વિહંગાવલોકન: એસ્તેર

એસ્તેરના પુસ્તકની સાહિત્યિક રચના અને તેના વિચારના પ્રવાહને બદલી નાખનાર અવલોકન વિશેનો અમારો વિડીયો જુઓ. એસ્તેરમાં, ઈશ્વર તેમના લોકોને એક નિશ્ચિત વિનાશથી બચાવવા માટે બે બંદીવાન ઇઝરાયલીઓનો ઉપયોગ કરે છે, પણ આ પુસ્તકમાં ઈશ્વરના નામનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ જોવા મળતો નથી. #BibleProject #બાઈબલ #એસ્તેર…વધુ વાંચો

વિહંગાવલોકન: એઝરા નહેમ્યા

એઝરા અને નહેમ્યાના પુસ્તકની સાહિત્યિક રચના અને તેના વિચારના પ્રવાહને બદલી નાખનાર અવલોકન વિશેનો અમારો વિડીયો જુઓ. એઝરા અને નહેમ્યામાં, ઘણા ઇઝરાયલીઓ બંદીવાસ પછી યરૂશાલેમમાં પાછા ફરે છે, અને ઘણી આત્મિક તથા નૈતિક નિષ્ફળતાઓ સાથે થોડી સફળતાનો સ્વાદ ચાખે છે. #BibleProject #બાઈબલ #એઝરાનહેમ્યા

વિહંગાવલોકન: સભાશિક્ષક

સભાશિક્ષકના પુસ્તકની સાહિત્યિક રચના અને તેના વિચારના પ્રવાહને બદલી નાખનાર અવલોકન વિશેનો અમારો વિડીયો જુઓ. આ પુસ્તક મૃત્યુ તથા અનિશ્ચિત બનાવોનો તથા તેઓ આપણા માટે જે પડકારો ઊભા કરે છે તેનો સામનો કરવા તથા ઈશ્વરની ભલાઈમાં નિષ્કપટ વિશ્વાસ કરવા માટેનો પડકાર આપે છે. #BibleProject #બાઈબલ #સભાશિક્ષક

વિહંગાવલોકન: યર્મિયાનો વિલાપ

યર્મિયાનો વિલાપના પુસ્તકની સાહિત્યિક રચના અને તેના વિચારના પ્રવાહને બદલી નાખનાર અવલોકન વિશેનો અમારો વિડીયો જુઓ. યર્મિયાનો વિલાપ એ બાબિલે યરૂશાલેમના કરેલા વિનાશ બાદ યરૂશાલેમ વતી પ્રસ્તુત કરવામાં આવેલા અંતિમવિધિને લગતા પાંચ કાવ્યોનો સંગ્રહ છે. #BibleProject #બાઈબલ #યર્મિયાનોવિલાપ

વિહંગાવલોકન: રૂથ

રૂથના પુસ્તકની સાહિત્યિક રચના અને તેના વિચારના પ્રવાહને બદલી નાખનાર અવલોકન વિશેનો અમારો વિડીયો જુઓ. રૂથમાં, એક ઇઝરાયલી પરિવારને દુ:ખદ નુકસાનનો સામનો કરવો પડે છે, અને ઈશ્વર બિન-ઇઝરાયલી સ્ત્રીના વિશ્વાસુપણાનો ઉપયોગ કરીને દાઉદના પરિવારને પુનઃસ્થાપિત કરે છે. #BibleProject #બાઈબલ #રૂથ

વિહંગાવલોકન: ગીતોનું ગીત

#BibleProject #બાઈબલ #ગીતોનું ગીત ગીતોના ગીતના પુસ્તકની સાહિત્યિક રચના અને તેના વિચારના પ્રવાહને બદલી નાખનાર અવલોકન વિશેનો અમારો વિડીયો જુઓ. ગીતોનું ગીત તો સુંદરતા અને પ્રેમ તથા જાતીય ઇચ્છાની ઈશ્વરની ભેટની ઉજવણી કરતા ઇઝરાયલી પ્રેમ કાવ્યોનો સંગ્રહ છે.

વિહંગાવલોકન: અયૂબ

અયૂબના પુસ્તકની સાહિત્યિક રચના અને તેના વિચારના પ્રવાહને બદલી નાખનાર અવલોકન વિશેનો અમારો વિડીયો જુઓ. અયૂબ, માનવીય દુ:ખ સાથે ઈશ્વરના સંબંધ વિશેના મુશ્કેલ પ્રશ્નનો ઉત્તર શોધે છે, અને આપણને ઈશ્વરના જ્ઞાન તથા ચારિત્ર પર ભરોસો રાખવાનું આમંત્રણ આપે છે. #BibleProject #બાઈબલ #અયૂબ

વિહંગાવલોકન: નીતિવચનો

નીતિવચનોના પુસ્તકની સાહિત્યિક રચના અને તેના વિચારના પ્રવાહને બદલી નાખનાર અવલોકન વિશેનો અમારો વિડીયો જુઓ. નીતિવચનોનું પુસ્તક સારા જીવનનો અનુભવ કરવા માટે લોકોને ડહાપણ અને ઈશ્વરના ભયમાં રહેવા માટે આમંત્રિત કરે છે. #BibleProject #બાઈબલ #નીતિવચનો

વિહંગાવલોકન: ગીતશાસ્ત્ર

ગીતશાસ્ત્રના પુસ્તકની સાહિત્યિક રચના અને તેના વિચારના પ્રવાહને બદલી નાખનાર અવલોકન વિશેનો અમારો વિડીયો જુઓ. ઈશ્વરના લોકો મસીહ અને તેમના આવનાર રાજ્યની રાહ જોતી વખતે જેનો પ્રાર્થનાના પુસ્તક તરીકે ઉપયોગ કરી શકે એવી રીતે ગીતશાસ્ત્રના પુસ્તકની રચના કરવામાં આવી છે. #BibleProject #બાઈબલ #ગીતશાસ્ત્ર

વિહંગાવલોકન: માલાખી

માલાખીના પુસ્તકની સાહિત્યિક રચના અને તેના વિચારના પ્રવાહને બદલી નાખનાર અવલોકન વિશેનો અમારો વિડીયો જુઓ. માલાખી બંદીવાસ પછી ઇઝરાયલ પર સ્વાર્થી હોવાનો આરોપ મૂકીને જાહેર કરે છે કે પ્રભુનો દિવસ ઇઝરાયલને શુદ્ધ કરીને ઈશ્વરના રાજ્યને માટે તૈયાર કરશે. #BibleProject #બાઈબલ #માલાખી

વિહંગાવલોકન: ઝખાર્યા

ઝખાર્યાના પુસ્તકની સાહિત્યિક રચના અને તેના વિચારના પ્રવાહને બદલી નાખનાર અવલોકન વિશેનો અમારો વિડીયો જુઓ. ઝખાર્યાનું દર્શન ભવિષ્યમાં આવનારા મસીહના રાજ્યના વચનની આશાને પ્રોત્સાહન આપે છે, અને બંદીવાસ પછી ઇઝરાયલને ઈશ્વર પ્રત્યે વિશ્વાસુ રહેવાનો પડકાર આપે છે. #BibleProject #બાઈબલ #ઝખાર્યા

ઇમેઇલ સાઇન અપ

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

ટીડબલ્યુઆર360માંથી અપડેટ્સ પ્રાપ્ત કરવા માટે સાઇન અપ કરવા બદલ આભાર.

જરૂરી જાણકારી ગુમ થયેલ છે