલ આભાર.

જરૂરી જાણકારી ગુમ થયેલ છે