അവലോകനം: മീഖാ Micah

#BibleProject #ബൈബിള്‍ #മീഖാ മീഖായുടെ സാഹിത്യഘടനയെയും അതിന്‍റെ ചിന്താധാരയെയും വിശദീകരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ അവലോകന വീഡിയോ കാണുക. യിസ്രായേലിന്‍റെ പാപത്തിന്‍റെയും പ്രവാസത്തിന്‍റെയും മറുഭാഗത്ത് സ്നേഹത്തിന്‍റെയും വിശ്വസ്തതയുടെയും ഒരു പുതിയ ഭാവി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ദൈവത്തിന്‍റെ നീതി വരുന്നു എന്ന് മീഖാ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. വീഡിയോ ക്രെഡിറ്റ്സ് മലയാള പരിഭാഷയും …വിശദമായി വായിക്കുക

അവലോകനം: യോനാ Jonah

#BibleProject #ബൈബിള്‍ #യോനാ യോനയുടെ പുസ്തകത്തിലെ സാഹിത്യഘടനയെയും അതിന്‍റെ ചിന്താധാരയെയും വിശദീകരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ അവലോകന വീഡിയോ കാണുക. ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിച്ചതിന് ദൈവത്തെ പുച്ഛിക്കുന്ന ഒരു വിമത പ്രവാചകനെക്കുറിച്ചുള്ള വിനാശകരമായ കഥയാണ് യോനാ പുസ്തകം. വീഡിയോ ക്രെഡിറ്റ്സ് മലയാള പരിഭാഷയും ശബ്‌ദവും നൽകിയ ടീം Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India മലയാളം ലോക്കലൈസേഷന്‍ പ്രൊഡക്ഷന്‍ ടീം Diversified Media Private Limited Hyderabad, India ഒറിജിനല്‍ ഇംഗ്ലീഷ് കണ്‍ടെന്‍ഡ് ആന്‍ഡ്‌ പ്രൊഡക്ഷന്‍ ടീം BibleProject Portland, Oregon, USA

അവലോകനം: ആമോസ് Amos

ആമോസിന്‍റെ സാഹിത്യഘടനയെയും അതിന്‍റെ ചിന്താധാരയെയും വിശദീകരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ അവലോകന വീഡിയോ കാണുക. യിസ്രായേല്‍ ദൈവവുമായുള്ള ഉടമ്പടി ലംഘിച്ചതായി ആമോസ് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു, അവരുടെ വിഗ്രഹാരാധന എങ്ങനെയാണ് അവരെ അനീതിയിലേക്കും ദരിദ്രരെ അവഗണിക്കുന്നതിലേക്കും നയിച്ചതെന്ന് എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. #BibleProject #ബൈബിള്‍ #ആമോസ് വീഡിയോ ക്രെഡിറ്റ്സ് മലയാള പരിഭാഷയും ശബ്‌ദവും നൽകിയ ടീം Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India മലയാളം ലോക്കലൈസേഷന്‍ പ്രൊഡക്ഷന്‍ ടീം Diversified Media Private Limited Hyderabad, India ഒറിജിനല്‍ ഇംഗ്ലീഷ് കണ്‍ടെന്‍ഡ് ആന്‍ഡ്‌ പ്രൊഡക്ഷന്‍ ടീം BibleProject Portland, Oregon, USA

അവലോകനം: ഓബദ്യാവി Obadiah

ഓബദ്യാവിലെ സാഹിത്യഘടനയെയും അതിന്‍റെ ചിന്താധാരയെയും വിശദീകരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ അവലോകന വീഡിയോ കാണുക. ഓബദ്യാവ് ബാബിലോണിന്റെ മുന്നിലുള്ള എദോമിന്‍റെ പതനത്തെക്കുറിച്ചും അത് അഹങ്കാരികളും അക്രമകാരികളുമായ എല്ലാ ജനതകളെയും ദൈവം എങ്ങനെ താഴ്ത്തും എന്നതിന്‍റെ ഒരു ചിത്രമായി ഇരിക്കുന്നു എന്നും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. #BibleProject #ബൈബിള്‍ #ഓബദ്യാവി വീഡിയോ ക്രെഡിറ്റ്സ് മലയാള പരിഭാഷയും ശബ്‌ദവും നൽകിയ ടീം Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India മലയാളം ലോക്കലൈസേഷന്‍ പ്രൊഡക്ഷന്‍ ടീം Diversified Media Private Limited Hyderabad, India ഒറിജിനല്‍ ഇംഗ്ലീഷ് കണ്‍ടെന്‍ഡ് ആന്‍ഡ്‌ പ്രൊഡക്ഷന്‍ ടീം BibleProject Portland, Oregon, USA

അവലോകനം: യോവേല്‍ Joel

യോവേലിലെ സാഹിത്യഘടനയെയും അതിന്‍റെ ചിന്താധാരയെയും വിശദീകരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ അവലോകന വീഡിയോ കാണുക. യോവേല്‍ കർത്താവിന്‍റെ ദിവസത്തെയും എങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥ മാനസാന്തരം മറ്റ് പ്രവചന പുസ്‌തകങ്ങള്‍ പ്രത്യാശിച്ച വലിയ പുന:സ്ഥാപനത്തെ സാധ്യമാക്കുന്നത് എന്നും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. #BibleProject #ബൈബിള്‍ #യോവേല്‍ വീഡിയോ ക്രെഡിറ്റ്സ് മലയാള പരിഭാഷയും ശബ്‌ദവും നൽകിയ ടീം Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India മലയാളം ലോക്കലൈസേഷന്‍ പ്രൊഡക്ഷന്‍ ടീം Diversified Media Private Limited Hyderabad, India ഒറിജിനല്‍ ഇംഗ്ലീഷ് കണ്‍ടെന്‍ഡ് ആന്‍ഡ്‌ പ്രൊഡക്ഷന്‍ ടീം BibleProject Portland, Oregon, USA

അവലോകനം: ഹോശേയ Hosea

#BibleProject #ബൈബിള്‍ # വീഡിയോ ക്രെഡിറ്റ്സ് മലയാള പരിഭാഷയും ശബ്‌ദവും നൽകിയ ടീം Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India മലയാളം ലോക്കലൈസേഷന്‍ പ്രൊഡക്ഷന്‍ ടീം Diversified Media Private Limited Hyderabad, India ഒറിജിനല്‍ ഇംഗ്ലീഷ് കണ്‍ടെന്‍ഡ് ആന്‍ഡ്‌ പ്രൊഡക്ഷന്‍ ടീം BibleProject Portland, Oregon, USA

അവലോകനം: യെഹെസ്‌കേൽ Ezekiel 34-48

അധ്യായങ്ങളിലെ സാഹിത്യഘടനയെയും അതിന്‍റെ ചിന്താധാരയെയും വിശദീകരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ അവലോകന വീഡിയോ കാണുക. ബാബിലോണില്‍ പ്രവാസത്തിലായിരിക്കുന്ന യെഹസ്കേല്‍, യിസ്രായേൽ ഈ ന്യായവിധിക്ക് അർഹയാണെന്നും ദൈവത്തിന്‍റെ നീതി ഭാവിപ്രത്യാശയെ ഉളവാക്കുന്നുവെന്നും കാണിക്കുന്നു. #BibleProject #ബൈബിള്‍ #യെഹെസ്‌കേൽ വീഡിയോ ക്രെഡിറ്റ്സ് മലയാള പരിഭാഷയും ശബ്‌ദവും നൽകിയ ടീം Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India മലയാളം ലോക്കലൈസേഷന്‍ പ്രൊഡക്ഷന്‍ ടീം Diversified Media Private Limited Hyderabad, India ഒറിജിനല്‍ ഇംഗ്ലീഷ് കണ്‍ടെന്‍ഡ് ആന്‍ഡ്‌ പ്രൊഡക്ഷന്‍ ടീം BibleProject Portland, Oregon, USA

അവലോകനം: യെഹെസ്‌കേൽ Ezekiel 1-33

അധ്യായങ്ങളുടെ സാഹിത്യഘടനയെയും അതിന്‍റെ ചിന്താധാരയെയും വിശദീകരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ അവലോകന വീഡിയോ കാണുക. ബാബിലോണില്‍ പ്രവാസത്തിലായിരിക്കുന്ന യെഹസ്കേല്‍, യിസ്രായേൽ ഈ ന്യായവിധിക്ക് അർഹയാണെന്നും ദൈവത്തിന്‍റെ നീതി ഭാവിപ്രത്യാശയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്നും കാണിക്കുന്നു. #BibleProject #ബൈബിള്‍ #യെഹെസ്‌കേൽ വീഡിയോ ക്രെഡിറ്റ്സ് മലയാള പരിഭാഷയും ശബ്‌ദവും നൽകിയ ടീം Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India മലയാളം ലോക്കലൈസേഷന്‍ പ്രൊഡക്ഷന്‍ ടീം Diversified Media Private Limited Hyderabad, India ഒറിജിനല്‍ ഇംഗ്ലീഷ് കണ്‍ടെന്‍ഡ് ആന്‍ഡ്‌ പ്രൊഡക്ഷന്‍ ടീം BibleProject Portland, Oregon, USA

അവലോകനം: യിരെമ്യാവ് Jeremiah

യിരെമ്യാവിന്‍റെ സാഹിത്യഘടനയെയും അതിന്‍റെ ചിന്താധാരയെയും വിശദീകരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ അവലോകന വീഡിയോ കാണുക. യിസ്രായേലിന്‍റെ പാപങ്ങള്‍ ദൈവം ന്യായം വിധിച്ച് അവരെ ബാബിലോണ്‍ പ്രവാസത്തിലേക്ക് അയക്കുമെന്ന് യിരെമ്യാവ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. തുടര്‍ന്ന്, തന്‍റെ പ്രവചനങ്ങളുടെ ഭയാനകതയിലൂടെ അദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്നു. #BibleProject #ബൈബിള്‍ #\യിരെമ്യാവ് വീഡിയോ ക്രെഡിറ്റ്സ് മലയാള പരിഭാഷയും ശബ്‌ദവും നൽകിയ ടീം Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India മലയാളം ലോക്കലൈസേഷന്‍ പ്രൊഡക്ഷന്‍ ടീം Diversified Media Private Limited Hyderabad, India ഒറിജിനല്‍ ഇംഗ്ലീഷ് കണ്‍ടെന്‍ഡ് ആന്‍ഡ്‌ പ്രൊഡക്ഷന്‍ ടീം BibleProject Portland, Oregon, USA

അവലോകനം: യെശയ്യാവ് Isaiah 40-66

#BibleProject #ബൈബിള്‍ # വീഡിയോ ക്രെഡിറ്റ്സ് മലയാള പരിഭാഷയും ശബ്‌ദവും നൽകിയ ടീം Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India മലയാളം ലോക്കലൈസേഷന്‍ പ്രൊഡക്ഷന്‍ ടീം Diversified Media Private Limited Hyderabad, India ഒറിജിനല്‍ ഇംഗ്ലീഷ് കണ്‍ടെന്‍ഡ് ആന്‍ഡ്‌ പ്രൊഡക്ഷന്‍ ടീം BibleProject Portland, Oregon, USA

അവലോകനം: Isaiah 1-39

#BibleProject #ബൈബിള്‍ # വീഡിയോ ക്രെഡിറ്റ്സ് മലയാള പരിഭാഷയും ശബ്‌ദവും നൽകിയ ടീം Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India മലയാളം ലോക്കലൈസേഷന്‍ പ്രൊഡക്ഷന്‍ ടീം Diversified Media Private Limited Hyderabad, India ഒറിജിനല്‍ ഇംഗ്ലീഷ് കണ്‍ടെന്‍ഡ് ആന്‍ഡ്‌ പ്രൊഡക്ഷന്‍ ടീം BibleProject Portland, Oregon, USA