ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ੨ ਤਿਮੋਥਿਉਸ 2

2 ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਜੋ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ l 2 ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਵਿੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ, ਯਿਸੂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ l #BibleProject #ਬਾਈਬਲ #ਤਿਮੋਥਿਉਸ…ਹੋਰ ਪੜੋ

ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ੧ ਤਿਮੋਥਿਉਸ 1

1 ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਜੋ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ l 1 ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਵਿਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਫ਼ਸੁਸ ਵਿਚ ਕਲੀਸਿਯਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਝੂਠੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ l #BibleProject #ਬਾਈਬਲ #ਤਿਮੋਥਿਉਸ

ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ੨ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ

2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਜੋ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ l 2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਆਮਦ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ l #BibleProject #ਬਾਈਬਲ #ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ

ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ੧ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ

1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਜੋ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ l 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸਤਾਏ ਗਏ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਯਿਸੂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਆਸ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ l #BibleProject #ਬਾਈਬਲ #ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ

ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ

ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਜੋ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ l ਇਸ ਪੱਤਰੀ ਵਿੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕੁਲੁੱਸੈ ਦੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਣ l #BibleProject #ਬਾਈਬਲ #ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ

ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਫ਼ਿਲਿੱਪੀਆਂ

ਫ਼ਿਲਿੱਪੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਜੋ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ l ਇਸ ਪੱਤਰੀ ਵਿੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਫ਼ਿਲਿੱਪੈ ਦੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਦਾਰਤਾ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਓਹ ਸਾਰੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਵੈ-ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹਨ l #BibleProject #ਬਾਈਬਲ #ਫ਼ਿਲਿੱਪੀਆਂ

ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਅਫਸੀਆਂ

ਅਫ਼ਸੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਜੋ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ l ਅਫ਼ਸੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨ ਸਮਾਜਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਯਿਸੂ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਹਨ l #BibleProject #ਬਾਈਬਲ #ਅਫਸੀਆਂ

ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਗਲਾਤੀਆਂ

ਗਲਾਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਜੋ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ l ਗਲਾਤੀਆਂ ਵਿਚ, ਪੌਲੁਸ ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਤੁਰੇਤ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਕਲੀਸਿਯਾ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਨਾ ਪਾਉਣ l #BibleProject #ਬਾਈਬਲ #ਗਲਾਤੀਆਂ

ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ੨ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ

2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਜੋ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ l 2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕੁਰਿੰਥੁਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਲੀਬ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥਲ ਪੁੱਥਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ l #BibleProject #ਬਾਈਬਲ #ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ

ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ੧ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ

1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਜੋ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ l 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਕੁਰਿੰਥੁਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਟਿਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਨਜਰੀਏ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ l #BibleProject #ਬਾਈਬਲ #ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ

ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਰੋਮੀਆਂ ੫-੧੬

ਰੋਮੀਆਂ 5-16 ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਜੋ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ l ਰੋਮੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਜੀ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੁਆਰਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ l #BibleProject #ਬਾਈਬਲ #ਰੋਮੀਆਂ