વિહંગાવલોકન: ૨ પિતરનો પત્ર 2

પિતરના બીજા પત્રની સાહિત્યિક રચના અને તેના વિચારના પ્રવાહને બદલી નાખનાર અવલોકન વિશેનો અમારો વિડીયો જુઓ. પિતર વિશ્વાસુપણે જીવન જીવવાનું તેડું આપે છે અને ઈસુના સંદેશને વિકૃત રીતે રજુ કરીને લોકોને ગેરમાર્ગે દોરનારા ભ્રષ્ટ ઉપદેશકોનો વિરોધ કરે છે. #BibleProject #બાઈબલ #પિતરનો…વધુ વાંચો

વિહંગાવલોકન: ૧ પિતરનો પત્ર 1

પિતરનો પહેલા પત્રની સાહિત્યિક રચના અને તેના વિચારના પ્રવાહને બદલી નાખનાર અવલોકન વિશેનો અમારો વિડીયો જુઓ. પિતર સતાવણી પામેલા ખ્રિસ્તીઓને આશા પ્રદાન કરે છે અને તેમના જીવનમાં સતત ઈસુની પાછળ ચાલવા માટે વ્યવહારુ સૂચન સાથેનું માર્ગદર્શન આપે છે. #BibleProject #બાઈબલ #પિતરનો

વિહંગાવલોકન: યાકૂબનો

યાકૂબના પત્રની સાહિત્યિક રચના અને તેના વિચારના પ્રવાહને બદલી નાખનાર અવલોકન વિશેનો અમારો વિડીયો જુઓ. યાકૂબ સંપૂર્ણ રીતે ઈશ્વરને સમર્પિત જીવન જીવવા માટે તેના પડકારરૂપ તેડામાં તેના ભાઈ ઈસુના જ્ઞાનને નીતિવચનોના પુસ્તક સાથે જોડે છે. #BibleProject #બાઈબલ #યાકૂબનો

વિહંગાવલોકન: હિબ્રૂઓને પત્ર

હિબ્રૂઓને પત્રના પુસ્તકની સાહિત્યિક રચના અને તેના વિચારના પ્રવાહને બદલી નાખનાર અવલોકન વિશેનો અમારો વિડીયો જુઓ. હિબ્રૂઓને પત્રમાં, લેખક બતાવે છે કે કેવી રીતે ઈસુ ઈશ્વરના પ્રેમ અને દયાનું અંતિમ પ્રકટીકરણ છે અને તેઓ આપણી ભક્તિને યોગ્ય છે. #BibleProject #બાઈબલ #હિબ્રૂઓનેપત્ર

વિહંગાવલોકન: તિતસને પત્ર

#BibleProject #બાઈબલ #તિતસને તિતસના પત્રની સાહિત્યિક રચના અને તેના વિચારના પ્રવાહને બદલી નાખનાર અવલોકન વિશેનો અમારો વિડીયો જુઓ. પાઉલ તિતસને ઈસુની સુવાર્તા અને આત્માનું સામર્થ્ય કેવી રીતે ક્રીતની સંસ્કૃતિને અંદરથી રૂપાંતરીત કરી શકે છે તે બતાવવાનો આદેશ આપે છે.

વિહંગાવલોકન: તિમોથીને બીજો પત્ર

#BibleProject #બાઈબલ #તિમોથીને તિમોથીને બીજા પત્રની સાહિત્યિક રચના અને તેના વિચારના પ્રવાહને બદલી નાખનાર અવલોકન વિશેનો અમારો વિડીયો જુઓ. તિમોથીને બીજા પત્રમાં, પાઉલ મૃત્યુદંડ પામવાની નજીક છે, ત્યારે ઈસુની પાછળ ચાલવામાં બલિદાન અને જોખમ હોવા છતાં પણ તિમોથીને ઈસુની પાછળ ચાલવાનો વ્યક્તિગત પડકાર આપે છે.

વિહંગાવલોકન: તિમોથીને પહેલો પત્ર

#BibleProject #બાઈબલ #તિમોથીને તિમોથીને પહેલા પત્રની સાહિત્યિક રચના અને તેના વિચારના પ્રવાહને બદલી નાખનાર અવલોકન વિશેનો અમારો વિડીયો જુઓ. તિમોથીને પહેલા પત્રમાં, પાઉલ તિમોથીને બતાવે છે કે ખોટા ઉપદેશકો દ્વારા છળકપટ કરવામાં આવેલી એફેસસની મંડળીની વ્યવસ્થા અને હેતુને કેવી રીતે પુનઃસ્થાપિત કરવા જોઈએ.

વિહંગાવલોકન: થેસ્સાલોનિકીઓને બીજો પત્ર 2 Thessalonians

#BibleProject #બાઈબલ #થેસ્સાલોનિકીઓને થેસ્સાલોનિકીઓને બીજા પત્રની સાહિત્યિક રચના અને તેના વિચારના પ્રવાહને બદલી નાખનાર અવલોકન વિશેનો અમારો વિડીયો જુઓ. થેસ્સાલોનિકીઓને બીજા પત્રમાં, પાઉલ તેણે અગાઉ આપેલા ઈસુના આગમન વિશેના શિક્ષણ અંગે સ્પષ્ટતા કરે છે અને સમુદાયમાં છળકપટ કરનાર ખ્રિસ્તીઓને ઠપકો આપે છે.

વિહંગાવલોકન: થેસ્સાલોનિકીઓને પહેલો પત્ર 1 Thessalonians

#BibleProject #બાઈબલ #થેસ્સાલોનિકીઓને થેસ્સાલોનિકીઓને પહેલા પત્રની સાહિત્યિક રચના અને તેના વિચારના પ્રવાહને બદલી નાખનાર અવલોકન વિશેનો અમારો વિડીયો જુઓ. થેસ્સાલોનિકીઓને પહેલા પત્રમાં, પાઉલ થેસ્સાલોનિકાના સતાવણી પામેલા ખ્રિસ્તીઓને ભવિષ્યમાં સઘળું સારું કરનાર ઈસુ રાજાના આગમનની આશા રાખવાનું જણાવે છે વિડીયો ક્રેડિટ્સ: ગુજરાતી ભાષાંતર Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India ગુજરાતી સ્થાનિકીકરણ નિર્માણ જૂથ Diversified Media Pvt. Ltd. Hyderabad, India મૂળ અંગ્રેજી સામગ્રી અને ઉત્પાદન BibleProject Portland, Oregon, USA

વિહંગાવલોકન: એફેસીઓને પત્ર Ephesians

#BibleProject #બાઈબલ #એફેસીઓને એફેસીઓને પત્રની સાહિત્યિક રચના અને તેના વિચારના પ્રવાહને બદલી નાખનાર અવલોકન વિશેનો અમારો વિડીયો જુઓ. એફેસીઓને પત્રમાં, પાઉલ બતાવે છે કે કેવી રીતે વંશીય રીતે જુદા હોવા છતાં પણ સુવાર્તા દ્વારા ઈસુ તથા એક બીજા પ્રત્યે સમર્પિત હોય એવા એકીકૃત સમુદાયોની રચના કરવી જોઈએ. વિડીયો ક્રેડિટ્સ: ગુજરાતી ભાષાંતર Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India ગુજરાતી સ્થાનિકીકરણ નિર્માણ જૂથ Diversified Media Pvt. Ltd. Hyderabad, India મૂળ અંગ્રેજી સામગ્રી અને ઉત્પાદન BibleProject Portland, Oregon, USA

વિહંગાવલોકન: 2 કરિંથીઓને પહેલો પત્ર

કરિંથીઓને બીજા પત્રની સાહિત્યિક રચના અને તેના વિચારના પ્રવાહને બદલી નાખનાર અવલોકન વિશેનો અમારો વિડીયો જુઓ. કરિંથીઓને બીજા પત્રમાં, વધસ્તંભનું અપમાંજનક કાર્ય કેવી રીતે આપણી મૂલ્ય વ્યવસ્થાને ઉથલપાથલ કરી નાંખે છે તે બતાવવા દ્વારા પાઉલ કરિંથીઓ સાથેના સંઘર્ષનો ઉકેલ લાવે છે. #BibleProject #બાઈબલ #કરિંથીઓને

ઇમેઇલ સાઇન અપ

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

ટીડબલ્યુઆર360માંથી અપડેટ્સ પ્રાપ્ત કરવા માટે સાઇન અપ કરવા બદલ આભાર.

જરૂરી જાણકારી ગુમ થયેલ છે