Тойм: Иуда

Иуда номын тойм видеоноос уг номын утга зохиолын бүтэц болон үйл явдлыг хэрхэн задалж тайлбарласныг үзээрэй. Ах Есүсийнх нь тухай худал хуурмаг сургаал заадаг багш нартай Иуда нүүр тулсан тухай энд гарна. #BibleProject #Библи #Иуда …read more

Тойм: 1-3 Иохан

1-3 Иохан номын тойм видеоноос уг номын утга зохиолын бүтэц болон үйл явдлыг хэрхэн задалж тайлбарласныг үзээрэй. Есүсийн дагалдагчид бие биеэ хайрласнаар Бурханд өөрсдийгөө зориулж, түүний хайрыг хуваалцаарай хэмээн Иохан уриалсан. #BibleProject #Библи #Иохан

Тойм: 2 Петр

2 Петр номын тойм видеоноос уг номын утга зохиолын бүтэц болон үйл явдлыг хэрхэн задалж тайлбарласныг үзээрэй. Есүсийн сургаалыг гуйвуулан, хүмүүсийг итгэлээс нь холдуулж байсан хуурамч багш нарыг Петр зэмлээд, итгэмжтэй байдалд уриалсан энэхүү номоо бичжээ. #BibleProject #Библи #Петр

Тойм: 1 Петр

1 Петр номын тойм видеоноос уг номын утга зохиолын бүтэц болон үйл явдлыг хэрхэн задалж тайлбарласныг үзээрэй. Хавчлага дарамт дор амьдарч байсан итгэгчид хэрхэн Есүсийг тууштай дагасаар байх тухай хэрэгжүүлж болохуйц зааврыг Петр энд өгчээ. #BibleProject #Библи #Петр

Тойм: Иаков

Иаков номын тойм видеоноос уг номын утга зохиолын бүтэц болон үйл явдлыг хэрхэн задалж тайлбарласныг үзээрэй. Есүсийн дүү Иаков ахынхаа хэлсэн мэргэн үгсийг Сургаалт үгс номтой хослуулан Бурханд бүрэн зориулалттай амьдралд уриалсан энэхүү номоо бичжээ. #BibleProject #Библи #Иаков

Тойм: Еврей

Еврей номын тойм видеоноос уг номын утга зохиолын бүтэц болон үйл явдлыг хэрхэн задалж тайлбарласныг үзээрэй. Есүс бол Бурханы хайр, нигүүлслийн төгс илэрхийлэл, бид бүгд Түүнд хувиршгүй итгэлээр хүндлэн мөргөх ёстой гэж уг номын зохиогч бичжээ. #BibleProject #Библи #Еврей

Тойм: Филемон

Филемон номын тойм видеоноос уг номын утга зохиолын бүтэц болон үйл явдлыг хэрхэн задалж тайлбарласныг үзээрэй. Паул Филемоныг өөрөөс нь оргосон боол Онесимтойгоо эвлэрхийг ятган, үнэндээ тэр хоёр бол Христ дотор эн тэнцүү гэдгийг нь түүнд харуулсан тухай энд гарна. #BibleProject #Библи #Филемон

Тит

Тит номын тойм видеоноос уг номын утга зохиолын бүтэц болон үйл явдлыг хэрхэн задалж тайлбарласныг үзээрэй. Есүсийн Сайнмэдээ, Ариун Сүнсний хүч чадал хоёр бол Кретчүүдийн соёлыг дотор гадаргүй өөрчлөх хүчтэйг очиж харуул хэмээн Паул Титийг томилон явуулсан тухай энд гарна. #BibleProject #Библи #Тит

2 Тимот

2 Тимот номын тойм видеоноос уг номын утга зохиолын бүтэц болон үйл явдлыг хэрхэн задалж тайлбарласныг үзээрэй. Ямар ч золиос, эрсдэл учирсан үргэлж Есүсийг дагасаар байгаарай хэмээн Паул цаазлуулахынхаа өмнө Тимотод захисан тухай энд гарна. #BibleProject #Библи #Тимот

1 Тимот

1 Тимот номын тойм видеоноос уг номын утга зохиолын бүтэц болон үйл явдлыг хэрхэн задалж тайлбарласныг үзээрэй. Хуурамч багш нарын бусниулсан Ефесийн чуулганд хэрхэн эмх цэгцийг тогтоож, зорилготой болгохыг Тимотод Паул заасан тухай энд гарна. #BibleProject #Библи #Тимот

2 Тесалоник

2 Тесалоник номын тойм видеоноос уг номын утга зохиолын бүтэц болон үйл явдлыг хэрхэн задалж тайлбарласныг үзээрэй. Паул Есүсийн дахин ирэлтийн тухай өмнөх сургаалаа улам тодорхой болгохын зэрэгцээ чуулганд асуудал тарьж байсан итгэгчдийг зэмлэсэн тухай энд гарна. #BibleProject #Библи #Тесалоник