વિહંગાવલોકન: પ્રેરિતોનાં કૃત્યો Acts 1-12

પ્રેરિતોનાં કૃત્યોના પુસ્તકની સાહિત્યિક રચના અને તેના વિચારના પ્રવાહને બદલી નાખનાર પ્રેરિતોનાં કૃત્યો ૧-૧૨ના અવલોકન વિશેનો અમારો વિડીયો જુઓ. પ્રેરિતોનાં કૃત્યોમાં, જ્યારે ઈસુના શિષ્યો તેમના રાજ્યની સુવાર્તા જગતના દેશોમાં લઈ જાય છે ત્યારે તેમને સામર્થ્ય આપવા માટે ઈસુ પોતાના પવિત્ર આત્માને મોકલે છે. #BibleProject #બાઈબલ #કૃત્યો વિડીયો ક્રેડિટ્સ: …વધુ વાંચો

વિહંગાવલોકન: લૂક Luke 10-24

#BibleProject #બાઈબલ #લૂક લૂકના પુસ્તકની સાહિત્યિક રચના અને તેના વિચારના પ્રવાહને બદલી નાખનાર લૂક ૧૦-૨૪ના અવલોકન વિશેનો અમારો વિડીયો જુઓ. લૂકની સુવાર્તામાં, ઈસુ ઈશ્વરના ઇઝરાયલ સાથેના કરારની વાતને તેની પરાકાષ્ઠાએ લઈ જાય છે અને ગરીબો તથા ધનીકોને ઈશ્વરના રાજ્યની સુવાર્તા પ્રગટ કરે છે. વિડીયો ક્રેડિટ્સ: ગુજરાતી ભાષાંતર Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India ગુજરાતી સ્થાનિકીકરણ નિર્માણ જૂથ Diversified Media Pvt. Ltd. Hyderabad, India મૂળ અંગ્રેજી સામગ્રી અને ઉત્પાદન BibleProject Portland, Oregon, USA

વિહંગાવલોકન: લૂક Luke 1-9

#BibleProject #બાઈબલ #લૂક લૂકના પુસ્તકની સાહિત્યિક રચના અને તેના વિચારના પ્રવાહને બદલી નાખનાર લૂક ૧-૯ના અવલોકન વિશેનો અમારો વિડીયો જુઓ. લૂકની સુવાર્તામાં, ઈસુ ઈશ્વરના ઇઝરાયલ સાથેના કરારની વાતને તેની પરાકાષ્ઠાએ લઈ જાય છે અને ગરીબો તથા ધનીકોને ઈશ્વરના રાજ્યની સુવાર્તા પ્રગટ કરે છે. વિડીયો ક્રેડિટ્સ: ગુજરાતી ભાષાંતર Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India ગુજરાતી સ્થાનિકીકરણ નિર્માણ જૂથ Diversified Media Pvt. Ltd. Hyderabad, India મૂળ અંગ્રેજી સામગ્રી અને ઉત્પાદન BibleProject Portland, Oregon, USA

વિહંગાવલોકન: યોહાન ૧૩-૨૧ John 13-21

યોહાનના પુસ્તકની સાહિત્યિક રચના અને તેના વિચારના પ્રવાહને બદલી નાખનાર યોહાન ૧૩-૨૧ ના અવલોકન વિશેનો અમારો વિડીયો જુઓ. યોહાનની સુવાર્તામાં, ઈસુ ઇઝરાયલના સર્જક ઈશ્વર તરીકે આ જગતને તેમનો પ્રેમ અને અનંતજીવનની ભેટ વહેંચવા માટે મનુષ્યરૂપે અવતાર લે છે. #BibleProject #બાઈબલ #યોહાન ૧૩-૨૧ વિડીયો ક્રેડિટ્સ: ગુજરાતી સ્થાનિકીકરણ નિર્માણ જૂથ Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India મૂળ અંગ્રેજી સામગ્રી અને ઉત્પાદન BibleProject Portland, Oregon, USA

વિહંગાવલોકન: યોહાન ૧-૧૨ John 1-12

યોહાનના પુસ્તકની સાહિત્યિક રચના અને તેના વિચારના પ્રવાહને બદલી નાખનાર યોહાન ૧-૧૨ ના અવલોકન વિશેનો અમારો વિડીયો જુઓ. યોહાનની સુવાર્તામાં, ઈસુ ઇઝરાયલના સર્જક ઈશ્વર તરીકે આ જગતને તેમનો પ્રેમ અને અનંતજીવનની ભેટ વહેંચવા માટે મનુષ્યરૂપે અવતાર લે છે. #BibleProject #બાઈબલ #યોહાન ૧-૧૨ વિડીયો ક્રેડિટ્સ: ગુજરાતી ભાષાંતર Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India ગુજરાતી સ્થાનિકીકરણ નિર્માણ જૂથ Diversified Media Pvt. Ltd. Hyderabad, India મૂળ અંગ્રેજી સામગ્રી અને ઉત્પાદન BibleProject Portland, Oregon, USA

વિહંગાવલોકન: માર્ક Mark

માર્કના પુસ્તકની સાહિત્યિક રચના અને તેના વિચારના પ્રવાહને બદલી નાખનાર અવલોકન વિશેનો અમારો વિડીયો જુઓ. માર્ક દર્શાવે છે કે ઈસુ ઇઝરાયલના મસીહ તરીકે પોતાના દુ:ખ, મૃત્યુ અને પુનરુત્થાન દ્વારા ઈશ્વરના રાજ્યની શરૂઆત કરે છે. #BibleProject #બાઈબલ #માર્ક વિડીયો ક્રેડિટ્સ: ગુજરાતી સ્થાનિકીકરણ નિર્માણ જૂથ Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India મૂળ અંગ્રેજી સામગ્રી અને ઉત્પાદન BibleProject Portland, Oregon, USA

વિહંગાવલોકન: માથ્થી ૧૪-૨૮ Matthew 14-28

માથ્થીના પુસ્તકની સાહિત્યિક રચના અને તેના વિચારના પ્રવાહને બદલી નાખનાર માથ્થી ૧૪-૨૮ના અવલોકન વિશેનો અમારો વિડીયો જુઓ. માથ્થીમાં, ઈસુ ઈશ્વરના સ્વર્ગીય રાજ્યને પૃથ્વી પર લાવે છે અને પોતાના મૃત્યુ તથા પુનરુત્થાન દ્વારા તેમના શિષ્યોને જીવનના નવા માર્ગમાં ચાલવા માટે આમંત્રણ આપે છે. #BibleProject #બાઈબલ # વિડીયો ક્રેડિટ્સ: ગુજરાતી સ્થાનિકીકરણ નિર્માણ જૂથ Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India મૂળ અંગ્રેજી સામગ્રી અને ઉત્પાદન BibleProject Portland, Oregon, USA

વિહંગાવલોકન: માથ્થી 1-13 Matthew 1-13

માથ્થીના પુસ્તકની સાહિત્યિક રચના અને તેના વિચારના પ્રવાહને બદલી નાખનાર માથ્થી ૧-૧૩ના અવલોકન વિશેનો અમારો વિડીયો જુઓ. માથ્થીમાં, ઈસુ ઈશ્વરના સ્વર્ગીય રાજ્યને પૃથ્વી પર લાવે છે અને પોતાના મૃત્યુ તથા પુનરુત્થાન દ્વારા તેમના શિષ્યોને જીવનના નવા માર્ગમાં ચાલવા માટે આમંત્રણ આપે છે. #BibleProject #બાઈબલ # વિડીયો ક્રેડિટ્સ: ગુજરાતી સ્થાનિકીકરણ નિર્માણ જૂથ Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India મૂળ અંગ્રેજી સામગ્રી અને ઉત્પાદન BibleProject Portland, Oregon, USA

વિહંગાવલોકન: નવો કરાર New Testament

નવા કરારની સાહિત્યિક રચના અને તેના વિચારના પ્રવાહને બદલી નાખનાર તથા તે કેવી રીતે હિબ્રૂ શાસ્ત્રોની વાતને આગળ વધારે છે તેના અવલોકન વિશેનો અમારો વિડીયો જુઓ. #BibleProject #બાઈબલ #નવોકરાર વિડીયો ક્રેડિટ્સ: ગુજરાતી સ્થાનિકીકરણ નિર્માણ જૂથ Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India મૂળ અંગ્રેજી સામગ્રી અને ઉત્પાદન BibleProject Portland, Oregon, USA

શાસ્ત્રનું જાહેરમાં વાંચન Public Reading of Scripture

બાઈબલને મોટેથી વાંચવું એ એક પ્રાચીન પ્રથા છે કે જે આપણને શાસ્ત્રવચન શીખવાની પ્રક્રિયામાં સામેલ થવાનો ઉત્તમ નમુનો પૂરો પાડે છે. #BibleProject #બાઈબલ #શાસ્ત્રનું વિડીયો ક્રેડિટ્સ: ગુજરાતી સ્થાનિકીકરણ નિર્માણ જૂથ Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India મૂળ અંગ્રેજી સામગ્રી અને ઉત્પાદન BibleProject Portland, Oregon, USA

પ્રેરિતોનાં કૃત્યો અધ્યાય ૨૧-૨૮ Acts 21-28

પ્રેરિતોનાં કૃત્યોની શ્રેણીના અમારા છેલ્લા વિડીયોમાં આપણે પાઉલની યરૂશાલેમની અંતિમ મુસાફરી અને ત્યારબાદ રોમન કેદ વિષે જોઈશું. પરંતુ વિરોધાભાસી રીતે, પાઉલનું દુ:ખ તેને રોમન સામ્રાજ્યના કેન્દ્ર સુધી લઈ જાય છે જ્યાં તેને ઘણા દેશો પર ઈશ્વરના રાજ્યની ઘોષણા કરવાની તક મળે છે. #BibleProject #બાઈબલવિડીયો #કૃત્યો વિડીયો ક્રેડિટ્સ: ગુજરાતી સ્થાનિકીકરણ નિર્માણ જૂથ Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India મૂળ અંગ્રેજી સામગ્રી અને ઉત્પાદન BibleProject Portland, Oregon, USA

ઇમેઇલ સાઇન અપ

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

ટીડબલ્યુઆર360માંથી અપડેટ્સ પ્રાપ્ત કરવા માટે સાઇન અપ કરવા બદલ આભાર.

જરૂરી જાણકારી ગુમ થયેલ છે