അവലോകനം: 1 Samuel

#BibleProject #ബൈബിള്‍ #അവലോകനം വീഡിയോ ക്രെഡിറ്റ്സ് മലയാള പരിഭാഷയും ശബ്‌ദവും നൽകിയ ടീം Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India മലയാളം ലോക്കലൈസേഷന്‍ പ്രൊഡക്ഷന്‍ ടീം Diversified Media Private Limited Hyderabad, India ഒറിജിനല്‍ ഇംഗ്ലീഷ് കണ്‍ടെന്‍ഡ് ആന്‍ഡ്‌ പ്രൊഡക്ഷന്‍ ടീം BibleProject Portland, Oregon, USA…വിശദമായി വായിക്കുക

ന്യായാധിപന്മാര്‍ Judges

ന്യായാധിപന്മാരുടെപുസ്തകത്തിന്‍റെ സാഹിത്യഘടനയെയും അതിന്‍റെ ചിന്താധാരയെയും വിശദീകരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ അവലോകന വീഡിയോ കാണുക. ന്യായാധിപന്മാരിൽ, യിസ്രായേല്യർ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുകയും അതിന്‍റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ നേരിടുകയും ചെയ്യുന്നു. മത്സരം, അനുതാപം, പുന:സ്ഥാപനം എന്നിവയുടെ ആവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ദൈവം ന്യായാധിപന്മാരെ എഴുന്നേല്‍പ്പിക്കുന്നു. #BibleProject #ബൈബിള്‍ #ന്യായാധിപന്മാര്‍ വീഡിയോ ക്രെഡിറ്റ്സ് മലയാള പരിഭാഷയും ശബ്‌ദവും നൽകിയ ടീം Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India മലയാളം ലോക്കലൈസേഷന്‍ പ്രൊഡക്ഷന്‍ ടീം Diversified Media Private Limited Hyderabad, India ഒറിജിനല്‍ ഇംഗ്ലീഷ് കണ്‍ടെന്‍ഡ് ആന്‍ഡ്‌ പ്രൊഡക്ഷന്‍ ടീം BibleProject Portland, Oregon, USA

അവലോകനം: ഉല്‍പത്തി Exodus 1-18

ഉല്‌പത്തി12-50 അധ്യായങ്ങളുടെ സാഹിത്യഘടനയെയും അതിന്‍റെ ചിന്താധാരയെയും വിശദീകരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ അവലോകന വീഡിയോ കാണുക. ഉല്‌പത്തിയിൽ നിരന്തരമായി പരാജയപ്പെട്ട വിവേകമില്ലാത്ത, മത്സരികളായ മനുഷ്യരാശിയെ അബ്രഹാമിന്‍റെ കുടുംബത്തിലൂടെ അനുഗ്രഹിക്കുമെന്ന് ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. #BibleProject #ബൈബിള്‍വീഡിയോകള്‍ #പുറപ്പാടു് വീഡിയോ ക്രെഡിറ്റ്സ് മലയാള പരിഭാഷയും ശബ്‌ദവും നൽകിയ ടീം Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India മലയാളം ലോക്കലൈസേഷന്‍ പ്രൊഡക്ഷന്‍ ടീം Diversified Media Private Limited Hyderabad, India ഒറിജിനല്‍ ഇംഗ്ലീഷ് കണ്‍ടെന്‍ഡ് ആന്‍ഡ്‌ പ്രൊഡക്ഷന്‍ ടീം BibleProject Portland, Oregon, USA

അവലോകനം: ഉല്‍പത്തി Genesis 12-50

ഉല്‌പത്തി12-50 അധ്യായങ്ങളുടെ സാഹിത്യഘടനയെയും അതിന്‍റെ ചിന്താധാരയെയും വിശദീകരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ അവലോകന വീഡിയോ കാണുക. ഉല്‌പത്തിയിൽ നിരന്തരമായി പരാജയപ്പെട്ട വിവേകമില്ലാത്ത, മത്സരികളായ മനുഷ്യരാശിയെ അബ്രഹാമിന്‍റെ കുടുംബത്തിലൂടെ അനുഗ്രഹിക്കുമെന്ന് ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. #BibleProject #ബൈബിള്‍വീഡിയോകള്‍ #ഉല്പത്തി വീഡിയോ ക്രെഡിറ്റ്സ് മലയാള പരിഭാഷയും ശബ്‌ദവും നൽകിയ ടീം Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India മലയാളം ലോക്കലൈസേഷന്‍ പ്രൊഡക്ഷന്‍ ടീം Diversified Media Private Limited Hyderabad, India ഒറിജിനല്‍ ഇംഗ്ലീഷ് കണ്‍ടെന്‍ഡ് ആന്‍ഡ്‌ പ്രൊഡക്ഷന്‍ ടീം BibleProject Portland, Oregon, USA

അവലോകനം: യോശുവ Joshua

യോശുവയിലെ സാഹിത്യഘടനയെയും അതിന്‍റെ ചിന്താധാരയെയും വിശദീകരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ അവലോകന വീഡിയോ കാണുക. മോശെയുടെ മരണശേഷം, യോശുവ യിസ്രായേലിനെ നയിക്കുന്നു, അവർ നിലവിൽ കനാന്യർ കൈവശപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വാഗ്ദത്ത ദേശത്ത് താമസമുറപ്പിക്കുന്നു. #BibleProject #ബൈബിള്‍വീഡിയോകള്‍ #യോശുവ വീഡിയോ ക്രെഡിറ്റ്സ് മലയാള പരിഭാഷയും ശബ്‌ദവും നൽകിയ ടീം Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India മലയാളം ലോക്കലൈസേഷന്‍ പ്രൊഡക്ഷന്‍ ടീം Diversified Media Private Limited Hyderabad, India ഒറിജിനല്‍ ഇംഗ്ലീഷ് കണ്‍ടെന്‍ഡ് ആന്‍ഡ്‌ പ്രൊഡക്ഷന്‍ ടീം BibleProject Portland, Oregon, USA

അവലോകനം: ആവര്‍ത്തനപുസ്തകം Deuteronomy

ആവർത്തനപുസ്തകത്തിന്‍റെ സാഹിത്യഘടനയെയും അതിന്‍റെ ചിന്താധാരയെയും വിശദീകരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ അവലോകന വീഡിയോ കാണുക. ആവർത്തനപുസ്തകത്തിൽ, യിസ്രായേല്യർ വാഗ്ദത്തഭൂമിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് മോശെ അവസാനമായി ജനത്തിന് നല്‍കുന്ന ജ്ഞാനവചനങ്ങളും മുന്നറിയിപ്പും കാണാം. ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്തരായിരിക്കാൻ അവരെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. #BibleProject #ബൈബിള്‍വീഡിയോകള്‍ #ആവര്‍ത്തനപുസ്തകം വീഡിയോ ക്രെഡിറ്റ്സ് മലയാള പരിഭാഷയും ശബ്‌ദവും നൽകിയ ടീം Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India മലയാളം ലോക്കലൈസേഷന്‍ പ്രൊഡക്ഷന്‍ ടീം Diversified Media Private Limited Hyderabad, India ഒറിജിനല്‍ ഇംഗ്ലീഷ് കണ്‍ടെന്‍ഡ് ആന്‍ഡ്‌ പ്രൊഡക്ഷന്‍ ടീം BibleProject Portland, Oregon, USA

അവലോകനം: ഉല്പത്തി Genesis 1-11

ഉല്‌പത്തി 1-11 അധ്യായങ്ങളുടെ സാഹിത്യഘടനയെയും അതിന്‍റെ ചിന്താധാരയെയും വിശദീകരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ അവലോകന വീഡിയോ കാണുക ഉല്‌പത്തിയിൽ, ദൈവം ഒരു നല്ല ലോകം സൃഷ്ടിക്കുകയും അതിനെ ഭരിക്കാൻ മനുഷ്യരെ നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, എന്നാല്‍ അവർ തിന്മയ്ക്ക് വഴങ്ങി സകലവും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. Watch our overview video on Genesis 1-11, which breaks down the literary design of the book and its flow of thought. In Genesis, God makes a good world and commissions humans to rule it, and then they give in to evil and ruin everything. #BibleProject #ബൈബിള്‍വീഡിയോകള്‍ #ഉല്പത്തി വീഡിയോ ക്രെഡിറ്റ്സ് മലയാള പരിഭാഷയും ശബ്‌ദവും നൽകിയ ടീം Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India മലയാളം ലോക്കലൈസേഷന്‍ പ്രൊഡക്ഷന്‍ ടീം Diversified Media Private Limited Hyderabad, India ഒറിജിനല്‍ ഇംഗ്ലീഷ് കണ്‍ടെന്‍ഡ് ആന്‍ഡ്‌ പ്രൊഡക്ഷന്‍ ടീം BibleProject Portland, Oregon, USA

അവലോകനം: സംഖ്യാപുസ്തകം Numbers

സംഖ്യാപുസ്തകത്തിന്‍റെ സാഹിത്യഘടനയെയും അതിന്‍റെ ചിന്താധാരയെയും വിശദീകരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ അവലോകന വീഡിയോ കാണുക. സംഖ്യാപുസ്തകത്തിൽ, യിസ്രായേൽജനം മരുഭൂമിയിലൂടെ അബ്രഹാമിന് വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത ദേശത്തേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ്. അവരുടെ ആവർത്തിച്ചുള്ള മത്സരം ദൈവത്തിന്‍റെ നീതിയും കരുണയുമായി ഏറ്റുമുട്ടുന്നു. Watch our overview video on Numbers, which breaks down the literary design of the book and its flow of thought. In Numbers, Israel travels through the wilderness on the way to the land promised to Abraham. Their repeated rebellion is met by God’s justice and mercy. #BibleProject #ബൈബിള്‍വീഡിയോകള്‍ #സംഖ്യാപുസ്തകം വീഡിയോ ക്രെഡിറ്റ്സ് മലയാള പരിഭാഷയും ശബ്‌ദവും നൽകിയ ടീം Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India മലയാളം ലോക്കലൈസേഷന്‍ പ്രൊഡക്ഷന്‍ ടീം Diversified Media Private Limited Hyderabad, India ഒറിജിനല്‍ ഇംഗ്ലീഷ് കണ്‍ടെന്‍ഡ് ആന്‍ഡ്‌ പ്രൊഡക്ഷന്‍ ടീം BibleProject Portland, Oregon, USA

അവലോകനം: ലേവ്യപുസ്തകം Leviticus

ലേവ്യപുസ്തകത്തിന്‍റെ സാഹിത്യഘടനയെയും അതിന്‍റെ ചിന്താധാരയെയും വിശദീകരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ അവലോകന വീഡിയോ കാണുക. ലേവ്യപുസ്തകത്തിൽ, യിസ്രായേലിന്‍റെ പരിശുദ്ധ ദൈവം അവരുടെ പാപത്തെ കണക്കിടാതെ, ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൂടെയും വിശുദ്ധ നിയമങ്ങളിലൂടെയും തന്‍റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വസിക്കാൻ അവരെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Watch our overview video on Leviticus, which breaks down the literary design of the book and its flow of thought. In Leviticus, Israel’s holy God invites them to live in His presence despite their sin, through a series of rituals and sacred institutions. #BibleProject #ബൈബിള്‍വീഡിയോകള്‍ #ലേvവ്യപുസ്തകം വീഡിയോ ക്രെഡിറ്റ്സ് മലയാള പരിഭാഷയും ശബ്‌ദവും നൽകിയ ടീം Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India മലയാളം ലോക്കലൈസേഷന്‍ പ്രൊഡക്ഷന്‍ ടീം Diversified Media Private Limited Hyderabad, India ഒറിജിനല്‍ ഇംഗ്ലീഷ് കണ്‍ടെന്‍ഡ് ആന്‍ഡ്‌ പ്രൊഡക്ഷന്‍ ടീം BibleProject Portland, Oregon, USA

അവലോകനം: പുറപ്പാടു് Exodus 19-40

പുറപ്പാട് 19-40 അധ്യായങ്ങളുടെ സാഹിത്യഘടനയെയും അതിന്‍റെ ചിന്താധാരയെയും വിശദീകരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ അവലോകന വീഡിയോ കാണുക പുറപ്പാടിൽ, ദൈവം യിസ്രായേല്യരെ ഒരു ഉടമ്പടിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും അവരുടെ ഇടയിൽ സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, എന്നാൽ യിസ്രായേൽ മത്സരിക്കുകയും ബന്ധം നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. Watch our overview video on Exodus 19-40, which breaks down the literary design of the book and its flow of thought. In Exodus, God invites the Israelites into a covenant and comes to live among them in the Tabernacle, but Israel rebels and ruins the relationship. #BibleProject #ബൈബിള്‍വീഡിയോകള്‍ #പുറപ്പാടു് വീഡിയോ ക്രെഡിറ്റ്സ് മലയാള പരിഭാഷയും ശബ്‌ദവും നൽകിയ ടീം Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India മലയാളം ലോക്കലൈസേഷന്‍ പ്രൊഡക്ഷന്‍ ടീം Diversified Media Private Limited Hyderabad, India ഒറിജിനല്‍ ഇംഗ്ലീഷ് കണ്‍ടെന്‍ഡ് ആ ന്‍ഡ്‌ പ്രൊഡക്ഷന്‍ ടീം BibleProject Portland, Oregon, USA

അവലോകനം: തനക് / പഴയ നിയമം TaNaK/OT

അവലോകനം: പഴയ നിയമം/ തനാക്ക്: എബ്രായ ബൈബിൾ അല്ലെങ്കിൽ തനാക്ക് എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന പഴയനിയമത്തിന്‍റെ ഞങ്ങളുടെ അവലോകന വീഡിയോ കാണുക. ഈ വീഡിയോ പഴയനിയമത്തിന്‍റെ മുഴുവൻ സാഹിത്യ രൂപകൽപ്പനയെയും അതിന്‍റെ ചിന്താധാരയെയും വിഭജിച്ചു തരുന്നു. Old Testament / TaNaK: Watch our overview video on the Old Testament, also known as the Hebrew Bible, or the TaNaK. This video breaks down the literary design of the entire Old Testament and its flow of thought. #BibleProject #ബൈബിള്‍വീഡിയോകള്‍ #തനക് വീഡിയോ ക്രെഡിറ്റ്സ് മലയാള പരിഭാഷയും ശബ്‌ദവും നൽകിയ ടീം Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India മലയാളം ലോക്കലൈസേഷന്‍ പ്രൊഡക്ഷന്‍ ടീം Diversified Media Private Limited Hyderabad, India ഒറിജിനല്‍ ഇംഗ്ലീഷ് കണ്‍ടെന്‍ഡ് ആന്‍ഡ്‌ പ്രൊഡക്ഷന്‍ ടീം BibleProject Portland, Oregon, USA