ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਮੱਤੀ 14-28 Matthew 14-28

ਮੱਤੀ 14-28 ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਜੋ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ l ਮੱਤੀ ਵਿੱਚ, ਯਿਸੂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸਵਰਗੀ ਰਾਜ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ l #BibleProject #ਬਾਈਬਲ #ਮੱਤੀ ਵੀਡਿਓ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਥਾਨਕ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਟੀਮ Bridge Connectivity Soluti…ਹੋਰ ਪੜੋ

ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਯੂਹੰਨਾ 1-12 John 1-12

ਯੂਹੰਨਾ 1-2 ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਜੋ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ l ਯੂਹੰਨਾ ਵਿੱਚ, ਯਿਸੂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਪਹਾਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕੇ l #BibleProject #ਬਾਈਬਲ #ਯੂਹੰਨਾ ਵੀਡਿਓ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਥਾਨਕ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਟੀਮ Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India ਅਸਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਾਮਗਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ BibleProject Portland, Oregon, USA

ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਮਰਕੁਸ Mark

ਮਰਕੁਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਜੋ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ l ਮਰਕੁਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ, ਮੌਤ ਅਤੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈ l #BibleProject #ਬਾਈਬਲ #ਮਰਕੁਸ ਵੀਡਿਓ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਥਾਨਕ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਟੀਮ Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India ਅਸਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਾਮਗਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ BibleProject Portland, Oregon, USA

ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਨਵਾਂ ਨੇਮ New Testament

ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ l ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਇਬਰਾਨੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ l #BibleProject #ਬਾਈਬਲ #ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਵੀਡਿਓ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਥਾਨਕ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਟੀਮ Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India ਅਸਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਾਮਗਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ BibleProject Portland, Oregon, USA

ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਮੱਤੀ 1-13 Matthew 1-13

ਮੱਤੀ 1-13 ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਜੋ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ l ਮੱਤੀ ਵਿੱਚ, ਯਿਸੂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸਵਰਗੀ ਰਾਜ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ l #BibleProject #ਬਾਈਬਲ #ਮੱਤੀ ਵੀਡਿਓ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਥਾਨਕ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਟੀਮ Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India ਅਸਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਾਮਗਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ BibleProject Portland, Oregon, USA

ਵਚਨ ਦਾ ਜਨ਼ਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ Public Reading of Scripture

ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। #BibleProject #ਬਾਈਬਲ #ਵਚਨਦਾ ਵੀਡਿਓ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਥਾਨਕ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਟੀਮ Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India ਅਸਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਾਮਗਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ BibleProject Portland, Oregon, USA

ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਅਧਿ. 21-28 Acts 21-28

ਸਾਡੀ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਦੁੱਖ ਉਸਨੂੰ ਰੋਮ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। #BibleProject #ਬਾਈਬਲਦੀਆਂਵੀਡੀਓ #ਕਰਤੱਬ ਵੀਡਿਓ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਥਾਨਕ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਟੀਮ Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India ਅਸਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਾਮਗਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ BibleProject Portland, Oregon, USA

ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਅਧਿ. 13-20 Acts 13-20

ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਦੁਆਰਾ ਜੀ ਉੱਠੇ ਯਿਸੂ ਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰੋਮ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ- ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ? ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਤੀਜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਭ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ! #BibleProject #ਬਾਈਬਲਦੀਆਂਵੀਡੀਓ #ਕਰਤੱਬ ਵੀਡਿਓ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਥਾਨਕ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਟੀਮ Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India ਅਸਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਾਮਗਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ BibleProject Portland, Oregon, USA

ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਅਧਿ. 8-12 Acts 8-12

ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਅਧਿ. 8-12 ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਨਸਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। #BibleProject #ਬਾਈਬਲਦੀਆਂਵੀਡੀਓ #ਕਰਤੱਬ ਵੀਡਿਓ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਥਾਨਕ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਟੀਮ Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India ਅਸਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਾਮਗਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ BibleProject Portland, Oregon, USA

ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਅਧਿ. 1-7 Acts 1-7

ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ: ਨਾਸਰਤ ਦੇ ਯਿਸੂ, ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। #BibleProject #ਬਾਈਬਲਦੀਆਂਵੀਡੀਓ #ਰਸੂਲਾਂਦੇਕਰਤੱਬ ਵੀਡਿਓ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਥਾਨਕ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਟੀਮ Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India ਅਸਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਾਮਗਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ BibleProject Portland, Oregon, USA

ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਅਧਿ. 24 Luke 24

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਲੂਕਾ ਦੇ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੇਲੇ ਕਬਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੀਅ ਉੱਠੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਲਟਾ-ਪੁਲਟਾ ਹੋ ਕੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੂਕਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰੀ ਪਲਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੂਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਦੂਜੇ ਖੰਡ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਲਈ ਅਵਸਥਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। #BibleProject #ਬਾਈਬਲਦੀਆਂਵੀਡੀਓ #ਲੂਕਾ ਵੀਡਿਓ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਥਾਨਕ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਟੀਮ Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India ਅਸਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਾਮਗਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ BibleProject Portland, Oregon, USA